Jyrsijät, matelijat, sammakkoeläimet, koristevesieläimet (myös kalat), selkärangattomat

Euroopan unionin ulkoupolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013, artikla 3 ja sen perusteella Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa MMMa 866/2008 (Eb20).

Tämä ohje koskee otsikon mukaisten lemmikkien ei-kaupallista siirtoa EU:n ulkopuolisista maista. Otsikon mukaisten lemmikkien sallittua lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta Suomen tulli on määrännyt henkilökohtaisen tuonnin euromääräisen rajan. Otsikon mukaiset lemmikit saadaan siirtää Suomeen minkä tahansa rajanylityspaikan kautta, joissa tulli tarkastaa ne osana tullivalvontaa.

Yllä mainittujen lemmikkien siirto on sallittua kaikista kolmansista maista, eikä terveystodistusvaatimusta ole. Ruokavirasto voi kuitenkin erityisen eläintautivaaran takia kieltää edellä mainitut siirrot ja suojapäätöksiä on aina noudatettava.

Lemmikkilintuja saa ei-kaupallisina siirtää korkeintaan 5 kerrallaan ja niiden hyväksytyt saapumispaikat ovat vain Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaa.

Määritelmät

Kolmansista maista siirrettävistä lemmikkeinä ei-kaupallisesti siirrettävistä jyrsijöistä, kaneista ja jäniksistä, matelijoista, sammakkoeläimistä, koristevesieläimistä ja selkärangattomista säädetään asetuksen 576/2013 artiklassa 3:

  1.  ’muulla kuin kaupallisella siirrolla’ tarkoitetaan siirtoa, jonka tavoitteena ei ole lemmikkieläimen myynti tai omistajuuden siirto;
  2. ’lemmikkieläimellä’ tarkoitetaan eläintä, joka on omistajansa tai valtuutetun henkilön mukana muun kuin kaupallisen siirron aikana ja joka pysyy tällaisen muun kuin kaupallisen siirron keston ajan omistajan tai valtuutetun henkilön vastuulla;
  3. ’omistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä
  4. ’valtuutetulla henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan lemmikkieläimen muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta;

MMMa 866/2008 (Eb 20) 4 §:

13) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

14) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

16) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

Ei-kaupallinen siirto

Jos omistaja ei itse siirrä lemmikkiään, omistajan tulee valtuuttaa lemmikin saattaja vapaamuotoisella kirjallisella valtakirjalla siirtämään lemmikki omistajan puolesta. Ruokavirasto on laatinut mallin valtakirjalle (linkki vasemmalta löytyvän ohjeen "Koirat,kissat ja fretit", edelleen "oman lemmikin ei-kaupallinen siirto"  kohta : "Muita asiakirjavaatimuksia (eivät koske kaikkia tapauksia)" ja "Kirjallinen valtakirja")

Perustelluista ja asiakirjoin todistetuista syistä siirto voi tapahtua myös rahtina tai lentokoneen ruumassa tms. enintään viiden päivän sisällä omistajan tai valtuutetun henkilön liikkumisesta, tai myös muussa fyysisessä paikassa, kuten lentokoneen ruumassa.Omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön tekemästä matkasta tulee esittää tarkastuskortti tai lentolippu, jonka on ajoituttava viiden päivän sisään lemmikin siirrosta, jos omistaja tai omistajan valtuuttama henkilö matkustaa lemmikin kanssa eri aikaan.

Jos omistaja on ulkomailla ostanut lemmikin EU:n ulkopuolisesta maasta ja matkustaa sen kanssa takaisin EU:n alueelle, on kyseessä ei-kaupallinen lemmikin siirto. Jos joku muu kuljettaa lemmikin EU:n alueelle ja luovuttaa sen omistajalle ilman omistajan valtakirjaa, ja ilman, että omistaja matkustaa, on kyseessä tuonti, jolloin sovelletaan kaupallisen tuonnin ohjeita. Linkit kaupallisen tuonnin ohjeisiin löytyvät vasemmalta,  ne on laadittu EU-lainsäädännön ja kotimaisen lainsäädännön perusteella ja otsikon eläimistä jyrsijöille, kaneille ja jäniksille on kaupalliset tuontiehdot.

Matelijoille, sammakkoeläimille ja  suurimmalle osalle selkärangattomista ei ole kaupallisen tuonnin ohjetta, koska vaatimuksena on vain kaupallinen tai muu vastaava asiakirja kuten ohjeen viimeisessä kohdassa. Niille on kuitenkin aina tehtävä maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, ja CITES-vaatimusten täyttyminen on olennaista.

Lisäksi vasemmalla linkeissä on kaupallisen tuonnin ehdot mehiläisille, kimalaisille, nilviäisille (pääjakso Mollusca) ja äyriäisille (alajakso Crustacea). Mehiläisiä ja kimalaisia on sallittua tuoda vain kaupallisen tuonnin ehdoilla. Mollusca-nilviäisiä ja Crustacea-äyriäisiä on sallittua siirtää ei-kaupallisen tuonnin ehdoilla vain, jos ne ovat koristevesieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan pidettäväksi muussa kuin kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Myös trooppisia koristekaloja saa siirtää ei-kaupallisesti, jos ne täyttävät samat ehdot kuin edellisessä kappaleessa on asetettu nilviäisten ja äyriäisten ei-kaupalliselle siirrolle, ja ne täyttävät tämän ohjeen muut ei-kaupallista siirtoa koskevat ehdot.

Lemmikkilintuja saa edelleenkin ei-kaupallisina siirtää korkeintaan 5 kerrallaan. Niiden hyväksytyt saapumispaikat ovat edelleenkin vain Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaa.

Elintarviketuotantoon tarkoitettuja jyrsijöitä, kaneja tai jäniksiä ei ole sallittua kuljettaa ei-kaupallisen siirron ehdoilla.

Ohjeet kaupalliseen tuontiin

Ohjelinkit kaupalliseen tuontiin löytyvät vasemmalta puolelta (Kanit ja jänikset, Kalat ja niiden sukusolut, Mehiläiset ja kimalaiset, Linnut).

CITES

CITES-lajeihin kuuluvat lemmikit saa tuoda vain CITES-lajien hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta -erityisesti koskee matelijoita ja sammakkoeläimiä. Mahdolliset CITES-vaatimukset on omistajan aina selvitettävä ennen tuontia Suomen ympäristökeskuksesta.

Asiakirjavaatimukset 

matelijoiden, sammakkoeläinten ja selkärangattomien (lukuun ottamatta mehiläisiä ja kimalaisia sekä nilviäisiä pääjaksossa"Mollusca" ja äyriäisiä alajaksossa " Crustacea" muihin kuin koristetarkoituksiin ) kaupallisessa tuonnissa

Terveystodistus- tai muita erityisiä tuontivaatimuksia ei matelijoille, sammakkoeläimille ja selkärangattomille (lukuun ottamatta mehiläisiä ja kimalaisia sekä nilviäisiä pääjaksossa "Mollusca" ja äyriäisiä alajaksossa " Crustacea" muihin kuin koristetarkoituksiin ) kaupallisesti tuotaessa  ole, mutta eläinlääkinnällinen rajatarkastus tulee tehdä. Kaupallisessa tuonnissa vaaditaan vain kaupallinen tai muu vastaava asiakirja, josta käyvät ilmi eläimen:

  • alkuperämaa
  • lähettäjän ja vastaanottajan tiedot
  • lajin tieteellinen nimi
  • tullikoodi
  • käyttötarkoitus
  • pakkaustapa.

Tuojan tulee tehdä ennakkoilmoitus kaupallisesta tuonnista etukäteen sopiakseen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ajan: lentoasema@ruokavirasto.fi. Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta tarkemmin yhteystietoineen linkissä "Eläinlääkinnällinen rajatarkastus". Tuonnin ennakkoilmoittamisessa tulee käyttää sähköistä TRACES -järjestelmää täyttämällä "CVED-elävät eläimet".

(Ohje 18023A)