Siitosmunien, untuvikkojen ja siipikarjan tuonti EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka siirtävät (tuovat) tässä ohjeessa tarkoitettuja siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjaa Suomeen toisista EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

 • Ohje koskee seuraavien siipikarjalajien, niiden untuvikkojen ja siitosmunien maahantuontia: kana, kalkkuna, helmikana, ankka, sorsa, hanhi, viiriäinen, kyyhkynen, fasaani, peltopyy ja sileälastaiset linnut (strutsi, emu, nandu).
 • Tuotaessa EU:n ulkopuolisesta maasta siitosmunia, jotka haudotaan untuvikoiksi toisessa EU-maassa, Norjassa tai Sveitsissä, niin siitosmunien on täytettävä Suomeen tuonnin edellytykset niiden saapuessa toiseen EU-maahan, Norjaan tai Sveitsiin.
 • Alle 20 linnun tai siitosmunien tuonnille on erillinen ohje.

1. Rekisteröidy tuojaksi Ruokavirastoon 

Jokaisen tuojan tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä rekisteröinnin voimassaoloajan päätyttyä, ellei rekisteröintiä ole uusittu tai sitä ole peruutettu aiemmin muusta syystä. 

Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi Traces-järjestelmään

Toimijoiden, jotka vievät eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmään.

On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka tuovat Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita EU-maista, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohje rekisteröitymiseen löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Kun olet rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi Traces-tilin. Ohjelma lähettää sähköpostitse tiedon tilin aktivoimisesta.

Traces-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinavientierille vaadittavan terveystodistuksen I osan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Asiasta säädetään eläintautilain 66 §:ssä, MMM asetuksen 958/2014 7 §:ssä ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004

3. Hyväksytyt tuontimaat

Terveysehdot täyttäviä siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjaa saa tuoda Suomeen kaikista EU-maista.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia eläinten siirroille. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta. Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontierää.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1036/2013 8 §:ssä

4. Terveysehdot

Terveysehtojen avulla pyritään ehkäisemään sairauksien ja tartuntojen siirtyminen tuontieläinten mukana. Lakisääteisten ehtojen lisäksi on suositeltavaa noudattaa Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita. Eläinten tuonti on aina tautiriski.

Lintujen, untuvikkojen ja siitosmunien sekä niiden tuonnin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

4.1 Yleiset terveysvaatimukset

Lintujen, untuvikkojen ja siitosmunien on oltava lähtöisin laitoksesta, joka täyttää seuraavat edellytykset:

 1. Laitoksen on oltava lähtömaan eläinlääkintöviranomaisen Euroopan yhteisön sisäiseen kauppaan hyväksymä laitos ja sillä on oltava virallinen hyväksymisnumero.
 2. Laitos ei saa lähetyshetkellä olla eläintautien leviämisen estämiseksi annettujen rajoitusten alainen.
 3. Laitos ei saa sijaita alueella, jossa on voimassa tarttuvien siipikarjatautien leviämisen estämiseksi annettuja rajoituksia.
 4. Laitoksessa on tehty direktiivin edellyttämät tutkimukset Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Salmonella arizonae (koskee vain kalkkunoita) ja mykoplasmojen varalta (Lisätiedot kohdassa 4.5.).

Untuvikkojen ja siitosmunien on lähtöhetkellä oltava parvesta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Parvea on pidetty yli 6 viikkoa EU:n sisäiseen kauppaan hyväksytyssä laitoksessa.
 2. Rokotusohjelma täyttää lähtömaan viranomaisten vaatimukset. HUOM. Katso myös kohta 4.4. koskien Suomen vaatimuksia ND-rokotuksista.
 3. Lähtömaan virkaeläinlääkäri on tarkastanut
  1. siitosmunien ja untuvikkojen emoparven kliinisesti enintään 72 tuntia ennen lähetyshetkeä eikä silloin ole havaittu tarttuviin tauteihin viittaavia oireita.
  2. siipikarjan enintään 48 tuntia ennen lastausta
 4. Parvessa ei lähetyshetkellä ole havaittavissa tarttuviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita.

Kohdassa 3) a. mainittu tarkastus ei ole välttämätön, jos virkaeläinlääkäri on kuukausittain käynyt tarkastamassa emoparven ja viimeisin tarkastus on suoritettu enintään 31 päivää ennen lähetystä. Tällöin virkaeläinlääkärin on tarkastettava parven terveystiedot ja arvioitava niiden sekä parven hoidosta vastuussa olevan henkilön enintään 72 tuntia ennen lähetyshetkeä antamien tietojen perusteella parven sen hetkinen terveystilanne. Jos virkaeläinlääkärillä on tämän perustella aihetta epäillä eläintautia, hänen on suoritettava parven terveystarkastus tautiepäilyn poissulkemiseksi.

Jokaisessa siitosmunassa on oltava alkuperälaitoksen hyväksymistunnus. Merkintä on tehtävä liukenemattomalla värillä ja yksittäisen merkin korkeuden on oltava vähintään 2 mm ja leveyden vähintään 1 mm.

Siitosmunat on desinfioitava lähtömaan virkaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 8 ja 10-12 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

4.2 Kuljetusvaatimukset

Linnut ja untuvikot on kuljetettava viipymättä määränpäälaitokseen. Ne eivät saa joutua kosketuksiin muiden elävien lintujen kanssa lukuun ottamatta tämän ohjeen vaatimukset täyttävää isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaa tai untuvikkoja.

Lintuja ei saa kuljettaa lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin saastuttamien alueiden läpi muuta kuin pääteitä pitkin tai rautateitse.

Kuljetusajoneuvot, -laatikot sekä -kontit, jos ne eivät ole kertakäyttöisiä, on puhdistettava ja desinfioitava ennen lastausta lähtömaan virkaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan. Lastin purkamisen jälkeen puhdistus ja desinfiointi on suoritettava paikallisen suomalaisen kunnaneläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Siitosmunat ja untuvikot on kuljetettava joko

 1. tähän tarkoitukseen suunnitellussa kertakäyttöisessä laatikossa, joka hävitetään kuljetuksen jälkeen tai
 2. useamman kerran käytettävässä laatikossa edellyttäen, että se on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta.

Kuljetuslaatikossa saa olla vain samasta laitoksesta lähtöisin olevia samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia siitosmunia tai untuvikkoja.

Laatikossa on oltava seuraavat merkinnät:

 1. lähtövaltion ja -alueen nimi (lähtömaan ja suomen/ruotsin kielillä),
 2. lähtölaitoksen virallinen hyväksymistunnus ja
 3. kuljetuslaatikon sisältämien siitosmunien määrä ja laji.

Kuljetuslaatikot voidaan kuljetusta varten pakata kontteihin. Kontteihin on merkittävä niiden sisältämien kuljetuslaatikoiden lukumäärä ja samat tiedot kuin kuljetuslaatikoihin.

Siipikarja on kuljetettava sälelaatikoissa tai häkeissä

 1. laatikko tai häkki saa sisältää vain samasta laitoksesta lähtöisin olevaa samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevaa siipikarjaa.
 2. laatikkoon tai häkkiin on merkittävä lähtölaitoksen virallinen hyväksymistunnus
 3. laatikoiden ja häkkien ja kuljetusajoneuvon on oltava rakenteeltaan sellaisia, että
  1. ulosteiden leviäminen estyy, ja höyhenten leviäminen on mahdollisimman vähäistä,
  2. lintujen ulkoinen tarkastus on mahdollista suorittaa ja
  3. ne on mahdollista puhdistaa ja desinfioida.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 15-17 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

4.3 Riistanistutuksiin tarkoitettu siipikarja

Lähetyshetkellä yli 72 tunnin ikäisen riistanistutukseen tarkoitetun siipikarjan on oltava peräisin tilalta:

 1. jolla niitä on pidetty kuoriutumisesta alkaen tai yli 21 päivän ajan ja jolla ne eivät lähetystä edeltävän kahden viikon aikana ole joutuneet kosketuksiin pitopaikkaan tuodun uuden siipikarjan kanssa;
 2. jossa virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri on lähetystä edeltävien 48 tunnin aikana suorittanut terveystarkastuksen eikä siipikarjassa tarkastushetkellä ole havaittu mitään tarttuviin siipikarjan tauteihin viittaavia oireita;
 3. virkaeläinlääkäri on ennen lähetystä ottanut lähtöpitopaikasta näytteitä lintuinfluenssan varalta liitteenä olevan asetuksen MMMa 1036/2013 liitteen II mukaisesti. Näytteiden tutkimustulokset ovat olleet kielteisiä.
 4. joka ei sijaitse alueella, jolla on voimassa kielto yhteisön lainsäädännön mukaisesti eläinten terveyteen liittyvistä syistä sellaisen taudin puhkeamisen seurauksena, jolle siipikarja on altista.

Riistanistutuksiin tarkoitetun siipikarjan ei tarvitse olla peräisin hyväksytystä laitoksesta (Lisätiedot kohta 2.1.).

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 14 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

4.4 Newcastlen tauti (Euroopan komission päätös 94/963/EY)

 • Tämän kohdan ehdot eivät koske tuontia Ruotsista.
 • Tämän kohdan ehdot eivät koske kyyhkysiä

Siitosmunien tai untuvikkojen on oltava peräisin parvesta,

 1. jota ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan tai
 2. joka on rokotettu tapetulla (inaktivoidulla) rokotteella tai
 3. joka on rokotettu elävällä rokotteella edellyttäen, että rokotus on suoritettu vähintään 30 päivää ennen munien keräämistä.

Lisäksi untuvikot (ml. riistanistutuksiin tarkoitetut)

 1. eivät saa olla rokotettuja Newcastlen taudin varalta.
 2. on haudottu hautomossa eri aikaan ja paikassa sellaisista siitosmunista, jotka eivät täytä edellisen kohdan vaatimuksia.

Siipikarjan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Lintuja ei ole rokotettu Newcastlen taudin varalta.
 2. Lintujen on oltava virkaeläinlääkärin valvonnassa eristettyinä lähtötilalla tai karanteeniasemalla viimeiset 14 päivää ennen lähtöä. Viimeisen 21 päivän aikana ennen lähtöä lähtötilalla tai karanteeniasemalla ei saa suorittaa rokotuksia Newcastlen tautia vastaan eikä sinne saa tuoda lintuja, jotka eivät kuulu kyseessä olevaan maahantuontierään. Karanteeniasemalla ei saa suorittaa rokotuksia.
 3. Linnut on tutkittava 14 päivän sisällä ennen lähtöä serologisesti kielteisin tuloksin Newcastlen taudin vasta-aineiden varalta. Tutkimukseen valitaan linnut otannalla siten, että 95 %:n todennäköisyydellä todetaan tartunta, jonka esiintyvyys on 5 %.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 9 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

4.5 Salmonella- ja mykoplasmaehdot

Kohdassa 4.1. on eläinten terveyttä koskevat vaatimukset Salmonella pullorum, S. gallinarum ja S. arizonae -bakteerien osalta.

Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum (koskee kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, viiriäisiä, fasaaneja, peltopyitä ja ankkoja)

Salmonella arizonae (koskee kalkkunoita)

Mycoplasma gallisepticum (koskee kanoja ja kalkkunoita)

Mycoplasma meleagridis (koskee kalkkunoita)

Muualta kuin Ruotsista tai Norjasta tuotaessa vaaditaan tietyt lisävakuus- ja kansanterveysehdot, jotka on selostettu tämän ohjeen erillisessä liitteessä. Ruotsilla ja Norjalla on vastaavat lisävakuudet kuin Suomella, joten niistä tuotaessa lisäehtoja ei vaadita.

Nämä salmonellaehdot koskevat ainoastaan kanoja, broilereita ja kalkkunoita sekä niiden untuvikkoja, ei siitosmunia.

Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Salmonella arizonae ja tutkimus mykoplasmojen varalta vaaditaan tuotavasta lajista riippuen kuitenkin kaikista maista tuotaessa, myös Ruotsista ja Norjasta tuotaessa.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 11-12 § ja komission päätöksissä 2003/644/EY ja 2004/235/EY

4.6 Terveystodistus

Siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien tuontierien mukana on oltava Euroopan neuvoston direktiivin 2009/158/EY mukainen terveystodistus, joka on laadittu Traces-järjestelmässä ja jonka lähettäjämaan virkaeläinlääkäri on varmentanut (direktiivin liite IV, todistusmalli 1-5 tuontierän tyypistä riippuen, mallit lähetetään rekisteröinnin liitteenä).

Terveystodistus on laadittava lähtöpäivänä ja se on voimassa 5 päivää. Vastaanottajaksi todistukseen merkitään maahantuoja.

Terveystodistuksessa tai sen liitteessä on oltava maininta Suomelle Newcastlen taudin suhteen myönnettyyn rokotusvapaaseen asemaan liittyvien lisäehtojen täyttymisestä. Maahantuojan on tarkastettava maininta terveystodistuksen II osasta: edellä kuvattu siipikarja, untuvikot tai siitosmunat täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY 15 artiklan 1 kohdan säännökset.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 19 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

5. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksessa todetaan, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä tarkastuksia tuontierille ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään eläintautilain 64 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä

6. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinlaji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuontipäivämäärä,
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä

7. Eläinten kuljetus

7.1 Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa ja siihen liittyviä todistuksia. Lupa ja todistukset haetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastosta ja siellä asiaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Lisätietoja eläinten kuljettamisesta.

7.2 Eläintautien leviämisen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.