Rapujen tuonti

Ihmisravinnoksi

Ihmisravinnoksi tuotavia eläviä makean veden rapuja saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Tuotaessa rapuja keitettäväksi Suomeen tuojan pitää ennen tuontia esittää Ruokavirastolle kunnan tekemä päätös, että rapujen keittopaikka on ko. kunnan hyväksymä.

Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi

Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavien elävien makean veden rapujen sekä niiden sukusolujen tuontiehdoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Tuonti EU:n ulkopuolisista maista; Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden sukusoluista, MMMa 866/2008; Eb 20.

Eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset

Rapujen tuonnissa ei kuljetukseen vaadita mitään lupia, mutta kuljetuksessa pitää noudattaa laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006) luvussa 2-4 asetettuja vaatimuksia (kuljetuksen yleiset edellytykset, kuljetusväline, kuormaaminen ja kuorman purkaminen).

Lain 1429/2006 luvun 2 -4 pääasialliset vaatimukset:

Eläintä saa kuljettaa vain sellaisella kuljetusvälineellä ja sellaisissa kuljetusolosuhteissa, että kuljetuksesta ei aiheudu eläimelle tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Lisäksi eläintä on suojeltava kuljetuksessa vahingoittumiselta ja sairastumiselta. Eläintä ei saa kuljettaa, jos eläin on sellaisessa tilassa (eläimen kuljetuskuntoisuus), että kuljetuksesta voi aiheutua sille tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

Eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Eläimelle on annettava vettä, sopivaa ravintoa ja lepoa tarpeellisin väliajoin ottaen huomioon kuljetettava eläinlaji, eläimen ikä, kuljetusväline, kuljetusolosuhteet ja matkan kestoaika sekä muut eläimen veden-, ravinnon- ja levontarpeeseen matkan aikana vaikuttavat seikat.

Eläimet on kuormattava kuljetusvälineeseen siten, etteivät ne puristu toisiaan vasten taikka likaa tai vahingoita toisiaan.

Eläimen kuljetusolosuhteiden tulee olla sellaiset, että eläin on kuljetuksen aikana suojassa epäsuotuisilta sääoloilta ja jyrkiltä ilmastonvaihdoksilta.

Kuljetusvälineen ilmanvaihto on järjestettävä kuljetusolosuhteiden mukaan ja kuljetettavalle eläinlajille sopivaksi. Kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, että eläin ei kärsi kuumuudesta, kylmyydestä, vedosta, liiallisesta kosteudesta, haitallisista kaasuista, likaantumisesta tai eläimelle haitallisesta jatkuvasta melusta. Käytännössä rapujen kohdalla on ensisijaisesti huolehdittava siitä, että kuljetuksen aikana kosteus ja lämpötila ovat sopivat (alustana voidaan käyttää kosteaa ja kosteuden säilyttävää materiaalia), ja etteivät ne puristu toisiaan vasten.ja ne on sijoitettava siten, että kaikki eläimet saavat riittävästi ilmaa.

(18070U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019