Kamelieläinten siirrot EU-maiden välillä

HUOMIO! Lue ensin pääsivulta löytyvät muut siirtoihin liittyvät vaatimukset ohjeistuksineen.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka siirtävät tässä ohjeessa tarkoitettuja kamelieläimiä Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

Eläinterveysvaatimukset

Toimijat saavat siirtää kamelieläimiä toiseen jäsenvaltioon vain, kun seuraavat vaatimukset täyttävät:

 1. eläimet ovat olleet pitopaikassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan ennen lähtöä tai syntymästä asti, jos ne ovat alle 30 päivän ikäisiä, eivätkä ne tänä aikana ole olleet kosketuksissa pidettäviin kamelieläimiin, joiden terveystilanne on heikompi tai joihin sovelletaan siirtorajoituksia eläinterveyteen liittyvistä syistä, eivätkä sellaisesta pitopaikasta tuleviin pidettäviin eläimiin, joka ei täyttänyt b alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia;
 2. kaikki eläimet, jotka saapuvat unioniin kolmannesta maasta tai alueelta a alakohdassa tarkoitettujen eläinten lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana ja jotka tuodaan pitopaikkaan, jossa kyseiset eläimet ovat, pidetään erillään siten, että estetään niiden joutuminen välittömästi tai välillisesti kosketuksiin kaikkien muiden kyseisessä pitopaikassa olevien eläinten kanssa;
 3. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa pidettävissä maaeläimissä lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
 4. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja suis -tartuntaa kamelieläimissä lähtöä edeltäneiden 42 päivän aikana, ja eläimille on tehty Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta testi negatiivisin tuloksin näytteestä, joka on otettu lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana ja poikineiden naaraiden tapauksessa vähintään 30 päivän kuluttua poikimisesta;
 5. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa on toteutettu kyseisessä pitopaikassa pidettävien kamelieläinten seurantaa Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnan ( bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) varalta jäljempänä olevan seurantaohjelman mukaisesti vähintään lähtöä edeltäneiden 12 kuukauden ajan, ja kyseisenä aikana
  1. edellä a alakohdassa tarkoitettuun pitopaikkaan on tuotu kamelieläimiä ainoastaan pitopaikoista, joissa sovelletaan tässä kohdassa säädettyjä toimenpiteitä;
  2. jos kyseisessä pitopaikassa pidettävissä kamelieläimissä on raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex -tartunta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis), on toteutettu jäljempänä olevan seurantaohjelman 3 kohdan mukaisia toimenpiteitä;
 6. jos eläimet siirretään jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle, jolla on naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin osalta taudista vapaa asema tai taudin hyväksytty hävittämisohjelma nautaeläinten osalta, ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu naudan tarttuvaa rinotrakeiittia / tarttuvaa pustulaarista vulvovaginiittia kamelieläimissä lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
 7. eläimet tulevat pitopaikasta, joka sijaitsee alueella, jolla kyseisen pitopaikan ympärillä vähintään 150 km:n säteellä ei lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana ole raportoitu epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa missään pitopaikassa;
 8. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu pernaruttoa sorkka- ja kavioeläimissä lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana;
 9. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu surraa (Trypanosoma evansi) lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana, ja jos ne tulevat pitopaikasta, jossa surra (Trypanosoma evansi) on raportoitu lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana, tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoitusta, kunnes
  1. tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta;
   ja
  2. pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty surran (Trypanosoma evansi) varalta testi negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka oli otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tartunnan saaneet eläimet oli poistettu pitopaikasta;
 10. eläimet täyttävät vähintään yhden delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä V olevan II osan 2 luvun 1 jakson 1–3 kohdassa vahvistetuista sinikieliviruksen aiheuttamaa tartuntaa (serotyypit 1–24) koskevista vaatimuksista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa eläimet siirretään delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 24 artiklan mukaisesti;
 11. seuraavan otsikon alla säädetyt edellytykset bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteistä sinikieliviruksen osalta täyttyvät soveltuvissa tapauksissa.

Eläinterveyttä koskevat lisävaatimukset, joita sovelletaan sinikieliviruksen aiheuttamaan tartuntaan (serotyypit 1–24):

Huomio, katso myös  Eläinterveysvaatimukset-kappaleen alakohdassa j) olevat vaatimukset sinikielitaudin osalta.

Bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteet, jotka koskevat kuljetuksia toiseen jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle, jolla on sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24) vapaa asema tai kyseisen taudin hyväksytty hävittämisohjelma.

 1. Toimijat saavat siirtää sinikieliviruksen aiheuttaman tartunnan osalta (serotyypit 1–24) luetteloituihin lajeihin kuuluvia pidettäviä eläimiä toiseen jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle, jolla on kyseisestä taudista vapaa asema tai kyseisen taudin hyväksytty hävittämisohjelma, ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään yksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:
  1. kuljetus tapahtuu jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jolla on sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24) vapaa asema;
  2. eläimet on suojattu tartunnanlevittäjiltä;
   ja
   1. suunniteltu matka ei sisällä eläinkuorman purkamista yhtä päivää pidemmäksi ajaksi;
    tai
   2. eläimet puretaan kuormasta tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa;
    tai
   3. eläimet puretaan kuormasta jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä tartunnanlevittäjistä vapaan kauden aikana;
  3.  eläimet/eläimille
   1. on rokotettu kaikkia niitä sinikieliviruksen serotyyppejä (serotyypit 1–24) vastaan, jotka on raportoitu kauttakulkujäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jonka kautta ne kulkevat, kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja rokotteen eritelmissä taattu immuniteettisuoja on eläimillä yhä voimassa;
    tai
   2. on tehty positiivisin tuloksin serologinen testi, jolla voidaan osoittaa kaikkiin niihin sinikieliviruksen serotyyppeihin (serotyypit 1–24) kohdistuvat spesifit vasta-aineet, jotka on raportoitu kauttakulkujäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jonka kautta ne kulkevat, lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana;
  4. eläimet on tarkoitettu teurastettaviksi.
 2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan pidettävien eläinten siirtoon, jos määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut komissiolle ja muille jäsenvaltioille, että kyseisille siirroille on myönnetty lupa delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti ja yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
  1. eläimet täyttävät erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka määräpaikan toimivaltainen viranomainen on määritellyt sen varmistamiseksi, että eläimillä on ennen lähtöä riittävä immunologinen suoja kaikkien niiden sinikieliviruksen serotyyppien (serotyypit 1–24) osalta, jotka on raportoitu kauttakulkujäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jonka kautta ne kulkevat, lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana;
   tai
  2. eläimet täyttävät tämän kohdan a alakohdassa tai 1 kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset sen varmistamiseksi, että ne on suojattu niiltä sinikieliviruksen serotyypeiltä, jotka on raportoitu kauttakulkujäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jonka kautta ne kulkevat, lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana ja joita ei ole raportoitu määräpaikana olevassa jäsenvaltiossa tai määräpaikkana olevalla vyöhykkeellä samana ajanjaksona.

Siirtoa edeltävää seurantaohjelmaa koskevat vähimmäisvaatimukset kamelieläinten Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnan (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) osalta:

 1. Siirtoa edeltävän seurantaohjelman, jota sovelletaan Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnan (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) osoittamiseksi pitopaikassa, kun pidettäviä kamelieläimiä on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon, on sisällettävä vähintään seuraavat osat:
  1. kaikkien kyseisestä pitopaikasta tulevien teurastettujen kamelieläinten post mortem -tarkastus;
  2. kaikkien yli yhdeksän kuukauden ikäisten kuolleiden kamelieläinten post mortem -tutkimus, paitsi jos se ei ole logistisista syistä mahdollista tai tieteellisistä syistä tarpeellista;
  3. eläinlääkärin tekemä vuotuinen eläinterveyskäynti;
  4. kaikkien pitopaikassa siitostarkoituksessa pidettävien kamelieläinten vuotuinen testaus negatiivisin tuloksin.
 2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 1 kohdan d alakohdassa säädettyä vuotuista testausta ei tarvitse vaatia, jos toimivaltainen viranomainen katsoo riskinarvioinnin perusteella, että tartuntariski on vähäinen kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisellä vyöhykkeellä ja seuraavat edellytykset täyttyvät:
  1. edellä 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa edeltävää seurantaohjelmaa on toteutettu pitopaikassa vähintään 24 kuukauden ajan, eikä kyseisenä aikana ole raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex -tartuntaa (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) pitopaikassa pidettävissä kamelieläimissä;
  2. pitopaikka sijaitsee jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, joka on nautaeläinpopulaationsa osalta vapaa Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnasta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis).
 3. Jos pitopaikassa pidettävissä kamelieläimissä on raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex -tartunta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis), tällaisia eläimiä saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki pitopaikassa pidettävät yli kuuden viikon ikäiset kamelieläimet on testattu negatiivisin tuloksin. Nämä testit on tehtävä verinäytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 42 päivää sen jälkeen, kun viimeinen vahvistettu tapaus ja viimeinen diagnoosimenetelmällä positiivisin tuloksin testattu eläin on poistettu.

Siirtotarkastus ja lähetystä seuraava eläinterveystodistus

Lähetys on tarkastettava ennen siirtoa. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri viejän pyynnöstä. Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista tehtävä asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset ja -tutkimukset todentaakseen, että vaatimukset täyttyvät. Virkaeläinlääkärin on suoritettava lähetykseen kuuluvien eläinten tunnistustarkastus ja kliininen tutkimus, jotta voidaan havaita, ilmeneekö eläimissä kyseisten lajien osalta luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai epäilläänkö niissä tällaisten tautien esiintymistä.

Tarkastusten jälkeen virkaeläinlääkäri antaa eläinterveystodistuksen viimeisten 24 tunnin kuluessa ennen lähtöä alkuperäisestä pitopaikasta kamelieläinten osalta. Eläinterveystodistus on voimassa 10 päivän ajan sen antamispäivästä. Lähetystä tulee seurata virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläinterveystodistus. Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/403 on määritetty kamelieläimille oma terveystodistusmalli.

Eläinterveystodistukseen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;
 2. lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos lähettävä pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos lähettävä pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
 3. määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos määränpäänä oleva pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos määränpäänä oleva pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
 4. eläinlaji ja -luokka sekä vaadittaessa tunnistetiedot;
 5. tiedot eläinten terveystilanteesta ja lisätakeet seuraavista seikoista:
  1. alkuperäjäsenvaltio tai -vyöhyke;
  2. eläinten alkuperäinen pitopaikka ja alkuperäparvi, mukaan lukien testitulokset soveltuvin osin;
  3. lähetettävät eläimet, mukaan lukien testitulokset tai rokotukset soveltuvin osin;
 6. eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka ja voimassaoloaika, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen leima

Asiasta säädetään Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 artikloissa 23-25, 32, 77 ja 91 sekä liitteissä I, II ja VIII kohta 1.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.10.2021