Siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien vienti Suomesta EU-maihin, Sveitsiin ja Norjaan

Tämä ohje on toimijoille, jotka siirtävät (vievät) tässä ohjeessa tarkoitettua siipikarjaa, untuvikkoja tai siitosmunia Suomesta toisiin EU:n jäsenvaltioihin, Norjaan tai Sveitsiin.

 • Ohje koskee seuraavien siipikarjalajien, niiden untuvikkojen ja siitosmunien maastavientiä: kana, kalkkuna, helmikana, ankka, sorsa, hanhi, viiriäinen, kyyhkynen, fasaani, peltopyy ja sileälastaiset linnut (strutsi, emu, nandu).

1. Laitoksen vientihyväksyntä

Siipikarjan vientilaitoksen tulee olla aluehallintoviraston hyväksymä ja sillä tulee olla Ruokaviraston antama hyväksyntänumero. Hyväksytyt vientilaitokset on julkaistu Ruokaviraston internetsivuilla. Hyväksyntää haetaan aluehallintovirastolta. Alehallintoviraston on tarkastettava siipikarjalaitos ennen sen hyväksymistä. Kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuodessa tarkastettava siipikarjalaitoksen tilat ja toiminta sekä ilmoitettava tarkastuksen tulokset aluehallintovirastolle ja Ruokavirastoon.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 5 §, liitteen I kohta 1, Eläintautilaissa 441/2013 62 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

2. Rekisteröidy toimijaksi Traces-järjestelmään

Toimijoiden, jotka vievät eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmään.

On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka tuovat Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita EU-maista, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohje rekisteröitymiseen löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Kun olet rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi Traces-tilin. Ohjelma lähettää sähköpostitse tiedon tilin aktivoimisesta.

Traces-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinavientierille vaadittavan terveystodistuksen I osan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Asiasta säädetään eläintautilain 66 §:ssä, MMM asetuksen 958/2014 7 §:ssä ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004

3. Terveysehdot

3.1 Yleiset terveysvaatimukset

Lintujen, untuvikkojen tai siitosmunien on oltava lähtöisin laitoksesta, joka täyttää seuraavat edellytykset:

 1. Laitos on hyväksytty EU:n sisäiseen kauppaan lainsäädännön mukaisesti ja sille on annettu virallinen hyväksymisnumero.
 2. Laitos ei saa lähetyshetkellä olla eläintautien leviämisen estämiseksi annettujen rajoitusten alainen.
 3. Laitos ei saa sijaita alueella, jossa on voimassa tarttuvien siipikarjatautien leviämisen estämiseksi annettuja rajoituksia.
 4. Laitoksessa on tehty lainsäädännön edellyttämät tutkimukset Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Salmonella arizonae (koskee vain kalkkunoita) ja mykoplasmojen varalta.

Kansanterveyttä koskeva vaatimus:

 1. Siipikarja tai parvi, josta untuvikot tai siitosmunat ovat peräisin, on tutkittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti salmonellan varalta. Vaatimus koskee Gallus gallus -lajia (kana ja broileri) ja kalkkunoita.
  1. Suomen kansallisen salmonellavalvontaohjelman mukaiset tutkimukset vastaavat edellä mainitun asetuksen mukaisia tutkimuksia.
  2. Vientierää koskevaan terveystodistukseen (tämän ohjeen kohta 3.4.) valvovan kunnaneläinlääkärin on merkittävä päivämäärä viimeisimmästä näytteenotosta, josta on saatavilla tutkimustulos (Terveystodistuksen kohta II.2). Lisäksi kunnaneläinlääkäri merkitsee todistukseen tutkimustuloksen. Vietäessä untuvikkoja tai siitosmunia todistukseen merkitään emoparven näytteenottopäivä.
  3. Parvissa ei valvontaohjelman tutkimuksissa ole todettu Salmonella enteritidis tai Salmonella typhimurium -tartuntaa. Tämä todistuksen kohta on yleinen EU-vaatimus. Suomen valvontaohjelman vaatimukset ovat salmonellalisävakuuksien takia yleisiä EU-vaatimuksia tiukemmat. Siipikarjan ja siitosmunien vienti Suomesta on kielletty myös, jos parvesta on todettu jokin muu salmonellatyyppi.

Lintujen, untuvikkojen tai siitosmunien on lähtöhetkellä oltava parvesta, joka täyttää seuraavat ehdot:

 1. Parvea on pidetty yli 6 viikkoa EU:n sisäiseen kauppaan hyväksytyssä laitoksessa.
 2. Rokotusohjelma täyttää Suomen viranomaisten vaatimukset.
 3. Valvova kunnaneläinlääkäri on tarkastanut:
  1. siitosmunien emoparven kliinisesti enintään 72 tuntia ennen lähetyshetkeä eikä silloin ole havaittu tarttuviin tauteihin viittaavia oireita.
  2. siipikarjan (yli 72 tunnin ikäiset linnut) enintään 48 tuntia ennen lastausta
 4. Parvessa ei lähetyshetkellä ole havaittavissa tarttuviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita.

Kohdassa 3) a. mainittu tarkastus ei ole välttämätön, jos virkaeläinlääkäri on kuukausittain käynyt tarkastamassa emoparven ja viimeisin tarkastus on suoritettu enintään 31 päivää ennen lähetystä. Tällöin virkaeläinlääkärin on tarkastettava parven terveystiedot ja arvioitava niiden sekä parven hoidosta vastuussa olevan henkilön enintään 72 tuntia ennen lähetyshetkeä antamien tietojen perusteella parven sen hetkinen terveystilanne. Jos virkaeläinlääkärillä on tämän perusteella aihetta epäillä eläintautia, hänen on suoritettava parven terveystarkastus tautiepäilyn poissulkemiseksi.

Jokaisessa siitosmunassa on oltava alkuperälaitoksen hyväksymisnumero. Merkintä on tehtävä liukenemattomalla värillä ja yksittäisen merkin korkeuden on oltava vähintään 2 mm ja leveyden vähintään 1 mm.

Siitosmunat on desinfioitava kunnaneläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti viruksiin tehoavalla desinfiointiaineella (esim. Virkon S).

Vietävien untuvikkojen tulee olla kuoriutuneita siitosmunista, jotka ovat merkitty ja desinfioitu edellä kuvatulla tavalla.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 8 ja 10-12 §, MMM asetuksessa 1073/2013 ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

3.2 Kuljetusvaatimukset

Linnut ja untuvikot on kuljetettava viipymättä määränpäälaitokseen. Ne eivät saa joutua kosketuksiin muiden elävien lintujen kanssa lukuun ottamatta tämän ohjeen mukaiset vaatimukset täyttävää isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaa tai untuvikkoja.

Lintuja tai untuvikkoja ei saa kuljettaa lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin saastuttamien alueiden läpi muuta kuin pääteitä pitkin tai rautateitse.

Siitosmunat ja untuvikot on kuljetettava joko

 1. tähän tarkoitukseen suunnitellussa kertakäyttöisessä laatikossa, joka hävitetään kuljetuksen jälkeen tai
 2. useamman kerran käytettävässä laatikossa edellyttäen, että se on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta.

Kuljetuslaatikossa saa olla vain samasta laitoksesta lähtöisin olevia samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia siitosmunia tai untuvikkoja.

Laatikossa on oltava seuraavat merkinnät:

 1. lähtövaltion ja -alueen nimi (suomeksi/ruotsiksi ja määrävaltion kielillä),
 2. lähtölaitoksen virallinen hyväksymistunnus ja
 3. kuljetuslaatikon sisältämien siitosmunien tai untuvikkojen määrä ja laji.

Kuljetuslaatikot voidaan kuljetusta varten pakata kontteihin. Kontteihin on merkittävä niiden sisältämien kuljetuslaatikoiden lukumäärä ja samat tiedot kuin kuljetuslaatikoihin.

Siipikarja on kuljetettava sälelaatikoissa tai häkeissä

 1. laatikko tai häkki saa sisältää vain samasta laitoksesta lähtöisin olevaa samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevaa siipikarjaa.
 2. laatikkoon tai häkkiin on merkittävä lähtölaitoksen virallinen hyväksymistunnus
 3. laatikoiden ja häkkien ja kuljetusajoneuvon on oltava rakenteeltaan sellaisia, että
  1. ulosteiden leviäminen estyy ja höyhenten leviäminen on mahdollisimman vähäistä,
  2. lintujen ulkoinen tarkastus on mahdollista suorittaa ja
  3. ne on mahdollista puhdistaa ja desinfioida.

Kuljetusajoneuvot, -häkit, -laatikot sekä -kontit, jos ne eivät ole kertakäyttöisiä, on puhdistettava ja desinfioitava ennen lastausta kunnaneläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan. Lastin purkamisen jälkeen puhdistus ja desinfiointi on suoritettava määränpäävaltion virkaeläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 15-17 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

3.3 Alle 20 linnun tai siitosmunan eriä koskevat vaatimukset

 • Ei koske sileälastaisia lintuja (strutsit, emut ja nandut) ja niiden munia eikä riistanistutuksiin tarkoitettua siipikarjaa.
 • Kohdissa 2.1 ja 2.2 esitetyt vaatimukset eivät koske alle 20 siitosmunan tai linnun eriä.
 • Kuitenkin kohdan 2.1. kansanterveyttä koskeva vaatimus koskee alle 20 siitosmunan tai linnun eriä siten että näytteenotto suoritetaan 2 viikon sisällä ennen lähetystä.

Vientierän lähtöparven on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Parvea on pidetty Suomessa kuoriutumisesta asti tai vähintään kolme kuukautta.
 2. Parvessa ei esiinny lähtöhetkellä kliinisiä oireita tarttuvista siipikarjataudeista.
 3. Parvi ei ole siipikarjaa koskevien eläintautien vuoksi annettujen rajoittavien määräysten alainen.
 4. Parvi ei sijaitse alueella, jolla on voimassa tarttuvien siipikarjatautien leviämisen estämiseksi annettuja alueellisia rajoittavia määräyksiä.
 5. Jos parvi on rokotettu, rokotusohjelman on täytettävä lähtömaan viranomaisen vaatimukset.

Kaikki vientierän linnut on tutkittu serologisesti kielteisin tuloksin Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum -tartunnan varalta kuukauden sisällä ennen lähtöä.

Kun kyseessä on siitosmuna- tai untuvikkoerät, niiden lähtöparvesta on suoritettava 3 kuukauden sisällä ennen lähtöä serologinen otantatutkimus Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum -tartunnan varalta siten, että tartunta havaitaan 95 %:n todennäköisyydellä, jos tartunnan prevalenssi parvessa on 5 %.

Lintuja lähtöparvessa

Tutkittavien lintujen lukumäärä

vähemmän kuin 10

kaikki

10

kaikki

20

kaikki

30

24

40

31

50

32

60

38

70

39

80

42

100

50

200

56

300 tai enemmän

60

 Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1036/2013 18 § ja Euroopan neuvoston direktiivissä 2009/158/EY

3.4 Terveystodistus

Lintujen, untuvikkojen tai siitosmunien mukana on oltava neuvoston direktiivin 2009/158/EY mukainen terveystodistus. Todistusmallit lähetetään rekisteröinnin liitteenä. Jos linnut, untuvikot ja siitosmunat täyttävät terveysehdot ja linnut ja untuvikot ovat kuljetuskuntoisia, kunnaneläinlääkäri laatii terveystodistuksen Traces-järjestelmässä. Todistus on voimassa 5 vrk. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee Tracesin välityksellä vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin lähettäjämaan kielellä oleva todistus ja leimata molemmat todistukset.

Traces-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa.

OSA I sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.), ja sen laatii eläinten tai tavaroiden viejä rekisteröitymällä toimijaksi Traces-järjestelmään. Myös valvova kunnaneläinlääkäri voi laatia osan I saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA II sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova kunnaneläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA III täytetään, jos lähetys myöhemmin tarkastetaan viranomaisten toimesta matkan varrella tai vastaanottajamaassa.

Lisätietoa Traces-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä.

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan kunnaneläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1028/2013 4-7  §:ssä ja Euroopan neuvoston direktiivissä 64/432/ETY

4. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. vientipäivämäärä,
 5. vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä

5. Eläinten kuljetus

5.1 Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa ja siihen liittyviä todistuksia. Lupa ja todistukset haetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastosta ja siellä asiaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Lisätietoja eläinten kuljettamisesta.

5.2 Eläintautien leviämisen ehkäisyä koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista.

6. Kustannukset

Viejä vastaa yllä mainittujen määräysten ja toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1044/2017 Liitteen kohta 6

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.