Alpakat, laamat ja minisiat

Tuontiehdot pähkinäkuoressa

  1. maan tai kyseessä olevan maan osien vaatimus
  2. terveystodistusvaatimus
  3. IBR -tautia koskevat erityisvaatimukset
  4. tuonnin jälkeen eläimet pidettävä vähintään vuoden määränpääpitopaikassa
  5. virkaeläinlääkärin määränpääpitopaikassa suorittamat tuberkuloositestit
  6. virkaeläinlääkärin määränpääpitopaikassa suorittama kliininen tarkastus
  7. ennakkoilmoitus tehtävä TRACES -järjestelmällä
  8. rajatarkastus suoritettava

1. Alpakoita, laamoja ja niiden lähisukulaisia (Camelidae) sekä minisikoja (yleisimmin vietnamilainen roikkovatsasika) saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission asetuksen 206/2010 liitteen I osassa 1 ja joiden kohdalla on merkintä muiden kuin kotieläiminä pidettyjen eläinten eläinlääkärintodistuksesta ( ”RUM” alpakoille ja laamoille, sekä ”SUI” minisioille).

Huomio! Maita, joista alpakoita, laamoja ja niiden lähisukulaisia sekä minisikoja saadaan tuoda, on vain joitakin. Kyseessä olevien eläinten tuontia Suomeen esimerkiksi Venäjältä ei sallita.

2. Eläinten on täytettävä komission asetuksen 206/2010/ETY liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot mukaan lukien todistuksen naudan tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR) koskevat erityisvaatimukset ja tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Linkistä oikealla pääsee tarkastelemaan eläinlääkintölainsäädäntöä, ja siellä kohtaa 20, jossa on määräykset elävien eläinten tuonnista (MMMa 866/2008 ja sen muutokset)

Alpakoita, laamoja ja niiden lähisukulaisia tulee tuotaessa seurata eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle alkuperäinen tuontimaan virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläinlääkärintodistus, joka on mallia ”malli RUM”  ”Eläinlääkärintodistuksen malli muille kuin kotieläiminä pidetyille eläimille, ei kuitenkaan sikaeläinten heimolle”. Linkki todistusmalliin sivun reunassa. Huom! tuojan tulee kuitenkin aina varmistua terveystodistusmallin oikeellisuudesta tarkistamalla se asetuksen 206/2010 viimeisestä muutoksesta.

3. Em. asetuksen mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa on laamojen ja alpakoiden osalta todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset komission päätöksen 2004/558/EY mukaan Suomelle myönnettyjen IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

4. Tarhattuja märehtijöitä ja kamelieläimiä, kuten alpakoita ja laamoja, on tuonnin jälkeen pidettävä Ruokaviraston antamien määräysten mukaisesti määränpääpitopaikassa vähintään vuoden ajan, jonka aikana ne ja muut eläimet, jotka ovat määränpäänä olevassa pitopaikassa olleet yhteydessä tuotuihin eläimiin siten, että olisivat voineet saada tuberkuloositartunnan, on virkaeläinlääkärin tutkittava tuberkuloosin varalta ensimmäisen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran 11—12 kuukauden kuluttua tuonnista.

Kuitenkin, jos eläimet ovat lähtöisin tuberkuloosista vapaasta karjasta, tutkii virkaeläinlääkäri eläimet vain kerran 1—2 kuukauden kuluttua tuonnista, ja ottaa näytteet tuberkuloositutkimuksia varten. Eläimet on pidettävä määräpaikassa vain kielteisten tuberkuloositutkimustulosten saamiseen saakka.

5. Tuberkuloositestit on suoritettava kamelieläinten, kuten alpakoiden ja laamojen osalta, asetuksen 206/2010 liitteen I osan 7 luvun 2 kohdan 2.1.1 mukaisesti: nahansisäinen rinnakkaistutkimus käyttäen boviini- ja aviäärituberkuliineja.Testi on tehtävä hartioiden takana olevalle alueelle (kainaloalueelle) direktiivin 64/432/ETY liitteessä B olevassa 2.2.4 kohdassa kuvatulla menetelmällä. Eläimet on testattava kahden päivän kuluessa niiden saapumispäivästä määräpaikkaan ja 42 päivän kuluttua ensimmäisen testin päivästä.

Testien tulkinta ja toimintavaihtoehdot löytyvät myös edellä mainitusta kohdasta 2.1.1.

6. Lisäksi virkaeläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen viimeistään ennen määräajan päättymistä ja ottaa eläimistä näytteitä tarttuvien tautien varalta Ruokaviraston määräysten mukaisesti.

Kuitenkin sirkuksiin, eläinnäyttelyihin sekä hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin saadaan tuoda alpakoita ja laamoja vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan.

Minisiat

Minisikoja tulee tuotaessa seurata eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle alkuperäinen tuontimaan virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläinlääkärintodistus, joka on mallia ”malli SUI” "Eläinlääkärintodistuksen malli muille kuin kotieläiminä pidetyille sikaeläinten heimon eläimille". Linkki todistusmalliin sivun alareunassa.

Edellä tarkoitetussa eläinlääkärintodistuksessa on todistettava myös:

1) Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista annetun komission päätöksen 2008/185/EY mukaisten, Suomelle sikojen Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttyminen; sekä

2) EFTA:n valvontaviranomaisen päätöksen 48/94/COL mukaisten, Suomelle TGE-taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttyminen.

Sveitsin osalta noudatetaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaisia todistusvaatimuksia päätöksen 2002/309/EC mukaisesti.

Viimeisessä versiossa (tuojan vastuulla on aina varmistaa viimeinen versio) on tuonti sallittua seuraavista EU:n ulkopuolisista maista (aluejaot otettava huomioon).

  • Sekä Alpakat ja laamat ja muut ”Camelidae” että minisiat: Chile
  • Vain alpakat ja laamat ja muut ”Camelidae”: Kanada, Grönlanti, Islanti, Uusi-Seelanti, Saint Pierre ja Miquelon.

Suomessa ei ole alpakoiden, laamojen tai niiden lähisukulaisten taikka minisikojen eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen hyväksyttyjä muita rajatarkastusasemia kuin Vaalimaan rajatarkastusasema, joten ne täytyy yleensä tarkastaa jossain muussa EU-maassa (yleensä lentokentällä). EU-maiden rajatarkastusasemien yhteystiedot löytyvät komission internet-sivuilta. Tämän ohjeen eläinten tarkastuksiin hyväksytyt rajatarkastusasemat ovat sellaisia, joiden nimen kohdalla sarakkeeseen 6 on merkitty kirjain U. Tuojan tulee hyvissä ajoin ennen tuontia olla yhteydessä ko EU-maan rajatarkastusasemaan, jossa pätevät periaatteessa samat määräykset kuin Suomessa, sen varmistamiseksi, että siellä on hyväksyttyä tarkastaa tuotava eläin.

Silloin kun em.eläimiä kuljetetaan ilmateitse, laatikko tai kontti, jossa eläimet kuljetetaan, ja sitä ympäröivä alue on ruiskutettava asianmukaisella hyönteismyrkyllä välittömästi ennen lentokoneen ovien sulkemista ja sen jälkeen joka kerta, kun lentokoneen ovet avataan ennen määräpaikkaan saapumista.

Mahdollisesti vaadittavat lisätutkimukset

Pääsääntöisesti EU:n ulkopuolelta tuotaessa kaikkien terveystodistuksessa vaadittujen eläintautiehtojen mukaan lukien eläintautitutkimusten tulee täyttyä jo tuontihetkellä. Riskinarviointiin perustuen voidaan kuitenkin vielä rajatarkastuksen jälkeenkin vaatia lisätutkimuksia.

(Ohje 18022U)

Sivu on viimeksi päivitetty 7.1.2019