Lampaat ja vuohet

Elävien lampaiden tuonti

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Maat, joista lampaiden tuonti EU:iin on sallittu, on mainittu komission asetuksen 206/2010 liitteessä 1.

Tuotavilla lampailla tulee olla edellä mainitun asetuksen liitteen 1 osan 2 mukainen terveystodistusmalli, ja niiden tulee täyttää terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset. Terveystodistusmallit lampaille ovat seuraavat: lihotukseen ja karjankasvatukseen tulevat - malli OVI-X; teuraaksi tulevat - malli OVI-Y.

Lampaiden on saavuttava unionin saapumisrajatarkastusasemalle 10 päivän kuluessa eläinlääkärintodistuksen antopäivästä. Jos eläimet kuljetetaan meritse, tätä 10 päivän määräaikaa pidennetään merimatkan kestoa vastaavalla ajalla, mistä vahvistuksena esitetään aluksen päällikön allekirjoittama ilmoitus (asetuksen liitteen 1 osa 3).

Silloin kun eläviä lampaita kuljetetaan ilmateitse, laatikko tai kontti, jossa eläimet kuljetetaan, ja sitä ympäröivä alue on ruiskutettava asianmukaisella hyönteismyrkyllä. Ruiskuttaminen on tehtävä välittömästi ennen ilma-aluksen ovien sulkemista lastauksen jälkeen. Ilma-aluksen kapteenin on todistettava tämä allekirjoittamalla ilmoitus, joka liitetään alkuperäisenä eläinlääkärintodistukseen (ilmoitusmalli löytyy asetuksen liitteestä 1, osa 4).

Lampaiden merkitseminen:

Eläimillä on oltava 

  • tunnistusnumero, joka mahdollistaa niiden alkuperätilan jäljittämisen. Tunnistusjärjestelmä (esimerkiksi eläimeen kiinnitettävä merkki, tatuointi, polttomerkki, siru) ja kiinnityspaikka on täsmennettävä 
  • korvamerkki, jossa on viejämaan ISO-koodi.

Terveysehdot (lihotukseen tai karjankasvatukseen tulevat eläimet):

  • Lampaat on tutkittava viranomaisten toimesta enintään 30 päivää ennen siirtoa pässien tarttuvan lisäkivestulehduksen varalta(Brucella ovis), terveystodistuksen kohta II.2.7. (vain pässit) 
  • Suomi tunnustetaan virallisesti luomistaudista ( Brucella melitensis) vapaaksi maaksi, terveystodistuksen kohta II.2.6 
  • Terveystodistuksen kohta II.2.8 scrapie-taudin varalta: Suomeen saa tuoda ainoastaan sellaisia lampaita, jotka täyttävät kohdan 2.8 ehdot scrapie-taudin valvonnasta.

Lisäksi lampaiden on täytettävä kulloinkin mahdollisesti voimassa olevat eläintauteja koskevat lisätakeet.

Tuotaessa jalostukseen käytettäviä nautoja, sikoja, lampaita, vuohia tai niiden sukusoluja tai alkioita EU:n ulkopuolelta Suomeen, on tullille esitettävä komission päätöksen 96/510/EY mukainen, lähtömaan jalostusorganisaation antama polveutumistodistus. Todistuksen tulee olla asianmukaisesti täytetty kaikilta osin ja toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama.

Eläinten kuljetus

Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään ns. eläinkuljetusasetuksessa - Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta ja laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006) sekä neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97). Neuvoston eläinkuljetusasetus säätelee selkärankaisten eläinten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta.

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Eläinkuljettajalupa haetaan aluehallintoviraston toimipisteestä, jonka toimialueella on luvan hakijan kotipaikka tai jonne muusta jäsenvaltiosta oleva hakija on sijoittautunut taikka jossa kolmanteen maahan sijoittautunut hakija on edustettuna.

Jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten sekä hevosten (lukuun ottamatta rekisteröityjä hevosia) yli kahdeksan tunnin kuljetusten osalta eläinkuljettajien ja järjestäjien on noudatettava eläinkuljetusasetuksen liitteessä II annettuja reittisuunnitelmaa koskevia säännöksiä.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläville eläimille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, jonne ne saapuvat, lisätietoa eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei eläviä lampaita voida tarkastaa, vaan tarkastus on tehtävä toisessa jäsenvaltiossa. Muiden EU-maiden rajatarkastusasemien yhteystiedot löytyvät oikeassa sarakkessa olevasta linkistä.

Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen ilmoittaudutaan käyttämällä TRACES-järjestelmää. Järjestelmään pitää kirjautua ennen kuin sitä voi käyttää. Lisätietoja järjestelmästä: Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, puh. 040 146 7551 tai rajatarkastus@ruokavirasto.fi.

Toimenpiteet eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen

Teurastettavaksi

  • tuotavat lampaat on toimitettava viipymättä määräpaikkana olevaan teurastamoon.

Jalostukseen ja/tai tuotantoon

  • tarkoitetut lampaat on toimitettava viipymättä määräpaikkaansa, jossa eläimiä on pidettävä vähintään 30 päivän ajan. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkärinon tehtävä määräpaikassa eläimille kliininen tarkastus viimeistään ennen 30 päivän määräajan päättymistä.

Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta tuotu eläin on merkittävä tulopitopaikassa ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä muuhun pitopaikkaan taikka tulopitopaikassa viimeistään 14 päivänä eläimen Suomeen saapumisesta. Eläintenpitäjä vastaa tunnistimen kiinnittämisestä.

Muuta huomioitavaa lampaiden tuonnissa kolmansista maista

Lampaiden Maedi-Visnan terveysvalvontaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 15/EEO/2001 lampaiden maedi-visnan ja ja vuohien CAE:n vastustamisesta sisältää säännökset näiden tautien terveysvalvontaohjelmasta, johon yli 20 uuhen/kutun tilat ovat Suomessa velvollisia kuulumaan. Muualta kuin Suomesta hankittujen eläinten alkuperätilat katsotaan näiden tautien statuksen suhteen tuntemattomiksi tiloiksi.

Kannattaa tutustua myös Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ohjeisiin.

(Ohje 18111U)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2019