Sikojen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka siirtävät (tuovat) sikoja Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

 • Ohje koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä sikoja ja tarhattuja villisikoja, myös lemmikki- ja harrastesikoja, kuten villa- ja minisiat. Sikojen, villisikojen ja harrastesikojen siirto Suomeen toisista jäsenmaista metsästystarkoituksessa tai luonnonvaraisen kannan lisäämiseksi ei ole sallittua missään olosuhteissa.
 • Lemmikki- ja harrastesioilla voi esiintyä samoja vakavia eläintauteja kuin tuotantosioillakin.

1. Rekisteröidy tuojaksi Ruokavirastoon

Jokaisen tuojan tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi Traces-järjestelmään

Toimijoiden, jotka vievät eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmään.

On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka tuovat Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita EU-maista, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohje rekisteröitymiseen löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Kun olet rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi Traces-tilin. Ohjelma lähettää sähköpostitse tiedon tilin aktivoimisesta.

Traces-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinavientierille vaadittavan terveystodistuksen I osan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Asiasta säädetään eläintautilain 66 §:ssä, MMM asetuksen 958/2014 7 §:ssä ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

3. Hyväksytyt tuontimaat

Terveysehdot täyttäviä sikoja saa tuoda Suomeen kaikista EU-maista.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia eläinten siirroille. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta

Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontierää.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1028/2013 4 §:ssä.

4. Terveysehdot

Terveysehtojen avulla pyritään ehkäisemään sairauksien ja tartuntojen siirtyminen tuontieläinten mukana. Lakisääteisten ehtojen lisäksi on suositeltavaa noudattaa Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita. Eläinten tuonti on aina tautiriski.

Sikojen mukana on oltava neuvoston direktiivin (EY) 64/432/ETY mukainen terveystodistus, joka on laadittu Traces-järjestelmässä ja jonka lähettävän jäsenvaltion virkaeläinlääkäri on varmentanut. Malli lähetetään rekisteröinnin liitteenä.

Terveystodistuksen osassa I on lähetystä koskevat tiedot ja II osassa eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Lähettävän maan virkaeläinlääkäri täyttää terveysvaatimuksia koskevat kohdat ja tarkastaa I osan tiedot tarkastettuaan lähetyksen. Terveystodistuksen tulee olla virkaeläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama. Lähetyksen mukana tulee olla todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä.

Kuljetuksen aikana siat eivät saa olla kontaktissa muihin kuin saman terveysstatuksen omaaviin sorkkaeläimiin.

Terveystodistuksessa tulee olla merkittynä:

 1. Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisävaatimusten täyttyminen. Tuojan on tarkastettava, että terveystodistukseen on merkitty Aujeszkyn tauti, päätös 2008/185/EY ja artikla.
 2. TGE-taudin suhteen myönnettyjen lisävaatimusten täyttyminen. Tuojan on tarkastettava, että terveystodistuksessa on merkintä siitä, että siat ovat EFTA:n valvontaviranomaisten päätöksen 48/94/COL mukaisia TGE-taudin suhteen.

Kohtien 1. ja 2. mukaisten merkintöjen tulee olla todistuksen II-osassa C jakso II.3.3. kohdassa.

Jalostus- ja tuotantosiat

 • alkuperätilalla ei ole todettu TGE:tä viimeisen 12 kk:n aikana
 • alkuperätilalla ei ole rokotettu sikoja TGE:n varalta viimeisen 12 kk:n aikana
 • eläimet ovat olleet eristyksessä 30 päivää ennen tuontia
 • kaikki eristyksessä olleet eläimet on tutkittu serologisesti 3 viikkoa eristämisen alkamisen jälkeen
 • eläimet ovat syntyneet alkuperätilalla tai olleet lähtötilalla viimeiset 3 kuukautta ja kasvatettu vastaavan terveysstatuksen omaavissa karjoissa

Teurassiat

 • Siat tulee kuljettaa suoraan teurastamoon
 • Sikoja ei ole rokotettu TGE:n varalta
 • alkuperätilalla ei ole todettu TGE:tä viimeisen 3 kk:n aikana
 • Siat ovat olleet alkuperäkarjassa viimeiset 60 päivää tai syntymästään saakka

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1028/2013 4-7 §:ssä ja neuvoston direktiivissä 64/432/ETY.

5. Eläinjalostustoimintalainsäädännön mukaiset vaatimukset

Jalostussikojen mukana on oltava jalostustodistusten mallilomakkeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/717 mukainen jalostustodistus. Lisätietoa jalostusaineksen kaupasta.

Asiasta säädetään eläinjalostusasetuksessa (EU) 2016/1012 sekä laissa eläinjalostustoiminnasta 319/2014 (muut. 514/2018).

6. Eläinten kuljetus

6.1. Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa ja siihen liittyviä todistuksia. Lupa ja todistukset haetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastosta ja siellä asiaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään:

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Lisätietoja eläinten kuljettamisesta.

6.2. Eläintautien leviämisen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista

7. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksessa todetaan, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä tarkastuksia tuontierille ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään eläintautilain 64 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä.

8. Eläinten merkitseminen ja ilmoitus sikarekisteriin

Suomeen EU:n alueelta, Norjasta tai Sveitsistä tuotavat sikaeläimet on merkittävä ennen tuontia lähtötilalla tatuoimalla tai korvamerkillä. Eläimestä vastuussa oleva toimija on velvollinen ilmoittamaan sikarekisteriin eläimen tuonnin ja merkintätiedot 7 päivän kuluessa sian saavuttua Suomeen. EU-maista tuotavat siat saavat pitää alkuperämaan tunnistusmerkinnän, eikä niitä tarvitse Suomessa merkitä uudelleen. Jos alkuperäinen merkintä myöhemmin katoaa (korvamerkki irtoaa tai tatuointia ei enää pysty lukemaan), se tulee korvata eläimen senhetkisen haltijan merkintätunnuksella, ja korvaavasta merkinnästä tehdään kirjaus eläinluetteloon.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 720/2012, Neuvoston direktiivissä sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 2008/71/EY ja laissa eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010.

9. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen 

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinlaji, määrä ja mahdolliset tunnisteet;
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät;
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 4. tuontipäivämäärä;
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä;
 6. jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.