Tyhjien EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Komissio on antanut ohjeet Venäjältä, Valko-Venäjältä, Moldovasta ja Ukrainasta palaavien karjankuljetusajoneuvojen desinfioimiseen ja puhdistamiseen, jotta Afrikkalaisen sikaruton leviäminen EUn alueelle saadaan estettyä.

Tautia on todettu Euroopassa (Puolassa, Latviassa, Liettuassa, Virossa, Tšekissä).

Virus leviää infektoituneen lihan, raa'an keittiöjätteen ja teurasjätteen välityksellä. Lisätietoa Afrikkalaisesta sikarutosta löytyy Eviran sivuilta.

Komission täytäntöönpanopäätökseen 2013/426/EU perustuvaa ohjetta sovelletaan kaikissa tapauksissa kun tyhjä, tämän ohjeen mukainen, karjankuljetusajoneuvo palaa Suomeen Venäjältä, Valko-Venäjältä, Moldovasta tai Ukrainasta. Karjankuljetusajoneuvolla tarkoitetaan kaikkia ajoneuvoja, joita on käytetty elävien eläinten kuljetukseen. Ohje ei koske lemmikkien tai kalojen kuljetuksia eikä ei-kaupallisia hevoskuljetuksia.

Luettelo Euroopan yhteisön ainakin sisämarkkina-alueen kauppaa varten hyväksytyistä eläinkuljetusajoneuvojen puhdistus- ja desinfektiotiloista (ETL 441/2013 76§, direktiivit 64/432/ETY ja 91/68/ETY) 

Maahantuojan ilmoitus ja tullin antama todistus

Maahantuoja (liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettaja) on velvollinen esittämään tuotavat eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat ja niiden mukana olevat asiakirjat saapumispaikan tulliviranomaiselle tarkastusta varten (liitteen II mallin mukainen ilmoitus).

Tullin on säilytettävä alkuperäinen ilmoitus kolmen vuoden ajan. Tullin on tarkastettava karjankuljetusajoneuvot sen määrittämiseksi, onko ne puhdistettu ja desinfioitu tyydyttävästi. Jos tarkastukset osoittavat, että puhdistus ja desinfiointi on tehty tyydyttävästi, tullin on todistettava tämä antamalla liitteessä III esitetyn mallin mukainen todistus maahantuojalle.

Toimenpiteet, ellei puhdistus tai desinfiointi ole tyydyttävä

Ellei karjankuljetusajoneuvon puhdistusta ja desinfiointia ole tehty tyydyttävästi, tullin on toteutettava yksi seuraavista toimenpiteistä:

  1. tulli määrää kyseisen karjankuljetusajoneuvon asianmukaisesti puhdistettavaksi ja desinfioitavaksi tullin nimeämässä paikassa mahdollisimman lähellä saapumispaikkaa. Puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen tulli antaa liitteen III mukaisen todistuksen. 
  2. jos saapumispaikan lähellä ei ole soveltuvaa tilaa puhdistusta ja desinfiointia varten tai jos riskinä on, että eläintuotteiden jäämiä kulkeutuu puhdistamattomasta karjankuljetusajoneuvosta:
    1. tulli voi evätä karjankuljetusajoneuvon pääsyn unioniin 
    2. tulli desinfioi alustavasti karjankuljetusajoneuvon paikan päällä, odotettaessa, että kohdan a) puhdistus ja desinfiointi toteutetaan 48 tunnin kuluessa saapumisesta rajalle. Tulli voi siis harkintansa mukaisesti sallia myös kuljetusauton siirron passitusmenettelyllä suomalaiselle hyväksytylle desinfiointipaikalle, ja sallia auton jatkavan matkaa saatuaan pesupaikalta kuljettajan ilmoituksen (Annex II tai muu tullin hyväksymä malli). Samaa passitusmenettelyä voi tulli käyttää harkintansa mukaan myös silloin, kun auto on päässyt rajan yli ilman sille tehtyä tarkastusta suoritetusta pesusta.

Tulli voi määrätä desinfioitaviksi ajoneuvoja – myös rehua kuljettavia ajoneuvoja – joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle.

Ilmoituksen ja todistuksen mallit

Linkistä alhaalla aukeavat asiakirjat ovat komission erikseen afrikkalaisesta sikarutosta antaman täytäntöönpanopäätöksen 2013/426/EU liitteitä:

  • LIITE II: ilmoitusmalli, joka kolmansista maista tai niiden osista, jossa Afrikkalaisen sikaruton esiintyminen on vahvistettu, Unioniin tulevan karjankuljetusajoneuvon liikennöitisjän/kuljettajan on esitettävä
  • ANNEX II : model declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle entering the Union from third countries or part of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed
  • LIITE III: kolmansista maista tai niiden osista, jossa Afrikkalaisen sikaruton esiintyminen on vahvistettu, Unioniin tulevan karjankuljetusajoneuvon puhdistamista ja desinfiointia koskeva todistus
  • ANNEX III: cleansing and disinfection certificate for livestock vehicles entering the Union from third countries or part of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed

Liite II/Annex II on liikennöitsijän / karjankuljetusajoneuvon kuljettajan antama ilmoitus siitä, että ajoneuvo on pesty ja desinfioitu.
Liite III/ Annex III on tulliviranomaisen allekirjoittama todistus siitä, että tulli on tarkastanut ajoneuvon hyväksyttävästi.

(Ohje 18115U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2020