Lampaiden ja vuohien vienti Suomesta EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka siirtävät (vievät) lampaita ja vuohia Suomesta toisiin EU:n jäsenvaltioihin, Norjaan tai Sveitsiin.

1. Rekisteröidy viejäksi Ruokavirastoon

Jokaisen viejän tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä vientiä.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä rekisteröinnin voimassaoloajan päätyttyä, ellei rekisteröintiä ole uusittu tai sitä ole peruutettu aiemmin muusta syystä.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES–järjestelmään

Toimijoiden, jotka vievät eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmään.

On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka tuovat Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita EU-maista, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Kun olet rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi TRACES-tilin. Ohjelma lähettää sähköpostitse tiedon tilin aktivoimisesta.

TRACES-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinavientierille vaadittavan terveystodistuksen I osan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Asiasta säädetään eläintautilain 66 §:ssä, MMM asetuksen 958/2014 7 §:ssä ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

3. Terveysehdot

3.1 Lampaita ja vuohia seuraava terveystodistus ja sen ehdot

Lampaiden ja vuohien mukana tulee olla neuvoston direktiivin 91/68/ETY edellyttämä terveystodistus (malli löytyy sivun oikeasta laidasta liitteenä).

Terveystodistus tulee olla jokaisen tilan eläimistä erikseen, jos eläimet viedään suoraan tiloilta. Siinä tapauksessa, että eläimet kerätään yhdelle tilalle ennen vientiä, niiden on oltava ko. tilalla 30 vuorokautta ennen vientiä. Tällöin tilalle ei ole saanut tuoda uusia lampaita tai vuohia viimeisen 21 päivän aikana, eikä muita sorkkaeläimiä kolmansista maista viimeisen 30 päivän aikana. Silloin, kun edellä mainitut ehdot täyttyvät, terveystodistuksen kaikkien tilalta lähtevien eläinten osalta voi allekirjoittaa ko. tilaa valvova kunnaneläinlääkäri.

Jos eläimiä kerätään eri tiloilta, on kuitenkin huomioitava, että kaikkien lähtötilojen on täytettävä jäljempänä määrätyt vaatimukset. Jos lähtötila sijaitsee toisen kunnaneläinlääkärin alueella, on lähtötilan tautitilanteesta oltava tilasta vastaavan kunnaneläinlääkärin antama todistus.

Kunnaneläinlääkäri täyttää todistuksen näin:

Kohta II.4: Kohta jätetään avoimeksi, sillä kyseisiä lisätakeita ei ole myönnetty toistaiseksi millekään EU-maalle

Kohta II.5. Suomi tunnustetaan virallisesti luomistaudista (B. melitensis) vapaaksi maaksi (Euroopan komission päätös 93/52/EEC). Näin ollen Suomesta voidaan lähettää kaikilta tiloilta eläimiä luomistaudista virallisesti vapaille tiloille tai muille tiloille muihin EU-maihin ilman erillisiä luomistautitutkimuksia.

Kohdan II.5. muut vaihtoehdot sekä kohta II.6. jätetään avoimiksi.

Kohta II.7. Jos lähetys sisältää leikkaamattomia pässejä, niiden on oltava tiloilta, joissa pässien tarttuvaa lisäkivestulehdusta ei ole tavattu 12 kk aikana (Suomessa ei tätä tautia ole koskaan todettu). Pässit ovat olleet lähtötilalla vähintään 60 päivää ja niistä on otettu ja tutkittu verinäyte 30 päivän aikana ennen vientiä direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti.

Kohta II.8. Kunnaneläinlääkärin ja omistajan on käytävä läpi tilalla tehdyt lampaiden ja vuohien hankinnat ja selvitettävä, että tämän kohdan vaatimukset täyttyvät. Selvitys tehdään kirjallisesti siten, että siinä näkyy eläinten hankinnat yksilön tarkkuudella, hankintapäivät ja alkuperätilat.

Kohta II.9. Lampaiden ja vuohien scrapie-tautia (TSE-tauti) koskevat vaatimukset. Suomessa on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski. Kunnaneläinlääkäri vakuuttaa terveystodistuksella, että eläimet tulevat tilalta, joka sijaitsee jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion alueella, joka mainitaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 2.3 kohdassa olevassa luettelossa jäsenvaltiona tai jäsenvaltion alueena, jolla on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski.

Asiasta säädetään Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (EY) 999/2001

3.2 Terveysvaatimukset eläinten kuljetuksen aikana

Siirrettävät lampaat ja vuohet eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten sorkkaeläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavan tasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä sorkkaeläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään.

3.3 Terveystodistus

Lampaiden ja vuohien terveydentila ja niiden tunnistusmerkinnät on tarkastettava 24 tunnin sisällä ennen vientiä. Tarkastuksen tekee valvova kunnaneläinlääkäri, viejän pyynnöstä.

Jos lampaat ja vuohet täyttävät terveysehdot ja ovat kuljetuskuntoisia, tarkastuksen yhteydessä täytetään TRACES-järjestelmässä terveystodistus, joka on voimassa 10 vrk. Todistus tulostetaan järjestelmästä lähetyksen mukaan. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee TRACESin välityksellä vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin on leimattava molemmat ja allekirjoitettava ainakin lähettäjämaankielinen todistus.

TRACES-järjestelmän mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa.

OSA I sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.), ja sen laatii eläinten tai tavaroiden viejä rekisteröitymällä toimijaksi TRACES-järjestelmään. Myös valvova kunnaneläinlääkäri voi laatia osan I saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA II sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova kunnaneläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA III täytetään, jos lähetys myöhemmin tarkastetaan viranomaisten toimesta matkan varrella tai vastaanottajamaassa.

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on Ruokaviraston internetsivuilla.

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan kunnaneläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1031/2013 10 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 7 §:ssä

4. Eläinten merkitseminen ja ilmoitus rekisteriin

EU:n alueelle vietävät lampaat ja vuohet on oltava yksilöllisesti merkitty Ruokaviraston hyväksymillä korvamerkeillä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 469/2005 (A44) ja Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 (A45) mukaisesti. 

Euroopan komission asetuksen (EY) N:ro 933/2008 mukaan on 1.1.2010 ja sen jälkeen syntyneiden sisämarkkinakauppaan tarkoitettujen lampaiden ja vuohien oltava merkitty myös elektronisella korvamerkillä perinteisen tunnistimen lisäksi. 

5. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
  2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
  3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
  4. vientipäivämäärä,
  5. vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä

6. Eläinjalostustoimintalainsäädännön mukaiset vaatimukset

Kantakirjaan merkittävien jalostuseläinten mukana on oltava jalostustodistusten mallilomakkeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/602 mukainen jalostustodistus.

Lisätiedot:
Jalostusaineksen kauppa

Asiasta säädetään eläinjalostusasetuksessa (EU) 2016/1012 sekä laissa eläinjalostustoiminnasta 319/2014 (muut. 514/2018).

7. Eläinten kuljetus

7.1. Eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa ja siihen liittyviä todistuksia. Lupa ja todistukset haetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastosta ja siellä asiaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

  • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
  • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
  • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Lisätietoa eläinten kuljettamisesta Ruokaviraston sivuilla.

7.2. Eläintautien leviämisen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista. Ohje löytyy liitteenä sivun oikeasta laidasta.

8. Kustannukset

Viejä vastaa yllä mainittujen määräysten ja toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1044/2017 Liitteen kohta 6

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2020