ELY-keskusten kautta rahoitettavien yritystukien valintaperusteet

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen.

Leader-ryhmillä on omat valintaperusteet, joita käytetään hankkeita valitessa. Leader-ryhmien valintaperusteilla varmistetaan hankkeiden sopivuus paikalliseen strategiaan.

Yrityksen perustamistuki

Valintaperusteet muodostuvat seitsemästä aihealueesta. Jokaisesta aihealueesta voi saada enintään 3 pistettä. Aihealueiden alla kuvataan, millä perusteilla pisteitä voi saada. Toimenpide pisteytetään sen mukaan, mitä pistekuvaukseen sopivia tunnistettavissa olevia ominaisuuksia toimenpiteellä on. Mikäli toimenpide ei täytä valintaperustetta lainkaan, niin toimenpide saa aihealueesta nolla pistettä. Lisäksi aihealueesta annettavia pisteitä voidaan perustella kirjallisesti.
Aihealueille on määritelty painotuskertoimet prosentteina. Toimenpiteen on saatava vähintään yksi piste jokaisesta kolmesta aihealueesta, joille on suurin painotuskerroin. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että vähimmäispistemäärä on yli 1,1 pistettä. Painotettu kokonaispistemäärä on enintään 3 pistettä.

Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

1. Suunnitellun yrityksen sijainti (painotuskerroin 15 %, elpymisvarat 20 %)

3 pistettä: Harvaan asuttu maaseutu

2 pistettä: Ydinmaaseutu

1 piste: Muu maaseutualue, jonka ELY-keskus on määritellyt

2. Suunnitellun yrityksen työllistävyys (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Merkittävä työllistävä vaikutus

2 pistettä: Kohtuullinen työllistävä vaikutus

1 piste: Vähäinen työllistävä vaikutus; työllisyys pysyy ennallaan (toimivan yrityksen uusi toiminta)

3. Suunnitellun yrityksen toiminnan alue- ja kerrannaisvaikutukset (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Yritys aikoo käyttää lähialueen tuotannontekijöitä, alihankkijoita tai muulla tavoin edistää toimeentulomahdollisuuksia myös muissa y

2 pistettä: Yritys tuo asiakkaita muille yrityksille; vaikutuksia aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen tunnistettavissa

1 piste: Yritys ei hanki mitään lähialueelta tai sen tuotteita ei edelleen jalosteta paikkakunnalla; vaikutukset aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen vähäisiä

4. Suunnitellun yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alue (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Yritys pyrkii merkittävään kasvuun kansainvälisillä markkinoilla tai kotimarkkinoilla; yritys pyrkii merkittävään kasvuun paikallisilla markkinoilla korvaten alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen merkittävästi tuote- tai palveluvalikoimaa mukaan; tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään hyvin

2 pistettä: Yritys pyrkii kohtuulliseen kasvuun kansainvälisillä markkinoilla tai kotimarkkinoilla; yritys pyrkii kohtuulliseen kasvuun paikallisilla markkinoilla korvaten alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen tuote- tai palveluvalikoimaa; tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään kohtuullisesti

1 piste: Yrityksen kasvutavoitteet kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla ovat vähäiset; paikallisilla markkinoilla toimiva yritys pyrkii vaatimattomaan kasvuun korvaten jonkin verran alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen vähäisessä määrin tuote- tai palveluvalikoimaa; tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään vähäisesti

5. Suunnitellun yrityksen toiminnan uutuusarvo (painotuskerroin 20 %, elpymisvarat 15 %)

3 pistettä: Yritys tulee tuottamaan uusia, innovatiivisia tuotteita tai palveluita tai niitä tuotetaan uudella teknologialla/nykyteknologialla tai innovatiivisella tuotantomenetelmällä; jalostusarvo on merkittävä; yrityksen liiketoiminta on innovatiivista parantaen yrityksen kilpailukykyä

2 pistettä: Yritys tulee tuottamaan tavanomaisia tuotteita tai palveluita uudenlaisella tuotantomenetelmällä; jalostusarvo on vähäinen; yrityksen liiketoiminta on tavanomaista innovatiivisempaa synnyttäen kilpailuetua

1 piste: Yritys tuottaa tavanomaisia tuotteita tai palveluita tavanomaisin menetelmin; jalostusarvo on alhainen; yrityksen liiketoiminnan uutuusarvo on vähäinen

6. Suunnitellun yrityksen liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja perusteellisuus (painotuskerroin 25 %)

3 pistettä: Suunnitelma antaa yritystoiminnasta selkeän kuvan; yritystoiminnan menestymisedellytykset ovat erinomaiset; suunnitelma on laadultaan ja esitystavaltaan perusteellinen

2 pistettä: Suunnitelma antaa yritystoiminnasta riittävän selkeän kuvan, yritystoiminnan menestymisedellytykset ovat hyvät, suunnitelma on laadultaan ja esitystavaltaan hyvä

1 piste: Suunnitelma antaa yritystoiminnasta osittaisen kuvan, yritystoiminnan menestymisedellytyksiä ei pystytä kaikin osin riittävästi arvioimaan, suunnitelma on laadultaan ja esitystavaltaan tyydyttävä

7. Lisäpisteet tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista erityispiirteistä (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Toimenpide parantaa merkittävästi yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; yritys toimii resurssitehokkaasti

2 pistettä: Toimenpide parantaa jossain määrin yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; yritys pyrkii toimimaan resurssitehokkaasti

1 piste: Toimenpide parantaa vähäisessä määrin yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, yrityksellä on vähäiset valmiudet toimia resurssitehokkaasti

Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen tarkoittaa tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevia ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia, jotka edistävät esimerkiksi yrityksen energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden käyttämistä, vedenkäytön tehostamista, kiertotaloutta, kierrätystä, symbioositaloutta, ravinteiden kierrättämistä, uusiojalostusta tai muuta luonnonvarojen kestävää käyttöä yritystoiminnassa mukaan lukien olemassa olevien rakennusten tai muun infrastruktuurin hyödyntämistä sekä puurakentamista, kierrätettävien materiaalien ja luonnonmateriaalien käyttämistä.

Yrityksen investointituki

Valintaperusteet muodostuvat seitsemästä aihealueesta. Jokaisesta aihealueesta voi saada enintään 3 pistettä. Aihealueiden alla kuvataan, millä perusteilla pisteitä voi saada. Toimenpide pisteytetään sen mukaan, mitä pistekuvaukseen sopivia tunnistettavissa olevia ominaisuuksia toimenpiteellä on. Mikäli toimenpide ei täytä valintaperustetta lainkaan, niin toimenpide saa aihealueesta nolla pistettä. Lisäksi aihealueesta annettavia pisteitä voidaan perustella kirjallisesti.
Aihealueille on määritelty painotuskertoimet prosentteina. Toimenpiteen on saatava vähintään yksi piste jokaisesta kolmesta aihealueesta, joille on suurin painotuskerroin. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että vähimmäispistemäärä on yli 1,1 pistettä. Painotettu kokonaispistemäärä on enintään 3 pistettä. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

1. Tuettavan toimenpiteen/yrityksen toimipaikan sijainti (painotuskerroin 5 %)

3 pistettä: Harvaan asuttu maaseutu tai ydinmaaseutu

2 pistettä: Muu maaseutualue, jonka ELY-keskus on määritellyt

1 piste: Maaseutualueen ulkopuolinen alue, jonka ELY-keskus on määritellyt (maatalousyritykset)

2. Tuettavan toimenpiteen tuloksena syntyvät työpaikat (painotuskerroin 15 %)

3 pistettä: Merkittävä työllistävä vaikutus

2 pistettä: Kohtuullinen työllistävä vaikutus

1 piste: Vähäinen työllistävä vaikutus; työllisyys yrityksessä säilyy ennallaan

3. Tuettavan toimenpiteen alue- ja kerrannaisvaikutukset (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Yritys hyödyntää lähialueen tuotannontekijöitä, käyttää alihankkijoita tai muulla tavoin edistää toimeentulomahdollisuuksia myös muissa yrityksissä; vaikutukset aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen ovat merkittäviä

2 pistettä: Yritys tuo asiakkaita muille yrityksille; vaikutuksia aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen tunnistettavissa

1 piste: Yritys ei hanki mitään lähialueelta tai sen tuotteita ei edelleen jalosteta paikkakunnalla; vaikutukset aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen vähäisiä

4. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alueeseen (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Yritys pyrkii merkittävään kasvuun kansainvälisillä markkinoilla tai kotimarkkinoilla; yritys pyrkii merkittävään kasvuun paikallisilla markkinoilla korvaten alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen merkittävästi tuote- tai palveluvalikoimaa; yrityksen tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään hyvin

2 pistettä: Yritys pyrkii kohtuulliseen kasvuun kansainvälisillä markkinoilla tai kotimarkkinoilla; yritys pyrkii kohtuulliseen kasvuun paikallisilla markkinoilla korvaten alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen tuote- tai palveluvalikoimaa; yrityksen tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään kohtuullisesti

1 piste: Yrityksen kasvutavoitteet kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla ovat vähäiset; paikallisilla markkinoilla toimiva yritys pyrkii vaatimattomaan kasvuun korvaten jonkin verran alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen vähäisessä määrin tuote- tai palveluvalikoimaa; yrityksen tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään vähäisesti

5. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen toiminnan uudistumiseen (painotuskerroin 30 %)

3 pistettä: Yrityksessä tuotetaan uusia, innovatiivisia tuotteita tai palveluita tai niitä tuotetaan uudella teknologialla/nykyteknologialla tai innovatiivisella tuotantomenetelmällä taikka kehittää tuotteiden tai palveluiden laatua; yrityksen liiketoiminta on innovatiivista parantaen yrityksen kilpailukykyä

2 pistettä: Yrityksessä parannetaan nykyisiä tuotteita tai palveluita tai lisätään niiden jalostusarvoa taikka parannetaan/tehostetaan niiden tuotantomenetelmää; aloitetaan uutuusarvoa sisältävien tuotteiden tai palveluiden tuotanto; yrityksen liiketoiminta on tavanomaista innovatiivisempaa synnyttäen kilpailuetua

1 piste: Toimenpiteen avulla yrityksessä aloitetaan tai laajennetaan tavanomaisten tuotteiden tai palveluiden tuottaminen tavanomaisin menetelmin; yrityksen liiketoiminnalla on muutoin vähäistä uutuusarvoa suhteessa muihin alalla toimiviin yrityksiin

6. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen harjoittamaan yhteistyöhön mukaan lukien kytkennät laajempiin kehittämiskokonaisuuksiin (painotuskerroin 20 %)

3 pistettä: Yritys harjoittaa yhteistyötä yhden tai useamman yrityksen kanssa ja toimii aktiivisesti yhteistyöverkostoissa kansallisen tai alueellisen kehittämisstrategian mukaisella painopistealalla ja/tai yrityksen toiminta kytkeytyy myös muiden Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpiteisiin tai muutoin edistää niitä koskevien tavoitteiden toteumista; yritys toimii myös muulla tavoin yhteistyöhakuisesti

2 pistettä: Yritys hyödyntää jonkin verran erilaisia yhteistyöverkostoja; laajempi strateginen kytkentä on vähäinen

1 piste: Yritys hyödyntää yhteistyöverkostoja suppeasti; laajempi strateginen kytkentä on heikko

7. Lisäpisteet tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista erityispiirteistä (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Toimenpide parantaa merkittävästi yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; yritys toimii resurssitehokkaasti

2 pistettä:  Toimenpide parantaa jossain määrin yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; yritys pyrkii toimimaan resurssitehokkaasti

1 piste: Toimenpide parantaa vähäisessä määrin yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, yrityksellä on vähäiset valmiudet toimia resurssitehokkaasti

Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen tarkoittaa tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevia ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia, jotka edistävät esimerkiksi yrityksen energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden käyttämistä, vedenkäytön tehostamista, kiertotaloutta, kierrätystä, symbioositaloutta, ravinteiden kierrättämistä, uusiojalostusta tai muuta luonnonvarojen kestävää käyttöä yritystoiminnassa mukaan lukien olemassa olevien rakennusten tai muun infrastruktuurin hyödyntämistä sekä puurakentamista, kierrätettävien materiaalien ja luonnonmateriaalien käyttämistä.

Elpymisvaroin tuettavat yritystuki-investoinnit siirtymäkaudella 2021–2022

1. Miten hyvin investointi toteuttaa maaseutuohjelman elpymisvarojen käytölle asetettuja tavoitteita? Valintaperusteen painoarvo on 30 %.

 • Erittäin hyvin (3 pistettä)
 • Hyvin (2 pistettä)
 • Jonkin verran (1 pistettä)
 • Heikosti tai ei lainkaan (0 pistettä)

2. Miten investoinnissa on huomioitu parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuudet, toteutettavuus ja kustannustehokkuus? Valintaperusteen painoarvo on 25 %.

 • Investoinnissa on huomioitu parhaan käytettävissä olevan tekniikan mahdollisuudet, toteutettavuus ja kustannustehokkuus erinomaisesti. (3 pistettä)
 • Investoinnissa on huomioitu parhaan käytettävissä olevan tekniikan mahdollisuudet, toteutettavuus ja kustannustehokkuus hyvin. (2 pistettä)
 • Investoinnissa on huomioitu parhaan käytettävissä olevan tekniikan mahdollisuudet, toteutettavuus ja kustannustehokkuus kohtuullisesti. (1 pistettä)
 • Investoinnissa on huomioitu parhaan käytettävissä olevan tekniikan mahdollisuudet, toteutettavuus ja kustannustehokkuus vain välttävästi. (0 pistettä)

3. Millainen on investoinnin vaikutus liiketoimintapotentiaalin vahvistumiseen? Valintaperusteen painoarvo on 20 %.

 • Investoinnin myötä voidaan tuottaa uusia tuotteita tai parantaa olemassa olevia tuotteita, joille on olemassa kysyntää ja tuotteiden valmistus ja myynti voidaan aloittaa nopeasti. Liiketoimintapotentiaali on merkittävä. (3 pistettä)
 • Investoinnin myötä voidaan tuottaa uusia tuotteita tai parantaa olemassa olevia tuotteita. Liiketoimintapotentiaali on hyvä. (2 pistettä)
 • Investointi luo edellytyksiä uusien tuotteiden syntymiselle tai olemassa olevien tuotteiden parantamiselle lähitulevaisuudessa. Liiketoimintapotentiaali on kohtalainen. (1 pistettä)
 • Investoinnin myötä ei synny uusia tuotteita eikä olemassa olevia tuotteita paranneta tai niitä syntyy vain vähän. Liiketoimintapotentiaali on heikko. (0 pistettä)

4. Onko investointi innovatiivinen ja toimintaa uudistava? Valintaperusteen painoarvo on 15 %.

 • Investoinnissa on innovatiivisuutta ja se uudistaa toimintaa merkittävästi. (3 pistettä)
 • Investoinnissa on innovatiivisuutta ja se uudistaa toimintaa hyvin. (2 pistettä)
 • Investoinnissa on innovatiivisuutta ja sen uudistaa toimintaa kohtuullisesti. (1 pistettä)
 • Investointi ei sisällä innovatiivisuutta, eikä toiminta uudistu. (0 pistettä)

5. Miten investointi edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista? Kokonaiskestävyys: ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset, jotka asetettuja tavoitteita. Valintaperusteen painoarvo on 10 %.

 • Investointi edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista erinomaisesti ja odotettavissa olevat vaikutukset ovat kestävän kehityksen näkökulmasta merkittäviä. (3 pistettä)
 • Investointi edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista hyvin. (2 pistettä)
 • Investointi edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista kohtuullisesti. (1 pistettä)
 • Investointi edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista heikosti ja odotettavissa olevat vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta ovat vähäiset. (0 pistettä)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen

Valintaperusteet muodostuvat seitsemästä aihealueesta. Jokaisesta aihealueesta voi saada enintään 3 pistettä. Aihealueiden alla kuvataan, millä perusteilla pisteitä voi saada. Toimenpide pisteytetään sen mukaan, mitä pistekuvaukseen sopivia tunnistettavissa olevia ominaisuuksia toimenpiteellä on. Mikäli toimenpide ei täytä valintaperustetta lainkaan, niin toimenpide saa aihealueesta nolla pistettä. Lisäksi aihealueesta annettavia pisteitä voidaan perustella kirjallisesti. Aihealueille on määritelty painotuskertoimet prosentteina. Toimenpiteen on saatava vähintään yksi piste jokaisesta kolmesta aihealueesta, joille on suurin painotuskerroin. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että vähimmäispistemäärä on yli 1,1 pistettä. Painotettu kokonaispistemäärä on enintään 3 pistettä. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

1. Tuettavan toimenpiteen/yrityksen toimipaikan sijainti (painotuskerroin 5 %)

3 pistettä: Harvaan asuttu maaseutu tai ydinmaaseutu

2 pistettä:  Muu maaseutualue, jonka ELY-keskus on alueellisesti määrittänyt

1 piste: Maaseutualueen ulkopuolinen alue, jonka ELY-keskus on määritellyt (koskee vain maataloustuotteita jalostavia pk-yrityksiä ja maatalousyrityksiä)

2. Tuettavan toimenpiteen tuloksena syntyvät työpaikat (painotuskerroin 15 %)

3 pistettä: Merkittävä työllistävä vaikutus

2 pistettä: Kohtuullinen työllistävä vaikutus

1 piste: Vähäinen työllistävä vaikutus; työllisyys yrityksessä säilyy vähintään ennallaan

3. Tuettavan toimenpiteen alue- ja kerrannaisvaikutukset (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Yritys hyödyntää lähialueen tuotannontekijöitä, käyttää alihankkijoita tai muulla tavoin edistää toimeentulomahdollisuuksia myös muissa yrityksissä; vaikutukset aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen ovat merkittäviä

2 pistettä: Yritys tuo asiakkaita muille yrityksille; vaikutuksia aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen tunnistettavissa

1 piste: Yritys ei hanki mitään lähialueelta tai sen tuotteita ei edelleen jalosteta paikkakunnalla; vaikutukset aluetalouteen ja sosioekonomiseen kehitykseen vähäisiä

4. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alueeseen (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Yritys pyrkii merkittävään kasvuun kansainvälisillä markkinoilla tai kotimarkkinoilla; yritys pyrkii merkittävään kasvuun paikallisilla markkinoilla korvaten alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen merkittävästi tuote- tai palveluvalikoimaa mukaan lukien lyhyet jakeluketjut ja lähiruoka sekä muu paikallismarkkinoiden kehittäminen; tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään hyvin

2 pistettä: Yritys pyrkii kohtuulliseen kasvuun kansainvälisillä markkinoilla tai kotimarkkinoilla; yritys pyrkii kohtuulliseen kasvuun paikallisilla markkinoilla korvaten alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen tuote- tai palveluvalikoimaa mukaan lukien lyhyet jakeluketjut ja lähiruoka sekä muu paikallismarkkinoiden kehittäminen; tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään kohtuullisesti

1 piste: Yrityksen kasvutavoitteet kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla ovat vähäiset; paikallisilla markkinoilla toimiva yritys pyrkii vaatimattomaan kasvuun korvaten jonkin verran alueen ulkopuolista tuontia tai monipuolistaen vähäisessä määrin tuote- tai palveluvalikoimaa mukaan lukien lyhyet jakeluketjut ja lähiruoka sekä paikallismarkkinoiden kehittäminen; tuotteet tai palvelut vastaavat markkinoiden kysyntään vähäisesti

5. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen toiminnan uudistumiseen (painotuskerroin 30 %)

3 pistettä: Yrityksessä tuotetaan uusia, innovatiivisia tuotteita tai palveluita tai niitä tuotetaan uudella teknologialla/nykyteknologialla tai innovatiivisella tuotantomenetelmällä taikka kehitetään tuotteiden tai palveluiden laatua; jalostusarvo on merkittävä; yrityksen liiketoiminta on innovatiivista parantaen yrityksen kilpailukykyä

2 pistettä: Yrityksessä parannetaan nykyisiä tuotteita tai palveluita tai lisätään niiden jalostusarvoa taikka parannetaan/tehostetaan niiden tuotantomenetelmää; aloitetaan uutuusarvoa sisältävien tuotteiden tai palveluiden tuotanto; yrityksen liiketoiminta on tavanomaista innovatiivisempaa synnyttäen kilpailuetua

1 piste: Toimenpiteen avulla yrityksessä aloitetaan tai laajennetaan tavanomaisten tuotteiden tai palveluiden tuottaminen tavanomaisin menetelmin; jalostusarvo on vähäinen; yrityksen liiketoiminnalla on muutoin vähäistä uutuusarvoa suhteessa muihin alalla toimiviin yrityksiin

6. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen harjoittamaan yhteistyöhön mukaan lukien kytkennät laajempiin kehittämiskokonaisuuksiin (painotuskerroin 20 %)

3 pistettä: Yritys harjoittaa yhteistyötä yhden tai useamman yrityksen kanssa ja toimii aktiivisesti yhteistyöverkostoissa kansallisen tai alueellisen kehittämisstrategian mukaisella painopistealalla ja/tai yrityksen toiminta kytkeytyy myös muiden Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpiteisiin tai muutoin edistää niitä koskevien tavoitteiden toteumista; yritys toimii myös muulla tavoin yhteistyöhakuisesti

2 pistettä: Yritys hyödyntää jonkin verran erilaisia yhteistyöverkostoja; laajempi strateginen kytkentä on vähäinen

1 piste: Yritys hyödyntää yhteistyöverkostoja suppeasti; laajempi strateginen kytkentä on heikko

7. Lisäpisteet tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista erityispiirteistä (painotuskerroin 10 %)

3 pistettä: Toimenpide parantaa merkittävästi yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; yritys toimii resurssitehokkaasti

2 pistettä: Toimenpide parantaa jossain määrin yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; yritys pyrkii toimimaan resurssitehokkaasti

1 piste: Toimenpide parantaa vähäisessä määrin yrityksen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, yrityksellä on vähäiset valmiudet toimia resurssitehokkaasti

Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen tarkoittaa tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevia ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia vaikutuksia, jotka edistävät esimerkiksi yrityksen energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden käyttämistä, vedenkäytön tehostamista, kiertotaloutta, kierrätystä, symbioositaloutta tai muuta luonnonvarojen kestävää käyttöä yritystoiminnassa mukaan lukien olemassa olevien rakennusten tai muun infrastruktuurin hyödyntämistä sekä puurakentamista, kierrätettävien materiaalien ja luonnonmateriaalien käyttämistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2021