Matelijoiden tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Kilpikonnia, sammakkoeläimiä ja matelijoita maahantuotaessa ei tarvita tuontilupaa Ruokavirastosta eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä todistuksia.

Salamantereita koskeva rajoitus

Suojapäätöksellä kielletään salamantereiden lähettäminen toiseen jäsenvaltioon. Lähettäminen on kuitenkin sallittu, jos salamantereita seuraa virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus. Terveystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on muun muassa että

  1. siirrettävissä salamantereissa ei ole Bsal tartunnan kliinisiä oireita,
  2. ne ovat peräisin populaatiosta, jossa ei ole Bsal tartunnasta johtuvaa kuolleisuutta ja kliinisiä oireita,
  3. siirrettävät salamanterit on pidetty karanteenissa vähintään 6 viikkoa ja
  4. ne on tutkittu Bsal tartunnan varalta negatiivisin tuloksin tai ne on hoidettu Bsal tartunnan varalta päätöksen liitteessä mainituilla vaihtoehdoilla.

Bsal on sienitauti jonka aiheuttaa Batrachochytrium salamandrivorans
Voimassa: 20.4.2021

Komission suojapäätös
MMM:n internetsivu Komission suojapäätöksistä

Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö

Haitalliset vieraslajit 

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista (1725/2015).

Euroopan Unionin kannalta merkitykselliset haitalliset vieraslajit sekä kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit löytyvät täältä.

CITES-lupamenettely 

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä maahantuotaessa on aina otettava huomioon villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja saa Suomen Ympäristökeskuksesta puh. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi tai Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Vierasperäisen eläimen maahantuonti 

Metsästyslain 42 §:n (615/1993, muutos 1711/2015) mukaan vierasperäisten riistaeläinten samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty. Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

Tarkoitukseen voi hakea Suomen riistakeskukselta lupaa.

Metsästyslain mukaan lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020