Kuljetus ja muut eläinsuojelumääräykset

Hevosten kuljetus EU:n ulkopuolisista maista

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Hevosten kuljetuksella EU:n ulkopuolisista maista tarkoitetaan niiden maantie-, rautatie, meri-  ja ilmakuljetuksia EU:n ulkopuolisista maista (= kolmansista maista) Suomeen, mukaan lukien kauttakuljetus Suomen kautta kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan. Käytännössä tavallisin reitti Suomen maantieteellisestä asemasta johtuen on Venäjältä Vaalimaan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta Suomeen. 

Eläinkuljetusasetus, eli Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta, säätelee hevosten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta.

Eläinkuljetusasetusta sovelletaan vain hevosten kaupallisissa kuljetuksissa. Sellaisina pidetään hevosten kuljetuksia, joista on suoraa taloudellista hyötyä eläinkuljettajalle tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa, ja joihin liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto.

Tällaisia kaupallisia kuljetuksia ovat pääsääntöisesti vain sellaisten ammattikuljettajien tai yritysten, jotka tekevät sitä työkseen korvausta vastaan, suorittamat hevosten kuljetukset.

Omien harrastehevosten kuljettamista ei pidetä kaupallisena, ei edes jonkun toisen omistamien hevosten kuljettamista, silloin kun kuljetukseen ei liity tulonhankkimistarkoitusta. Pääsääntöisesti hevosten trailerikuljetukset eivät kuulu kaupallisiin hevoskuljetuksiin, ellei kuljetusta tehdä tulonhankkimistarkoituksessa.

Hevosten kaupallisissa kuljetuksissa EU:n ulkopuolisista maista rajatarkastusasemalla vaadittavat asiakirjat

Kuljettajan tulee esittää eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla rajaeläinlääkärille seuraavat asiakirjat:

  1. Kopio pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvasta (voi olla useamman henkilön yhteinen), jolla voidaan kuljettaa eläimiä yli kahdeksan tunnin ajan (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun II mukainen asiakirja, linkki sivun reunassa)
  2. Pätevyystodistus (maantiekuljetuksessa, eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun III mukainen asiakirja)
  3. Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun IV mukainen asiakirja)
  4. Reittisuunnitelma (eläinkuljetusasetuksen lisäyksen osat 1-5 yhteen kiinnittämällä koostettu asiakirja). Reittisuunnitelma vaaditaan ainoastaan rekisteröimättömiltä hevosilta (ei vaadita ollenkaan rekisteröidyiltä hevosilta).
  5. Kuljetusasiakirja, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
  1. eläinten alkuperä ja omistaja
  2. lähtöpaikka
  3. lähtöpäivä ja -aika
  4. aiottau määräpaikka
  5. kuljetusmatkan odotettu kesto.

Kohtien 1–3 asiakirjoja myönnetään venäjäksi asioiden ainakin Eläinlääkintä- ja elintarvikevirastossa Virossa (http://www.vet.agri.ee/, s-posti vet@vet.agri.ee , puh +372 605 1710, fax +372 621 1441)

Ohjeet kohtien 1–3 asiakirjojen saamiseksi Suomesta löytyvät eläinsuojelusivuilta.

Tarkastukset ja kirjanpito rajatarkastusasemalla

Kun eläimet saapuvat rajatarkastusasemalle, rajaeläinlääkärin on tarkastettava, että yllä mainittujen asiakirjojen esittämisen lisäksi eläimiä kuljetetaan eläinkuljetusasetuksen säännösten mukaisesti. Erityisesti tarkastetaan, että eläimet ovat kuljetuskuntoisia matkan jatkamista varten ja että kuljetusväline, jolla eläinten kuljetusmatkaa on tarkoitus jatkaa, on eläinkuljetusasetuksen liitteessä I olevan II luvun ja soveltuvin osin VI luvun mukainen. Rajaeläinlääkärin on tehtävä liitteessä II olevan reittisuunnitelman osassa 3: ”Määräpaikka” luetellut tarkastukset ja pidettävä niistä ja muista artiklan 21 mukaisista tarkastuksista kirjaa, jota säilytetään rajatarkastusasemalla (lomake rajanetissä).

Ohjeet eläinten hyvinvointimääräyksistä löytyvät oikeasta linkistä "Animal welfare and transport".

Jos rajaeläinlääkäri havaitsee tarkastuksessa, että kuljetuksessa on rikottu eläinkuljetusasetuksen vaatimuksia, tulee hänen lähettää lähtöpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle (kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri) tieto asiasta reittisuunnitelman osalla 5 ja liittää mukaan kopio osasta 1 sekä kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat. (EKA eli eläinkuljetusasetus 26 artikla kohta 3., EKA liite II osa 5)

Jos eläimet eivät ole kuljetuskuntoisia matkan loppuun saattamista varten, ne on purettava kuormasta ja niiden on saatava vettä, ravintoa ja lepoa.

(Ohje 18030)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2018