Vesiviljely- ja vesieläimet ja niiden sukusolut

Tarkasta myös tuonnin yleiset tuontiehdot

Vesiviljelyeläinten ja vesiviljelyeläinten sukusolujen tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008.

Sallitut alkuperämaat

Viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä saa tuoda yhteisöön vain kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai osastoista, jotka mainitaan tässä.

Tässä liitteessä mainituille Suomen alueelle tuotavien tietyille taudeille alttiiden kalalajien osalta on kyseisen asetuksen mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa todistettava myös vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD -tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma

Tuotaessa vesiviljelyeläimiä viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti. Tuotaessa vesiviljelyeläinten sukusoluja, koristevesieläinten sukusolut mukaan luettuna, viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti siltä osin, kuin kyseisessä päätöksessä määrätään.

Terveystodistusmallit

Vesiviljelytuotteille tarkoitettu terveystodistusmalli löytyy tästä

HUOM! Ehdot tietyille taudeille alttiille lajeille ovat terveystodistuksen osissa II-2-II.5. Tarkasta onko tuomasi laji herkkä jollekin taudille. Herkät lajit ja taudit löydät täältä.

Mainitusta terveystodistuksesta poiketen Yhdysvalloista tuotavien erien kansanterveyttä koskevan todistusosuuden on kuitenkin oltava Amerikan Yhdysvalloista peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä annetun komission päätöksen 2006/199/EY mukainen

ja Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

Tästä löydät mallin.

Kuljetus

Suomen alueella kuljetettavien vesiviljelyeläinten, koristevesieläimet mukaan luettuna, kuljetussäiliön sisältämä vesi saadaan vaihtaa ainoastaan läänineläinlääkärin hyväksymässä vedenvaihtopaikassa Suomessa. Veden vaihto ei saa heikentää kuljetettavien eläinten terveyttä eikä aiheuttaa veden purkupaikalle eläintautien leviämisen vaaraa. Kuljetussäiliöstä pois laskettava vesi ei saa joutua vedenvaihtopaikassa suoraan luonnonvesiin.

Luonnonvaraisten vesieläinten tuontivaatimukset

Muiden kuin viljelylaitokseen toimitettavaksi tarkoitettujen luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on sallittua vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on kiellettyä.

Lisäksi elävien makean veden rapujen maahantuonti on sallittua kansanterveyttä koskevien ehtojen osalta vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua (komission päätös 2006/766/EY liite II)

Tuontiluvan vaativat erät

Vesiviljelyeläimiä, jotka eivät täytä tuontiehtoja, saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Muiden kuin viljelylaitokseen toimitettavaksi tarkoitettujen luonnonvaraisten vesieläinten sukusolujen tuonti on sallittua vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Tavallisista vesiviljelyeläinten tuontiehdoista poiketen, elintarvikkeeksi tarkoitettuja eläviä makean veden rapuja saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Tuontilupaa voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse osoitteesta tuontilupa@ruokavirasto.fi 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.7.2021