Väliaikaisella terveystodistuksella liikkuvan hevosen erityisvalvontaan asettaminen Vaalimaalla

Huomio! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Vaalimaan kautta Suomeen ja muualle EU:n alueelle väliaikaisen tai tilapäisen tuonnin todistuksella tuotavien hevosten tulee täyttää vasemmasta linkistä aukeavan ohjeen "Hevoset ja niiden sukusolut" ehdot. Kun hevonen kuljetetaan edelleen Suomen kautta toiseen EU:n jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, on sen lisäksi täytettävä kohdemaan vaatimukset.

Komission päätöksen 2010/613/EU artikla 3 sisältää menettelyn edellä mainitun hevosen valvomiseksi silloin, kun rajaeläinlääkäri tarkastuksen perusteella arvioi hevosen määränpäähän saapumisen valvonnan tarpeelliseksi.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että hevosille direktiivin 91/496/ETY mukaisesti tehtävien eläinlääkärintarkastusten lisäksi ne eläinlääkintäviranomaiset, jotka antavat yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan, jäljempänä ’CVED-todistus’, asetuksen (EY) N:o 282/2004 mukaisesti, myös

  1.  ilmoittavat CVED-todistuksen 20 kohdassa sen 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetun todistuksen IV kohdassa ilmoitetun poistumispaikan, jonka kautta hevonen on tarkoitus viedä pois Euroopan unionista; sekä
  2. ilmoittavat hevosten saapumisesta faksitse tai sähköpostitse päätöksen 2009/821/EY 2 artiklan b alakohdan iii alakohdassa määritellylle paikallisyksikölle (GB04001), joka vastaa 1 artiklassa tarkoitetun hevosurheilutapahtuman järjestämispaikasta, jäljempänä "järjestämispaikka".

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kun hevoset siirtyvät CVED-todistuksessa ilmoitetusta ensimmäisestä määräpaikastaan toiseen jäsenvaltioon tai tapahtuman järjestämispaikalle, niiden mukana on seuraavat terveystodistukset:

  1.  2 artiklan 1 kohdan mukaisesti täytetty terveystodistus, jonka VII kohta, joka koskee jäsenvaltioiden välisiä siirtoja varten annettavaa todistusta, on täytetty; sekä
  2. direktiivin 90/426/ETY liitteen B mukainen terveystodistus, joka on annettava tiedoksi määräpaikkaan asetuksessa (EY) N:o 599/2004 vahvistettua mallia käyttäen ja jossa viitataan kyseisen todistusmallin I osan I.6 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun todistukseen.

3. Jäsenvaltioiden, joilla on ilmoitettu hevosten siirroista 2 artiklan mukaisesti, on vahvistettava hevosten saapuminen CVED-todistuksen 3 osan 45 kohdassa.

Lyhyt yhteenveto yllä mainitun 3 artiklan mukaisesta valvonnasta

Vaalimaan rajaeläinlääkäri merkitsee hevosen CVEDiin kohtaan 20 poistumispaikaksi Vaalimaan, ilmoittaa spostilla hevosen saapumisesta määränpääpaikkaa valvovalle eläinlääkärille (yleensä paikallinen eläinlääkintäyksikkö), jonka on vahvistettava väliaikaisella tai tilapäisellä todistuksella kuljetettavan hevosen saapuminen CVEDin kohdassa 45 (Valvonta: Seuranta). Hevosen tuojan tulee pyydettäessä ilmoittaa tarvittavat tarkat tiedot määränpäästä ja edellä mainitun saapumispaikan valvovan eläinlääkärin yhteystiedot. EU:n alueella liikkuessa tulee hevosen mukana olla edellä mainittu EU:n ulkopuolisen lähtömaan (esimerkiksi Venäjä) virkaeläinlääkärin allekirjoittama EU-vaatimukset täyttävä terveystodistus, tai jos hevonen jatkaa matkaa ensimmäisestä jäsenvaltiosta toiseen (esimerkiksi Saksa-Irlanti) ensimmäisen määräjäsenvaltion (esimerkiksi Saksa) lähettävän virkaeläinlääkärin päätöksen 92/260 kohdan VII mukainen myöntämä todistuksen voimassaoloajan pidennys 10 päivällä (TRACES-mallisessa II osan 4 kohta) tai Yhteisön sisäisen kaupan todistus.

(Ohje 18147)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2018