Yhdistelmätuotteet

Tarkasta yleiset ehdot

Yhdistelmätuotteet ovat elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita

Kaikkien yhdistelmätuotteisiin sisältyvien eläinperäisten jalostettujen tuotteiden on oltava peräisin EU: n hyväksymistä laitoksista, jotka sijaitsevat maissa, joilla on lupa viedä tällaisia eläinperäisiä jalostettuja tuotteita EU:n alueelle, myös jäämien valvonnan osalta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kutakin yhdistelmätuotetyyppiä koskevat ehdot. Erällä on oltava joko terveystodistus tai yksityinen varmenne. Todistusten mallit löydät taulukon alapuolelta. Osa yksityisen varmenteen tarvitsevista tuotteista voidaan vapauttaa rajatarkastuksesta. Taulukosta löydät tiedot vaadittavista käsittelyistä sekä tarkastusvaatimuksesta. 

Vaatimukset

Tuotteen tyyppi

Ei huoneenlämmössä säilyvä

Huoneenlämmössä säilyvä

Sisältää lihatuotteita lukuun ottamatta gelatiinia, kollageenia tai lihasta saatuja pitkälle jalostettuja tuotteita

Ei sisällä lihatuotteita paitsi gelatiinia, kollageenia tai lihasta saatuja pitkälle jalostettuja tuotteita

Eläinperäiset ainesosat

Kaikkien yhdistelmätuotteisiin sisältyvien eläinperäisten jalostettujen tuotteiden on oltava peräisin EU: n hyväksymistä laitoksista, jotka sijaitsevat maissa, joilla on lupa viedä tällaisia eläinperäisiä jalostettuja tuotteita EU:n alueelle, myös jäämien valvonnan osalta.

Yhdistelmätuotteen tuotantomaa on lueteltu komission

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404

tai

komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/405

Jokaisesta yhdistelmätuotteeseen sisältyvästä eläinperäisestä jalostetusta tuotteesta

Yhdistelmätuotteen sisältämästä lihatuotteesta

Joko lihavalmisteiden, kalastustuotteiden, maitotuotteiden (myös ternimaitopohjaisten) tai munatuotteiden osalta, riippumatta siitä sisältyvätkö ne yhdistelmätuotteeseen vai ei, lukuun ottamatta gelatiinia, kollageenia tai pitkälle jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, joiden alkuperämaa on oltava hyväksytty EU-vientiin kyseisten ainesosien osalta.

Yhdistelmätuotteen tuottajamaalla on EU: n hyväksymä suunnitelma jäämien valvomiseksi (lajeissa / hyödykkeissä, joista jalostetut eläinperäiset tuotteet ovat peräisin), ja se on lueteltu päätöksessä 2011/163 / EU 

Jokaisesta EU: hun vietävään yhdistelmätuotteeseen sisältyvästä eläinperäisestä jalostetusta tuotteesta.

Jos yhdistelmätuotteen tuottajamaa (maa A) haluaa hankkia jalostettuja eläinperäisiä tuotteita alueensa ulkopuolelta, sen toimivaltainen viranomainen varmistaa, että tällaiset eläinperäiset tuotteet tulevat joko EU:n hyväksymistä laitoksista EU:n jäsenvaltioissa tai muista kolmansista maista, jotka on lueteltu asianomaisten lajien / hyödykkeiden osalta komission päätöksessä 2011/163 / EU ilman rajoittavaa alaviitettä, kuten päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa säädetään. Maa A on myös lueteltava päätöksessä 2011/163 / EU joko mainitun alaviitteen kanssa tai ilman sitä.

Eläinten terveyteen liittyvät näkökohdat

Yhdistelmätuotteissa olevat eläinperäiset tuotteet ovat komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 vahvistettujen EU:hun saapumista koskevien vaatimusten mukaisia. Ne on valmistettu joko EU: ssa, yhdistelmätuotteen tuotantomaassa tai muussa luettelossa olevassa maassa, edellyttäen että niille ei ole tehty muunlaisia riskinhallintakäsittelyjä kuin yhdistelmätuotteen valmistusmaassa sovelletaan.

Yhdistelmätuotteeseen sisältyville maitotuotteille ja munatuotteille on suoritettu riskinhallintakäsittely, joka on vähintään vastaava kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 liitteen XXVII ja XXVIII sarakkeessa B. 

Virallinen todistus, joka on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N: o 2020/2235 liitteessä III olevassa 50 luvussa 

TERVEYSTODISTUS

Vaaditaan ja sen on allekirjoittanut yhdistelmätuotteen valmistusmaan toimivaltainen viranomainen.

Ei sovelleta

Yksityinen varmenne, joka on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N: o 2020/2235 liitteessä V 

YKSITYINEN VARMENNE

Ei sovelleta

Tuovan elintarvikealan toimijan edustajan laatima ja allekirjoittama (mikäli erää koskee vapautus rajatarkastusasemalla tapahtuvasta valvonnasta, on yksityisen todistuksen oltava tuotteiden mukana markkinoille saattamisen yhteydessä)

Valvonta EU: n rajatarkastusasemilla

Kyllä

Kyllä, paitsi jos yhdistelmätuotteella on alhaisempi riski, ja tuote on lueteltu Komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/630 liitteessä ja on sen perusteella vapautettu valvonnasta rajatarkastusasemilla. 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.12.2021