Alpakat ja laamat

Kamelieläinten (mm. alpakat ja laamat) tuonti

Tarkastathan ensin yleiset ehdot

Kamelieläinten tuonnista säädetään Komission asetuksessa 206/2010 sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 867/2008 muutoksineen.

Kamelieläinten (Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.) lähetyksiä saa tuoda unionin alueelle ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

Sallitut alkuperämaat ja terveystodistusmallit

Alpakoita ja laamoja saa tuoda vain tämän liitteen sarakkeissa 1, 2 ja 3 luetelluista EU:n ulkopuolisista maista tai niiden osista.

Edellä olevassa liitteessä sarakkeesta 4 löydät ko. maasta sallitut terveystodistusmallit, lisäehdot löydät sarakkeista 5-6. Lyhenteiden selitykset löydät taulukon alta.

eläinlääkärintodistuksessa sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvien eläinten osalta on terveystodistuksessa todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset Suomelle myönnettyjen IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

Erityisvaatimuksista poiketen voidaan hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tuoda tässä linkissä lueteltujen kavio- ja sorkkaeläinlajien lähetyksiä, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan.

Laitokset ja keskukset, joista eräiden sorkka- ja kavioeläinten tuonti Suomeen sallitaan asetuksen 206/2010 3 a artiklan 1 kohdan mukaisesti, nimetään Maa- ja Metsätalousministeriön asetuksen 1364/2015 liitteessä 1.

Eristäminen ja eläimille tehtävät tutkimukset määräpaikassa

Kamelieläimiä on tuonnin jälkeen pidettävä määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään vuoden ajan. Kyseiset muut märehtijät ja kamelieläimet sekä ne eläimet, jotka ovat määränpäänä olevassa pitopaikassa olleet yhteydessä tuotuihin eläimiin siten, että olisivat voineet saada tuberkuloositartunnan, on tutkittava tuberkuloosin varalta ensimmäisen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran 11—12 kuukauden kuluttua tuonnista. Jos eläimet ovat lähtöisin tuberkuloosista vapaasta karjasta, tutkitaan eläimet vain kerran 1—2 kuukauden kuluttua tuonnista. Eläimet on pidettävä määräpaikassa vain tutkimuksen suorittamiseen saakka. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee eläimille mainitut tuberkuloositestit, jotka on suoritettava kamelieläinten osalta komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen I osan 7 luvun 2 kohdan 2.1.1 mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen ja ottaa eläimistä tarkastuksen yhteydessä näytteitä muiden tarttuvien tautien varalta ennen määräajan päättymistä.

Poisvienti eristyspaikasta

eläimet saa viedä pois hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta ennen mainitussa kohdassa säädetyn kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • eläimet viedään kolmanteen maahan, kolmannelle alueelle tai näiden osaan;
  • eläimet kuljetetaan a alakohdassa tarkoitettua vientiä varten kuljetusvälineessä, joka on suojattu tartunnanlevittäjiltä ja rakennettu siten, etteivät eläimet pääse pakenemaan siitä eikä kuljetusvälineestä tai säiliöstä voi kuljetuksen aikana valua tai pudota ulosteita, virtsaa, kuivikkeita, rehua, jätettä tai muuta materiaalia.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2020