Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Luonnonvaraisia nisäkkäitä ja lintuja saa toimittaa EU-jäsenmaista Suomeen vain Ruokaviraston myöntämällä luvalla. Lupa voidaan myöntää, jos eläimistä ei aiheudu eläintautien vaaraa. Luvassa asetetaan eläintautien leviämisen estämiseksi välttämättömät ehdot. Luvasta säädetään eläintautilain (441/2013) 63 §:ssä.

Lupahakemus Ruokavirastolle: 

Tuontilupahakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

  1. Hakija ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelin, sähköposti) 
  2. Mitä eläinlajia hakemus koskee sekä eläinten lukumäärä 
  3. Maa, josta eläin aiotaan tuoda 
  4. Kuvaus toiminnasta, jota varten eläin aiotaan toimittaa Suomeen sekä eläintautien leviämisvaaran arvioimiseksi tarvittavat selvitykset.


Kirjallinen hakemus on toimitettava osoitteeseen:

Ruokavirasto, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI 

fax 029 530 4350 
s-posti: kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Tuontilupa on maksullinen. Hakijan tulee ensin selvittää mahdolliset Cites-ehdot SYKEstä sekä hakea tarvittaessa tuontilupa Riistakeskukselta.

Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö

Haitalliset vieraslajit 

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista (1725/2015).

Euroopan Unionin kannalta merkitykselliset haitalliset vieraslajit sekä kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit löytyvät täältä.

CITES-lupamenettely ja luonnonsuojelulaki 

Uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinlajien sisämarkkinatuonnista ja -viennistä säädetään luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 44 ja 45 §:ssä. 

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä maahantuotaessa on aina otettava huomioon villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja saa Suomen Ympäristökeskuksesta puh. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi tai Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Vierasperäisen eläimen maahantuonti 

Metsästyslain 42 §:n (615/1993, muutos 1711/2015) mukaan vierasperäisten riistaeläinten samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty. Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

Tarkoitukseen voi hakea Suomen riistakeskukselta lupaa.

Metsästyslain mukaan lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2019