Bluetonguelle alttiiden eläinten tuonti tautialueilta

 • Ohje koskee kaikkia niitä eläinlajeja, jotka voivat sairastua bluetongue-tautiin. Näitä ovat mm. nauta, lammas, vuohi, laama, alpakka ja peura.
 • Ohje koskee siirtoja (tuontia) toisista EU:n jäsenmaista, Norjasta ja Sveitsistä bluetonguerajoitusalueilta tai näiden alueiden kautta. EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvassa tuonnista annetaan erilliset ohjeet tapauskohtaisesti.
 • Lisätietoa bluetongue-taudista.
 • Sinikieli-taudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisina olevat alueet eri EU-maissa löytyvät Euroopan komission internetsivuilta. ”Restriction zones established by the member states” avautuvalta sivulta valitse kartta (map). Kartassa on merkittynä alueet, joilla on rajoituksia sinikielitaudin vuoksi.

1. Lainsäädäntö

Komission asetus (EY) N:o 1266/2007 (konsolidoitu 5.6.2012) neuvoston direktiivin 2000/75/EY (konsolidoitu 22.3.2012) täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta

2. Vaatimukset eläimille lähtömaassa, jossa on voimassa bluetongue-taudin rajoitus- tai valvonta-alue, ovat asetuksen 1266/2007/EY liitteessä III.

Lähtömaan virkaeläinlääkärin tulee vahvistaa ehtojen täyttyminen TRACES -todistuksella. 

Vaatimukset pääpiirteittäin:

 1. ELÄIMET ON ROKOTETTU
 2. ELÄIMET OVAT SAANEET TARTUNNAN JA TUTKITTU
 3. ELÄIMET ON PIDETTY BLUETONGUE-VAPAALLA ALUEELLA vähintään 60 vrk ennen siirtopäivää ja ne on tutkittu
 4. ELÄIMET ON PIDETTY TARTUNNANLEVITTÄJILTÄ SUOJATUSSA LAITOKSESSA vähintään 60 päivän ajan ennen lähetyspäivää.
 5. TIINEIDEN ELÄINTEN TUONTI
 6. Tiineiden eläinten on täytettävä lisäksi vähintään yksi edellä mainituista edellytyksistä ennen keinosiemennystä tai astutusta

3. Vaatimukset kuljetukselle

Eläimet tulee suojata culicoides-lajin polttiaisilta määräpaikkaan kuljettamisen ajan

 • Kuljetusauto on pestävä ja desinfioitava huolellisesti ennen lastausta Ruokaviraston ohjeen eläinkuljetusajoneuvojen puhdistamisesta ja desinfioimisesta Suomen rajat ylittävissä eläinkuljetuksissa mukaisesti
 • Pesun ja desinfioinnin jälkeen kuljetusauton sisätilat käsitellään polttiaisiin tehoavalla hyönteismyrkyllä ja/tai -karkotteella.
 • Lastattaessa eläimet käsitellään pitkävaikutteisella deltametriiniä sisältävällä hyönteiskarkotteella, esim. Coopersect ja lastauksen jälkeen kuljetusauton sisätilat käsitellään polttiaisiin tehoavalla hyönteiskarkotteella.
 • Kuljetusauton sisätilat käsitellään ennen rajoitusvyöhykkeelle saapumista ja uudestaan sieltä poistuttaessa polttiaisiin tehoavalla hyönteiskarkotteella.
 • Jos eläinkuljetus pysähtyy rajoitusalueen sisällä, kuljetusauton sisätilat suihkutetaan hyönteiskarkotteella.
 • Edellä mainittujen käsittelyjen järjestämisestä huolehtii ja vastaa eläinkuljetuksesta vastaava henkilö.
 • Kuljetusauton käsittelystä hyönteismyrkyllä/-karkotteella on merkintä eläinten mukana kulkevassa terveystodistuksessa. Todistuksessa mainitaan käytetyn tuotteen nimi ja kuljetusauton käsittelyajankohta.

4. Toimenpiteet maahantulon jälkeen

Ruokavirasto pitää rajoitusalueilta saapuvia bluetongue-taudille herkkiä eläimiä ns. riskieläiminä ja seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa eläinten maahantulon jälkeen:

 1. Purettaessa eläimet käsitellään uudestaan pitkävaikutteisella deltametriiniä sisältävällä hyönteiskarkotteella, esim. COOPERSECT, niin että eläinten mukana tulleet polttiaiset kuolevat. Käsittely tehdään kunnaneläinlääkärin valvonnassa.

 2. Kuljetuksen aikana kertynyt lanta kalkitaan ja haudataan tai lanta poltetaan kunnaneläinlääkärin valvonnassa.
  * Kuljetusauto on pestävä ja desinfioitava Ruokaviraston ohjeen eläinkuljetusajoneuvojen puhdistamisesta ja desinfioimisesta Suomen rajat ylittävissä eläinkuljetuksissa mukaisesti.

 3. Bluetonguen suhteen riskimaista tuotavia märehtijöitä tutkitaan 2 arkipäivän kuluessa tuonnista osana bluetongue-taudin seurantaohjelmaa. Läänineläinlääkäri antaa viranomaismääräyksen kunnaneläinlääkärille tarvittavien näytteiden ottamiseksi. Näytteeksi otetaan verinäyte (1 seerumiverinäyte ja 2 EDTA-verinäytettä). Lisäksi eläimille tehdään kliininen tarkastus. Kustannuksista vastaa valtio.

 

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2018