Mehiläisten ja kimalaisten tuontivaatimukset, vaatimukset tuonnin jälkeen

Mehiläisten ja kimalaisten tuonnista säädetään Eläinlääkintölainsäädännön hakemiston Eb 20 maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 866/2008 (muutos MMMa 498/2011), tuojan tulee itse varmistaa mahdolliset myöhemmät muutokset.

Mehiläisten ( Apis mellifera) ja kimalaisten ( Bombus spp.) tuonnille asetetuista vaatimuksista sekä tuonnin jälkeisestä asettamisesta viranomaisen valvontaan säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 artiklassa 7 ja vaatimuksista tuonnin jälkeen artiklassa 13. 

Muita mesipistiäisiä ( Apidae) kuin edellä 1 momentissa tarkoitettuja mehiläisiä ja kimalaisia saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Sallitut tuontimaat ja vaatimukset lähetyksille

Liitteessä IV olevassa 2 osassa olevassa taulukossa 1 lueteltuihin lajeihin ( Apis mellifera ja Bombus spp.) kuuluvien mehiläisten ja kimalaisten lähetyksiä saa tuoda unionin alueelle asetuksen 206/2010  liitteessä II olevassa 1 osassa luetelluista kolmansista maista tai siinä luetelluilta alueilta kun esikotelomädän, pienen pesäkuoriaisen ( Aethina tumida) ja Tropilaelaps-punkin ( Tropilaelaps spp.) esiintymisestä on pakollista ilmoittaa koko kolmannen maan alueella tai kyseisellä alueella. (em. kohta  todistetaan  todistuksen kohdassa II.1.1). 

Tuonti on sallittua myös, jos em. alue sisältyy liitteessä IV olevan 1 osan 1 jakson taulukossa olevaan kolmanteen sarakkeeseen. Huhtikuussa 2015 em. poikkeus koskee vain Havaijia, ja silloin pitää noudattaa artiklan 7 kohdan 2 vaatimuksia.

Yllä mainittujen mehiläisten ja kimalaisten lähetysten on koostuttava joko (alakohdat viittaavat artiklaan 7):

  • 3a) mehiläisemojen ja kimalaisemojen ( Apis mellifera ja Bombus spp.) häkeistä, joista kukin sisältää yhden emon ja enintään 20 työläistä, tai
  • 3b) kimalaisten ( Bombus spp.) kuljetussäiliöistä, joista kukin sisältää enintään 200 täysikasvuisen kimalaisen yhdyskunnan.

Terveystodistusmalli 

Lähetyksen mukana on oltava asetuksen 206/2010 liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukainen todistus, jonka on täyttänyt ja allekirjoittanut viejänä toimivan kolmannen maan virallinen tarkastaja. Malli "QUE" mehiläisemojen ja kimalaisemojen lähetyksille sekä malli "BEE" kimalaisten yhdyskunnille.

Ahvenanmaata koskee komission täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU, jonka mukaisesti Ahvenanmaa on varroatoosivapaa alue, siksi mehiläisen peittosikiöitä tai kuoriutuneita aikuisia eläviä hunajamehiläisiä ei saa siirtää Manner-Suomesta Ahvenanmaalle. Asetuksen (EU) N:o 206/2010  vaatimusten lisäksi varroa-vapaiksi tunnustettujen alueiden aseman suojaamiseksi on kiellettyä mehiläisemoja ja niiden mukana olevia työläisiä sisältävien lähetysten tuonti unioniin, kun lähetysten lopulliseksi määräpaikaksi on ilmoitettu varroa-vapaa alue.

Mehiläisten ja kimalaisten lähetysten unionin alueelle tuonnin jälkeen sovellettavat edellytykset (art 13)

1. Yllä mainitun kohdan 3 a lähetykset eli mehiläisemojen ja kimalaisemojen (Apis mellifera ja Bombus spp.) häkit, joista kukin sisältää yhden emon ja enintään 20 työläistä, on viipymättä toimitettava nimettyyn lopulliseen määräpaikkaan, jossa pesät asetetaan läänineläinlääkärin tai kunnaneläinlääkärin valvontaan ja emot siirretään uusiin häkkeihin ennen paikallisiin yhdyskuntiin sijoittamista.

Häkit, työläiset ja muu emon mukana alkuperämaana olleesta kolmannesta maasta saapunut materiaali on lähetettävä Eviran laboratorioon, jossa on tutkittava, esiintyykö

  1. pientä pesäkuoriaista ( Aethina tumida), sen munia tai toukkia
  2. merkkejä Tropilaelaps-punkista ( Tropilaelaps spp.).

Tämän laboratoriotutkimuksen jälkeen häkit, työläiset ja materiaali on tuhottava.

2. Yllä mainitun kohdan 3b) lähetykset eli kimalaisten ( Bombus spp.) kuljetussäiliöt, joista kukin sisältää enintään 200 täysikasvuisen kimalaisen yhdyskunnan, on viipymättä toimitettava nimettyyn määräpaikkaan.

Kyseiset kimalaiset voidaan pitää kuljetussäiliössä, jossa ne tuotiin unionin alueelle, yhdyskunnan elinkaaren loppuun asti. Ko.kuljetussäiliö ja kimalaisten mukana alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta mukana tullut materiaali on tuhottava viimeistään yhdyskunnan elinkaaren lopulla.

Näytteiden otto ja lähettäminen

Näytteiden pakkausohjeet.

Lisätietoa mehiläistutkimuksista ja tutkimuslähetteen löydät mehilästautien näytteenotto-ohjeistä.

Ohjeet tuontimehiläisten tarkastamisesta sekä pienestä pesäkuoriaisesta ja Tropilaelaps -punkista saa Ruokaviraston Kuopion toimipaikasta Sirpa Heinikaiselta, puh. +358 44 720 1780. Näytteet tutkitaan Ruokaviraston Kuopion toimipaikassa, osoitteessa: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio (Tutkimuskeskus Neulanen)

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus ml. ennakkoilmoittautuminen Traces-järjestelmällä

Erille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen hinnasto löytyy maa- ja metsätalousministeriön ns. Ruokaviraston maksuasetuksesta alkaen kohdasta 5.2.

Suomessa on kaksi eläinlääkinnällistä rajatarkastusasemaa, joissa elävien eläinten tarkastus on mahdollista  - Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaan eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema.

1 arkipäivä ennen tuontia tuojan tulee ennakkoilmoittautua saapumisrajatarkastusasemalle. 

Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu sähköistä TRACES -järjestelmää käyttäen , jossa tuojan tulee täyttää ns. CVED -dokumentin 1. sivu (Common Veterinary Entry Document). Järjestelmä lähettää ilmoittautumisen automaattisesti ao. eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle. TRACES -järjestelmää käytetään suurimmassa osassa EU -maita.

Apua TRACES -järjestelmään rekisteröitymiseen ja useimmiten ilmenevissä ongelmissa saa tarvittaessa: Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, puh. 040 146 7551.

Ennen tuontia kannattaa lähettää terveystodistus sen oikeellisuuden varmistamiseksi saapumisrajatarkastusasemalle joko vaalimaa@ruokavirasto.fi tai lentoasema@ruokavirasto.fi 

(Ohje 18110U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019