Sikojen vienti Suomesta EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka siirtävät (vievät) sikoja Suomesta toisiin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin.

 • Ohje koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä sikoja ja tarhattuja villisikoja, myös lemmikki- ja harrastesikoja, kuten villa- ja minisiat. Sikojen, villisikojen ja harrastesikojen siirto Suomesta toisiin jäsenmaihin metsästystarkoituksessa tai luonnonvaraisen kannan lisäämiseksi ei ole sallittua missään olosuhteissa.
 • Lemmikki- ja harrastesioilla voi esiintyä samoja vakavia eläintauteja kuin tuotantosioillakin.

1. Rekisteröidy viejäksi Ruokavirastoon

Jokaisen viejän tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä vientiä.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi Traces-järjestelmään

Toimijoiden, jotka vievät eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmään.

On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka tuovat Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita EU-maista, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohje rekisteröitymiseen löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Kun olet rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi Traces-tilin. Ohjelma lähettää sähköpostitse tiedon tilin aktivoimisesta.

Traces-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinavientierille vaadittavan terveystodistuksen I osan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Asiasta säädetään eläintautilain 66 §:ssä, MMM asetuksen 958/2014 7 §:ssä ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

3. Terveysehdot

3.1 Yleiset terveysvaatimukset

 1. kunnaneläinlääkäri on tarkastanut siat aikaisintaan 24 tuntia ennen lähtöä. Viejän tulee pyytää kunnaneläinlääkäriä tarkastamaan eläimet.
 2. kunnaneläinlääkäri tarkastaa, ettei sioissa ole tarttuvien eläintautien oireita ja etteivät siat ole lähtöisin sellaisesta pitopaikasta tai sellaiselta alueelta, johon kohdistuu eläintautien vastustamiseen liittyviä sikojen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia
 3. siat on merkitty ja rekisteröity sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annettujen säädösten mukaisesti
 4. sikoja ei ole määrätty lopetettaviksi tai teurastettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä.

3.2 Jalostus- ja tuotantoeläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

 1. sikojen on täytettävä Aujeszkyn tautia koskevat vaatimukset.
 2. tarkastavan kunnaneläinlääkärin on merkittävä terveystodistukseen (Osa II C jakso (3) 4.kohtaan) Aujeszkyn tauti sekä päätös 2008/185/EY ja artikla*
 3. siat ovat syntyneet Suomessa/EU-maassa
 4. siat ovat lähtöisin pitopaikasta, jossa niitä on pidetty vähintään 30 vuorokautta ennen lastausta tai syntymästään lähtien

*Eläinlääkärin tulee tarkistaa päätöksestä 2008/185/EY, onko kohdemaa tai alue mainittu päätöksen liitteessä I tai II.

 • Artikla 1: siitos- tai tuotantosiat liitteen I maahan tai alueelle
 • Artikla 2: teurassiat liitteen I maahan tai alueelle
 • Artikla 3: siitossiat liitteen II maahan tai alueelle
 • Artikla 4: tuotantosiat liitteen II maahan tai alueelle

3.3. Teuraseläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Teurastamoon siirretyt eläimet on teurastettava mahdollisimman pian ja viimeistään 72 tunnin kuluessa niiden saapumisesta määränpäänä olevaan EU-maahan.

3.4. Terveysvaatimukset eläinten kuljetuksen aikana

Siirrettävät siat eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten sorkkaeläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavan tasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä sorkkaeläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään.Asiasta säädetään MMM asetuksen 1028/2013 4-7 §:ssä, Euroopan neuvoston direktiivissä 64/432/ETY ja MMM asetuksessa 720/2012 

4. Terveystodistus

Sikojen mukana on oltava neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukainen terveystodistus. Todistusmalli lähetetään rekisteröinnin liitteenä. Jos siat täyttävät terveysehdot ja ovat kuljetuskuntoisia, kunnaneläinlääkäri laatii terveystodistuksen Traces-järjestelmässä. Todistus on voimassa 10 vrk. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee Tracesin välityksellä vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin lähettäjämaan kielellä oleva todistus ja leimata molemmat todistukset.

Jos eläimiä viedään suoraan tiloilta, jokaisen tilan eläimistä tulee olla oma erillinen terveystodistuksensa. Siinä tapauksessa, että eläimet kerätään yhdelle tilalle ennen vientiä, jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen sikojen on oltava ko. tilalla 30 vuorokautta ennen vientiä. Tässä tapauksessa kaikki eläimet voidaan laittaa samalle terveystodistukselle, jonka allekirjoittaa ko. tilaa valvova kunnaneläinlääkäri.

TRACES-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa.

OSA I sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.), ja sen laatii eläinten tai tavaroiden viejä rekisteröitymällä toimijaksi Traces-järjestelmään. Myös valvova kunnaneläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA II sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova kunnaneläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA III sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa, ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Lisätietoa Traces-järjestelmästä Ruokaviraston internetsivuilla. 

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan kunnaneläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1028/2013 4-7 §:ssä ja Euroopan neuvoston direktiivissä 64/432/ETY

5. Eläinten merkitseminen ja ilmoitus sikarekisteriin

EU:n alueelle siirrettävät eläimet on merkittävä ennen siirtoa lähtöpitopaikasta tatuoimalla tai korvamerkillä. Sikojen siirrosta on ilmoitettava sikarekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Sikarekisteriin ilmoitettava tapahtumapäivä on eläimen lähtöpäivä pitopaikasta ja poistotapa ”viety ulkomaille”.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 720/2012, Neuvoston direktiivissä sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 2008/71/EY ja laissa eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010

6. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. vientipäivämäärä,
 5. vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä

7. Eläinjalostustoimintalainsäädännön mukaiset vaatimukset

Kantakirjaan tai jalostusrekisteriin merkittävien jalostuseläinten mukana on oltava jalostustodistusten mallilomakkeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/602 mukainen jalostustodistus.

Lisätiedot:
Jalostusaineksen kauppa

Asiasta säädetään eläinjalostusasetuksessa (EU) 2016/1012 sekä laissa eläinjalostustoiminnasta 319/2014 (muut. 514/2018).

8. Eläinten kuljetus

8.1. Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa ja siihen liittyviä todistuksia. Lupa ja todistukset haetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastosta ja siellä asiaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Lisätietoja eläinten kuljettamisesta.

8.2. Eläintautien leviämisen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista.

9. Kustannukset

Viejä vastaa yllä mainittujen määräysten ja toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1044/2017 Liitteen kohta 6

 

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2020