Rapujen, simpukoiden ja ostereiden tuominen

Sisämarkkinakaupassa Suomeen keitettäväksi toimitettavat elävät ravut on keitettävä elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kala-alan laitos tai ravintola). Keitettäväksi tuotuja rapuja ei saa Suomessa markkinoida edelleen elävinä kuluttajille ja rapujen pääsy luonnonvesiin on estettävä.

Elävien täplärapujen tuonti Suomeen jalostamista eli keittämistä ja pakkaamista varten

Täpläravut kuuluvat Euroopan unionin alueella haitallisiin vieraslajeihin, joiden tuontia, sisämarkkinakauppaa ja käyttöä on rajoitettu EU:n vieraslajiasetuksella (EU 1143/2014). Jo vakiintuneiden haitallisten vieraslajien kaupallinen käyttö voidaan kuitenkin sallia tilapäisesti, jos tavoitteena on niiden hävittäminen, kannan koon säätely tai leviämisen rajoittaminen. Edellytyksenä on, että vienti ja tuonti sisältyvät viejävaltion ja tuojavaltion hallintaohjelmiin. Tämä mahdollistaa elävien täplärapujen viennin jäsenvaltiosta toiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut Suomen haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman.

Eläviä täplärapuja voidaan tuoda toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen ruoaksi jalostamista varten edellyttäen, että tuontiyksilöiden lisääntyminen ja pääsy ympäristöön on tehokkaasti estetty. Nämä edellytykset täyttyvät, kun elävien täplärapujen käsittelyssä noudatetaan Ruokaviraston ohjetta 16030 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta ja erityisesti siinä esitettyjä toiminnallisia vaatimuksia (luku 4). Ohjetta sovelletaan myös sisämarkkinakauppaan.

Simpukoiden ja ostereiden tuominen

Suomeen saapuvilta elävien simpukoiden ja ostereiden lähetyksiltä ei vaadita asetuksen EY 853/2004 artiklan 7 ja liitteen III jakson VII mukaista rekisteröintiasiakirjaa, jos lähetys tulee eurooppalaisesta elintarvikehuoneistosta/-laitoksesta eikä suoraan kasvatuspaikalta. Rekisteröintiasiakirja tulee olla eläviä simpukoita/ostereita sisältävien lähetysten mukana siihen asti, kun lähetys saapuu ensimmäiseen EY 853/2004 mukaiseen laitokseen. Elävillä simpukoilla ja ostereilla tulee olla tunnistusmerkki.

Lisätietoja:
ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi tai
Ylitarkastaja Britta Wiander, p. 050 523 4117, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.8.2021