Muiden lintujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje ei koske lemmikkilintuja, siipikarjaa tai luonnonvaraisia lintuja, joiden osalta Ruokavirasto on antanut erilliset ohjeet. Ohjeet sekä tarkemmat tuontivaatimukset näiden lintujen osalta on löydettävissä Ruokaviraston internetsivuilta. Muilla linnuilla tarkoitetaan muita kuin lemmikkilintuina, siipikarjana (mukaan lukien viiriäiset) tai luonnonvaraisina lintuina pidettäviä lintuja. Muita lintuja ovat ainakin esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa Suomeen tuodut harrastelinnut sekä koriste-, näyttely- ja viestikyyhkyset.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat tässä ohjeessa tarkoitettuja lintuja Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen.

1. Rekisteröidy tuojaksi Ruokavirastoon

Jokaisen tuojan tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröityminen toimijaksi TRACES – järjestelmään

Toimijoiden, jotka siirtävät eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita Suomesta toiseen jäsenvaltioon tulee rekisteröityä TRACES -järjestelmään.

On suositeltavaa myös, että toimijat, jotka siirtävät Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu.

TRACES –järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinakauppaan vaadittavan terveystodistuksen I osan tai sivutuotteiden kaupallisen asiakirjan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

3. Tuonnin terveysehdot

3.1 Lintujen terveyttä koskevat ehdot

 1. Linnut ovat olleet lähettävässä jäsenvaltiossa vähintään kuljetusta edeltävät 30 vuorokautta tai jos ne on tuotu Euroopan yhteisön ulkopuolelta, tuonti on tapahtunut tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun komission päätöksen 2007/25/EY mukaisesti.
 2. Lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia.
 3. Lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei Newcastlen taudin vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia.
 4. Lintujen lähtöpitopaikassa ei ole todettu lintuinfluenssaa lintujen lähettämistä edeltävien 30 vuorokauden aikana.
 5. Linnut on merkitty yksilökohtaisin tunnistein joko umpinaisella jalkarenkaalla tai mikrosirulla.
 6. Linnuissa ei lähetyshetkellä esiinny tarttuvien tautien oireita.
 7. Jos kyseessä ovat papukaijalinnut, niiden lähtöpitopaikassa ei ole todettu psittakoosia lintujen lähettämistä edeltävien kahden kuukauden aikana eivätkä linnut ole olleet kosketuksissa sellaisten lintujen kanssa, joissa on todettu psittakoosia.

3.2 Kirjallinen vakuutus ja kaupallinen asiakirja

Lintujen mukana on oltava eläimistä vastuussa olevan toimijan kirjallinen vakuutus edellä mainittujen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä. Papukaijalintujen mukana on lisäksi oltava kaupallinen asiakirja, jonka on varmentanut lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri tai mainitun viranomaisen valtuuttama lähtöpaikasta vastaava eläinlääkäri.

3.3 Terveystodistus

Jos linnut on rokotettu lintuinfluenssan varalta on lintujen mukana oltava lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämän eläinlääkärin myöntämä, direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen terveystodistus. Lintuja voidaan rokottaa lintuinfluenssan varalta toimenpiteistä, joilla estetään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen jäsenvaltioiden eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettäviin muihin lintuihin annetulla komission päätöksellä 2007/598/EY hyväksytyn ennalta ehkäisevän rokotussuunnitelman mukaisesti. Terveystodistuksesta on käytävä ilmi lintujen laji, ja sen tulee sisältää vakuutus kohdassa 2.1 mainittujen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä. Terveystodistus ei saa olla 10 vuorokautta vanhempi. Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävät eläimet tulostaa todistuksen TRACES-järjestelmästä lähetyksen mukaan ja lähettää samalla todistuksen sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetystä on seurattava todistuksesta sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kieliset versiot, jotka molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaankielinen versio eläinlääkärin allekirjoittama.

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä.

3.4 Newcastlen tauti ja lintuinfluenssa

Linnut eivät saa olla rokotettuja Newcastlen taudin tai lintuinfluenssan varalta lukuun ottamatta näyttely-, koriste- ja viestikyyhkysiä, joiden on oltava rokotettuja Newcastlen taudin varalta ennen Suomeen lähettämistä. Koriste- ja viestikyyhkysten rokotus Newcastlen taudin varalta tulisi antaa vähintään kaksi viikkoa ennen lähettämistä.

Linnut on 21 vuorokauden sisällä ennen lintujen lähettämistä tutkittava kielteisin tuloksin Newcastlen taudin varalta. Vaatimus ei koske Ruotsista ja Norjasta lähetettäviä lintuja eikä Newcastlen taudin varalta rokotettuja näyttely-, koriste- ja viestikyyhkysiä. Linnut on tutkittava serologisesti verinäytteestä tai virologisesti ulostenäytteistä Newcastlen taudin varalta. Tutkimustuloksista täytyy olla laboratoriotulos, josta käy ilmi tutkivan laitoksen yhteystiedot sekä lintujen yksilötiedot. Ohje tutkimusten tekemisestä on liitteenä.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

3.5 Lintujen kuljetuksessa noudatettavasta hygieniasta

Linnut on kuljetettava kertakäyttöisissä tai desinfioiduissa kuljetushäkeissä tai -laatikoissa. Kuljetusvälineessä ei saa samanaikaisesti kuljettaa sellaisia lintuja, jotka eivät täytä tässä ohjeessa olevia vaatimuksia. Kuljetuksen päätyttyä kaikki lintuja seuraavat jätteet hävitetään ja kuljetushäkit tai -laatikot hävitetään tai desinfioidaan. Liitteenä on asiaa koskeva ohjeistus.

Asiasta säädetään MMM:n asetuksessa 1035/2013 16 §:ssä.

4. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava linnut, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa, kuljetuksen aikana taikka pitopaikassa, johon eläimet on toimitettu määräpaikasta. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään tarkemmin eläintautilain 64 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä.

5. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuontipäivämäärä,
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 8 §:ssä.

6. Eläinsuojelulain ja -asetuksen mukaiset ilmoitukset

Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa koirien, kissojen ja muiden seura- tai harrastuseläinten myymistä harjoittavan on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläintenpitoa on:

 1. koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen;
 2. kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran;
 3. koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa; 
 4. kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi; sekä
 5. muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito.

Asiasta säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) 24 ja 26 §:ssä ja eläinsuojeluasetuksessa (396/1996) 26–28 §:ssä.)

7. Eläinten suojelu kuljetuksissa

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006) ja eläinkuljetusasetuksessa [Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta].

Selvitä ennen eläinten kuljettamista, kuuluuko kuljetuksesi eläinkuljetusasetuksen piiriin eli on kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa ja tarvitsetko näin ollen eläinkuljettajaluvan. Ole tarvittaessa yhteydessä aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.

Lisätietoa eläinten kuljetuksesta.

8. Haitalliset vieraslajit

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Luetteloon kuuluvien lajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. Lisäksi kansallisista haittalajeista säädetään valtioneuvoston asetuksella 1725/2015. Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriön artikkelista.

9. CITES

Lisäksi on otettava huomioon säännökset, jotka sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) nro 338/97 luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä (CITES).

Muilla papukaijalinnuilla kuin neitokakaduilla (aikaisemmin nymfipapukaija), undulaateilla, kauluskaijoilla (aik. aleksanterinkaija) ja ruusukaijasilla on oltava EU:n sisäisessä tuonnissa mukanaan EU-maan CITES-hallintoviranomaisen myöntämä EU-todistus (niin sanotun A-liitteen lajit) tai muu selvitys lintujen alkuperästä (niin sanotun B-liitteen lajit). Tulliviranomaisilla on oikeus tarkastaa em. todistus tai selvitys. EU:n ulkopuolelta tuotaessa papukaijalinnulla on oltava etukäteen myönnettyinä CITES-vientilupa sekä CITES-tuontilupa, jotka on esitettävä tullissa. Lisätietoja antaa Suomen Ympäristökeskus, puh. 0295 251 000.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.5.2019