Lampaiden ja vuohien tuonti Suomeen EU-maista, Norjasta  ja Sveitsistä

Tämä on ohje toimijoille, jotka siirtävät (tuovat) lampaita ja vuohia Suomeen toisista EU:n jäsenvaltioista, Norjasta tai Sveitsistä.

1. Rekisteröidy tuojaksi Ruokavirastoon

Jokaisen tuojan tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä rekisteröinnin voimassaoloajan päätyttyä, ellei rekisteröintiä ole uusittu tai sitä ole peruutettu aiemmin muusta syystä.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES-järjestelmään

Toimijoiden, jotka vievät eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmään.

On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka tuovat Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita EU-maista, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Kun olet rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi TRACES-tilin. Ohjelma lähettää sähköpostitse tiedon tilin aktivoimisesta.

TRACES-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinavientierille vaadittavan terveystodistuksen I osan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Asiasta säädetään eläintautilain 66 §:ssä, MMM asetuksen 958/2014 7 §:ssä ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

3. Hyväksytyt tuontimaat

Terveysehdot täyttäviä lampaita ja vuohia saa tuoda Suomeen kaikista EU-maista. Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta. Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontierää.  

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1031/2013

4. Terveysehdot

Terveysehtojen avulla pyritään ehkäisemään sairauksien ja tartuntojen siirtyminen tuontieläinten mukana. Lakisääteisten ehtojen lisäksi on suositeltavaa noudattaa Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita. Eläinten tuonti on aina tautiriski.

4.1. Lampaita ja vuohia seuraava terveystodistus ja sen ehdot

Lampaiden ja vuohien mukana on oltava neuvoston direktiivin 91/68/ETY edellyttämä terveystodistus (malli löytyy sivun oikeasta laidasta liitteenä).

Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävät lampaat ja vuohet 24 tunnin sisällä ennen lähetystä. Viranomainen tulostaa todistuksen TRACES-järjestelmästä tuontierän mukaan ja lähettää terveystodistuksen myös sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille.

Terveystodistus laaditaan lähettäjä- ja vastaanottajamaan kielellä ja molempien todistusten tulee seurata lähetystä. Eläinlääkäri leimaa molemmat ja allekirjoittaa ainakin lähettäjämaankielisen todistuksen.

Kuljetuksen aikana lampaat ja vuohet eivät saa olla kontaktissa muihin kuin saman terveysstatuksen omaaviin sorkkaeläimiin.

Lähtöpitopaikkaa koskevat vaatimukset

lampaiden ja vuohien on oltava lähtöisin pitopaikasta,

 1. jossa ne ovat olleet vähintään 30 vrk ennen lastausta tai syntymästään saakka,
 2. johon ei ole vastaanotettu lampaita tai vuohia EU:n ulkopuolisesta (Norjaa ja Sveitsiä lukuun ottamatta) lastausta edeltävän 30 vrk aikana ellei näitä vastaanotettuja eläimiä ole eristetty pitopaikan eläimistä,
 3. johon ei ole vastaanotettu lampaita tai vuohia lastausta edeltävän 21 vrk aikana ellei näitä vastaanotettuja eläimiä ole eristetty muista pitopaikan eläimistä.

Luomistautia koskevat vaatimukset

Suomi tunnustetaan virallisesti luomistaudista (B. melitensis) vapaaksi maaksi Euroopan komission päätöksessä 93/52/EEC. Näin ollen Suomeen saa lammas- tai vuohitilalle tuoda vain seuraavien ehtojen mukaisia uusia eläimiä:

JOKO

1. luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaasta pitopaikasta lähtöisin olevia lampaita tai vuohia;
Virallisesti vapaita EU:n jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden alueita, joissa olevista pitopaikoista lähtöisin olevia eläimiä ei tarvitse tutkia luomistaudin varalta, ovat: Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Irlanti, Itävalta, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja tietyt alueet Espanjassa, Italiassa, Portugalissa ja Ranskassa.

TAI

2. luomistaudista vapaasta pitopaikasta lähtöisin olevia lampaita tai vuohia, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

 1. ne ovat yksilöllisesti merkittyjä,
 2. niitä ei ole koskaan rokotettu luomistautia vastaan tai jos ne on rokotettu, rokotuksesta on kulunut vähintään kaksi vuotta ennen siirtoa (yli kaksivuotiaan uuhen saa kuitenkin siirtää, jos se on rokotettu alle seitsemän kuukauden ikäisenä), ja
 3. ne on pidetty lähtöpitopaikassa eristettyinä virkaeläinlääkärin valvonnassa ja eristyksen aikana ne on kahdesti vähintään kuuden viikon välein tutkittu kielteisin tuloksin.

Muut eläintaudit

Lähtöpitopaikassa tai muussa pitopaikassa, jossa pidettävien eläinten kanssa lähetettävät lampaat tai vuohet ovat olleet kosketuksissa, ei ole kliinisesti todettu seuraavia eläintauteja:

 1. 6 siirtoa edeltävän kuukauden aikana lampaan tarttuvaa agalaktia (Mycoplasma agalactiae) tai vuohen tarttuvaa agalaktia (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. Mycoïdes var. mycoïdes "suuripesäkkeinen").
 2. 12 siirtoa edeltävän kuukauden aikana paratuberkuloosia tai kasöösistä lymphadeniittia.
 3. 3 siirtoa edeltävän vuoden aikana pulmonaari adenomatoosia, maedi-visnaa tai CAE-tautia (caprine arthitis/encephalitis). Maedi-visna-tartunnan tai CAE-taudin osalta siirtoa edeltävä aika on 12 kuukautta, jos tartunnan saaneet eläimet on teurastettu ja jäljellä olevat eläimet on testattu näiden tautien varalta kielteisin tuloksin.

Brucella ovis (koskee vain pässejä)

Lähetettävien kuohitsemattomien pässien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Eläinten lähtöpitopaikassa ei ole todettu yhtään Brucella ovis -tartuntaan sairastunutta eläintä siirtoa edeltävien 12 kuukauden aikana.
 2. Eläimiä on pidetty lähtöpitopaikassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokauden ajan ennen siirtoa.
 3. Eläimet on tutkittu siirtoa edeltävän 30 vuorokauden aikana Brusella ovis -tartunnan varalta kielteisin tuloksin.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1031/2013 4-7 ja 10 §:ssä, MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 7 §.ssä ja direktiivissä 1991/68/EY

4.2. Tuonti bluetongue-taudin rajoitusalueilta

Joissakin Euroopan maissa on tällä hetkellä alueita, jotka ovat bluetongue-taudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisia. Taudille herkkien eläinlajien tuonti rajoitusalueilta on mahdollista vain noudattaen Komission asetuksen (EY) N:o 1266/2007 ehtoja. Ehtojen täyttyminen tulee vakuuttaa eläimiä seuraavassa terveystodistuksessa. Tarkemmat ohjeet tuonnista ja tuonnin jälkeisistä toimenpiteistä ovat erillisessä liitteessä.

Bluetongue-taudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisina olevat alueet eri EU-maissa löytyvät internetistä komission sivuilta

Asiasta säädetään Komission asetuksessa (EY) N:o 1266/2007

4.3. Lampaiden ja vuohien scrapie-tautia (TSE-tautia) koskevat vaatimukset

Suomessa on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski. Muuten kuin välittömästi teurastettavaksi Suomeen saa tuoda ainoastaan sellaisia lampaita ja vuohia, jotka

 • tulevat tiloilta, joilla on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski, TAI
 • tulevat maasta, jolla on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski (Itävalta tai Ruotsi), TAI
 • lampaat ovat ARR/ARR-prioniproteiinin genotyyppiä eikä niiden lähtötilalla ole todetusta lampaan, naudan tai vuohen TSE-tapauksesta johtuvia rajoitteita.

Asiasta säädetään Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetuksen liitteen VIII A-luvussa (EY) 999/2001

Euroopan komission sivuille on pyritty keräämään eri EU:n jäsenmaiden listat tilojen luokittelusta klassisen scrapien riskin suhteen, lue lisää komission sivuilta.

5. Eläinjalostustoimintalainsäädännön mukaiset vaatimukset

Kantakirjaan merkittävien jalostuseläinten mukana on oltava jalostustodistusten mallilomakkeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/602 mukainen jalostustodistus.

Lisätiedot:
Jalostusaineksen kauppa

Asiasta säädetään eläinjalostusasetuksessa (EU) 2016/1012 sekä laissa eläinjalostustoiminnasta 319/2014 (muut. 514/2018).

6. Eläinten kuljetus

6.1 Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa ja siihen liittyviä todistuksia. Lupa ja todistukset haetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastosta ja siellä asiaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Lisätietoa eläinten kuljettamisesta Ruokaviraston sivuilla.

6.2 Eläintautien leviämisen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista. Ohje löytyy liitteenä sivun oikeasta laidasta.

7. Tuontitarkastus 

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksessa todetaan, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä tarkastuksia tuontierille ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään eläintautilain 64 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä.

8. Tutkimukset bluetonguen varalta

Bluetonguen suhteen riskimaista tuotavat märehtijät tutkitaan 2 arkipäivän kuluessa tuonnista viranomaismääräyksellä bluetongue-taudin varalta. Läänineläinlääkäri määrää kunnaneläinlääkärin ottamaan tarvittavat näytteet. Lisäksi eläimille tehdään kliininen tarkastus. Kustannuksista vastaa valtio.

9. Lampaiden ja vuohien merkitseminen

EU:n alueelta siirrettävät lampaat ja vuohet on oltava merkitty Neuvoston asetuksen (EY) N:ro 21/2004 mukaisesti. Lisätietoa lampaiden ja vuohien merkitsemisestä on saatavissa Ruokaviraston internetsivuilta.

Komission asetuksen (EY) N:ro 933/2008 mukaan on 1.1.2010 ja sen jälkeen syntyneiden tuontilampaiden ja -vuohien oltava merkitty elektronisella korvamerkillä perinteisen tunnistimen lisäksi.

10. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinlaji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuontipäivämäärä,
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä

11. Muuta huomioitavaa lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupassa

Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE vapaaehtoinen terveysvalvonta

Muualta kuin Suomesta hankittujen eläinten alkuperäpitopaikat katsotaan terveysvalvontaan kuulumattomiksi pitopaikoiksi, ellei eläinten tuoja esitä lähtömaan viranomaisten antamaa sellaista selvitystä näiden alkuperäpitopaikkojen terveydentilasta maedi-visna tai CAE:n suhteen, että aluehallintovirasto voi katsoa niiden vastaavan vapaaehtoisen terveysvalvonnan vaatimuksia.

Asiasta säädetään eläintautilain 9 §:ssä, VN:n asetuksessa (838/2013) eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä ja MMM:n asetuksessa (1005/2013) vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.7.2020