Hevoseläinten (hevonen, aasi, muuli) sperman tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat tässä ohjeessa tarkoitettujen hevoseläinten spermaa Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan sperman siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen.

1. Tuonnin terveysehdot

  • Sperma on kerätty ja käsitelty direktiivin 92/65/ETY liitteen D II luvun I kohdan mukaisten vaatimusten mukaisesti hyväksytyllä sperman keräysasemalla ja säilytetty ainoastaan tällaisella asemalla tai hyväksytyssä spermavarastossa
  • Sperma on kerätty direktiivin 92/65/ETY liitteen D II luvun I kohdan mukaisista eläimistä.
  • Spermaa saa lähettää vain hyväksytyltä sperman keräysasemalta tai hyväksytystä spermavarastosta
  • Lähetyksen mukana on oltava Euroopan komission päätöksen 2010/470/EU (muutettu Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/261) mukainen terveystodistus. Mallit sivun oikeassa laidassa.


Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävän spermalähetyksen, tulostaa todistuksen TRACES-järjestelmästä lähetyksen mukaan ja lähettää samalla todistuksen sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin lähettäjämaankielinen todistus ja leimata molemmat todistukset.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1033/2013 6 ja 8 §:ssä

2. Eläinjalostustoimintalainsäädännön ja eläinsuojelulain vaatimukset

Rekisteröityjen hevoseläinten tuottamiseen tarkoitetun sperman mukana on oltava jalostustodistusten mallilomakkeista annetun Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/602 mukainen polveutumistodistus. Siemennyksen suorittajalla on oltava eläinten keinollista lisäämistä koskeva kelpoisuus. Kotitallilla siemennyksen saa suorittaa vain eläinlääkäri.

Lisätiedot: 
Jalostusaineksen kauppa
Keinollinen lisääminen

Asiasta säädetään eläinjalostusasetuksessa (EU) 2016/1012 ja laissa eläinjalostustoiminnasta 319/2014 (muut. 514/2018) sekä eläinsuojelulaissa 247/1996 (muut. 320/2014)

3. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava erät, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksessa todetaan, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia, tai ne ovat puutteelliset, eriä on säilytettävä määräpaikassa ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eriä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin sperman ja erää seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Valvontaviranomaiset (Ruokavirasto, aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri) voivat tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa erät ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään tarkemmin eläintautilain 64 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä.

4. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  1. sperman laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
  2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät, 
  3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta, 
  4. tuontipäivämäärä, 
  5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä 
  6. jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 8 §:ssä.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin. 
  
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2020