Muiden lintujen vienti EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje ei koske lemmikkilintuja, siipikarjaa tai luonnonvaraisia lintuja, joiden osalta Ruokavirasto on antanut erilliset ohjeet. Ohjeet sekä tarkemmat vientivaatimukset näiden lintujen osalta on löydettävissä Ruokaviraston internetsivuilta. Muilla linnuilla tarkoitetaan muita kuin lemmikkilintuina, siipikarjana (mukaan lukien viiriäiset) tai luonnonvaraisina lintuina pidettäviä lintuja. Muita lintuja ovat ainakin esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa Suomesta viedyt harrastelinnut sekä koriste-, näyttely- ja viestikyyhkyset.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka vievät tässä ohjeessa tarkoitettuja lintuja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin. Viennillä tarkoitetaan eläinten siirtoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin.

1. Rekisteröidy viejäksi Ruokavirastoon  

Jokaisen viejän tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä vientiä.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES - järjestelmään

Toimijoiden, jotka siirtävät eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita Suomesta toiseen jäsenvaltioon tulee rekisteröityä TRACES -järjestelmään. On suositeltavaa myös, että toimijat, jotka siirtävät Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu.

TRACES –järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinakauppaan vaadittavan terveystodistuksen I osan tai sivutuotteiden kaupallisen asiakirjan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

3. Viennin terveysehdot

3.1. Lintujen terveyttä koskevat ehdot

 1. Linnut ovat olleet lähettävässä EU-maassa vähintään kuljetusta edeltävät 30 vuorokautta tai jos ne on tuotu Euroopan yhteisön ulkopuolelta, tuonti on tapahtunut tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun komission päätöksen 2007/25/EY mukaisesti.
 2. Lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia.
 3. Lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujenlähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei Newcastlen taudin vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia. siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia.
 4. Lintujen lähtöpitopaikassa ei ole todettu lintuinfluenssaa lintujen lähettämistä edeltävien 30 vuorokauden aikana.
 5. Linnut on merkitty yksilökohtaisin tunnistein joko umpinaisella jalkarenkaalla tai mikrosirulla.
 6. Linnuissa ei lähetyshetkellä esiinny tarttuvien tautien oireita.
 7. Jos kyseessä ovat papukaijalinnut, niiden lähtöpitopaikassa ei ole todettu psittakoosia lintujen lähettämistä edeltävien kahden kuukauden aikana eivätkä linnut ole olleet kosketuksissa sellaisten lintujen kanssa, joissa on todettu psittakoosia.

3.2. Kirjallinen vakuutus ja kaupallinen asiakirja

Lintujen mukana on oltava eläimistä vastuussa olevan toimijan kirjallinen vakuutus edellä mainittujen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä. Papukaijalintujen mukana on lisäksi oltava kaupallinen asiakirja, jonka on varmentanut lähettävän EU-maan toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri tai mainitun viranomaisen valtuuttama lähtöpaikasta vastaava eläinlääkäri.

3.3. Terveystodistus

Jos mukana on oltava eläimistä vastuussa olevan toimijan kirjallinen vakuutus edellä mainittujen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä. Papukaijalintujen mukana on lisäksi oltava kaupallinen asiakirja, jonka on varmentanut lähettävän EU-maan toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri tai mainitun viranomaise linnut on rokotettu lintuinfluenssan varalta, on lintujen mukana oltava lähettävän EU-maan toimivaltaisen viranomaisen nimittämän eläinlääkärin myöntämä, direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen terveystodistus. Lintuja voidaan rokottaa lintuinfluenssan varalta toimenpiteistä, joilla estetään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen EU-maiden eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettäviin muihin lintuihin annetulla komission päätöksellä 2007/598/EY hyväksytyn ennalta ehkäisevän rokotussuunnitelman mukaisesti. Terveystodistuksesta on käytävä ilmi lintujen laji, ja sen tulee sisältää vakuutus kohdassa 2.1 mainittujen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä. Terveystodistus ei saa olla 10 vuorokautta vanhempi. Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen (valvova kunnaneläinlääkäri), joka tarkastaa lähetettävät eläimet tulostaa todistuksen TRACES-järjestelmästä lähetyksen mukaan ja lähettää samalla todistuksen sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetystä on seurattava todistuksesta sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kieliset versiot, jotka molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaan kielinen versio eläinlääkärin allekirjoittama.n valtuuttama lähtöpaikasta vastaava eläinlääkäri.

TRACES-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa.

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES järjestelmään. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.
OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.
OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Tällä hetkellä Suomessa viranomaisista TRACES ohjelmaa käyttävät kaikki läänineläinlääkärit sekä osa kunnan-/kaupungineläinlääkäreistä. Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä. 

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä.

3.4. Lisämääräykset

Lintujen viennissä EU-maihin on noudatettava määränpäänä olevan EU-maan toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti antamia lisämääräyksiä.

3.5. Lintujen kuljetuksessa noudatettavasta hygieniasta

Harrastelinnut on kuljetettava kertakäyttöisissä tai desinfioiduissa kuljetushäkeissä tai -laatikoissa. Kuljetusajoneuvossa ei saa samanaikaisesti kuljettaa sellaisia lintuja, jotka eivät täytä tässä ohjeessa olevia vaatimuksia. Kuljetuksen päätyttyä kaikki lintuja seuraavat jätteet hävitetään ja kuljetushäkit tai -laatikot hävitetään tai desinfioidaan. Liitteenä on asiaa koskeva ohjeistus.

Asiasta säädetään MMM:n asetuksessa 1035/2013 16 §:ssä  

4. Vientitarkastus

Lintujen terveydentila ja niiden tunnistusmerkinnät on tarkastettava viejän toimesta 24 tunnin sisällä ennen lastausta.

Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja vientiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Jos lintujen siirrossa tarvitaan kohdassa 2.3 mainittu terveystodistus, tarkastuksen tekee vientiä valvova kunnaneläinlääkäri ja tässä yhteydessä täytetään myös terveystodistus. Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 64 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 5 §:ssä.

5. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. vientipäivämäärä, 
 5. vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.

 Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 65 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 8 §:ssä.

6. Eläinten suojelu kuljetuksissa

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006) ja eläinkuljetusasetuksessa [Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta].

Selvitä ennen eläinten kuljettamista, kuuluuko kuljetuksesi eläinkuljetusasetuksen piiriin eli on kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa ja tarvitsetko näin ollen eläinkuljettajaluvan. Ole tarvittaessa yhteydessä aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.

Lisätietoa eläinten kuljetuksesta.

7. Haitalliset vieraslajit

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Luetteloon kuuluvien lajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. Lisäksi kansallisista haittalajeista säädetään valtioneuvoston asetuksella 1725/2015. Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriön artikkelista.

8. CITES    

Lisäksi on otettava huomioon säännökset, jotka sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) nro 338/97 luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä (CITES).

Muilla papukaijalinnuilla kuin neitokakaduilla (aikaisemmin nymfipapukaija), undulaateilla, kauluskaijoilla (aikaisemmin aleksanterinkaija) ja ruusukaijasilla on oltava EU:n sisäisessä tuonnissa mukanaan EU-maan CITES-hallintoviranomaisen myöntämä EU-todistus (niin sanotun A-liitteen lajit) tai muu selvitys lintujen alkuperästä (niin sanotun B-liitteen lajit). Tulliviranomaisilla on oikeus tarkastaa edellä mainittu todistus tai selvitys. EU:n ulkopuolelta tuotaessa papukaijalinnulla on oltava etukäteen myönnettyinä CITES-vientilupa sekä CITES-tuontilupa, jotka on esitettävä tullissa. Lisätietoja antaa Suomen Ympäristökeskus, puh. 0295 251 000.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.10.2019