Maahantuonnin ennakkoilmoitus

Toimijan, joka tuo Suomeen EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin ulkopuolelta salmonellan suhteen riskialtiiksi määriteltyjä kasviperäisiä rehuja tai kalajauhoa, on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Ruokavirastoon. Ennakkoilmoituksen perusteella Ruokavirasto ohjeistaa näytteenoton salmonellatutkimuksia varten (MMMa 548/2012) tai kalajauhon ollessa kyseessä kielletyn maaeläinperäisen aineksen mikroskopointia varten (EY N:o 999/2001 ja sen muutos EY 1292/2005).

Edellä mainittujen rehujen (lista 1) tuontia koskeva ilmoitus tehdään ennakkoilmoituslomakeella 1. Myös laivauksia koskevat listat, joita valkuaisrehuaineiden maahantuojat ovat toimittaneet Ruokaviraston rehujaostolle, vastaavat em. ennakkoilmoitusta.

EU-tasolla tehostetussa valvonnassa olevien rehujen (lista 2) tuontia koskevat ennakkoilmoitukset tehdään ennakkoilmoituslomakkeella 2 eli CED-lomakkeella (= yhteinen tuloasiakirjalla/common entry document). CED-lomakkeeseen tulee liittää tuontidokumentti/lähetyslista sekä mahdolliset sertifikaatit/analyysitodistukset. Ruokaviraston rehujaosto palauttaa merkinnöillään täydennetyn CED-lomakkeen rehualan toimijalle tai tämän edustajalle liitettäväksi tuontiasiakirjoihin. CED tarvitaan Tullin siirtolupaa ja tullauksen loppuunsaattamista varten

Ilmoitukset tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen rehun saapumista Suomeen tai jos tuontia edeltävä päivä ei ole arkipäivä, viimeistään edellisenä arkipäivänä.

EnnakkoiImoitus lähetetään Ruokaviraston rehujaostolle osoitteeseen rehutuonti@ruokavirasto.fi

Jatkossa 14.12.2019 alkaen ennakkoilmoitus tulee tehdä sähköisesti Traces NT -järjestelmään CHED-D -lomakkeella, joka tulee korvaamaan nykyisen CED-lomakkeen.

Ennakkoilmoituksen voi tehdä tullauksen nopeuttamiseksi myös muista kuin edellä mainituista riskialttiista rehuista. Ennakkoilmoituksen perusteella Ruokavirasto voi ottaa kantaa näytteenottoon etukäteen, jolloin Tullin ei tarvitse tullauksen yhteydessä erikseen varmistaa asiaa Ruokavirastosta. Ruokavirasto kirjaa tiedon näytteenotosta tai sen tarpeettomuudesta ennakkoilmoituslomakkeelle, joka palautetaan toimijalle liitettäväksi tuontiasiakirjoihin.