CVEDin täyttöohjeita eli ennakkoilmoituksen teko TRACES-ohjelmassa

CVEDin täyttöohjeita eli ennakkoilmoituksen teko TRACES -ohjelmassa

TRACESissa pystyy toimija luomaan ja varmentamaan esim. eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontiin vaadittavat kaupalliset asiakirjat sähköisesti. Toimivaltainen viranomainen voi luoda tarvittaessa terveystodistuksen tästä sähköisestä asiakirjasta suoraan kopioimalla. Myös tuojan ilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti. Huolitsijan tai rajaeläinlääkärin on mahdollista kopioida tämä ilmoitus suoraan CVED:ksi.

Jos erässä on tuotteita tai eläimiä useammalla CN-koodilla, kaikki erilliset koodit on valittava CVEDiin. Myös jos samalla CN-koodilla on eri tyyppiä, luokkaa, sukua tai lajia, tulee nämä eritellä. Saman CN-koodin ollessa kyseessä tulee koodi valita useasti, jotta eri tyypit, luokat, suvut ja lajit saa valittua. Jokaisen CN-koodin, tyypin, luokan, suvun ja lajin määrät tulee ilmoittaa erikseen.

On huomioitava, että CN-koodit tulee ilmoittaa 6 - 8 numeron tarkkuudella.

Oheisessa esimerkissä (linkkisarakkeessa oikealla) on sama CN-koodi valittu kahteen kertaan, molemmilla kerroilla 6 numeron tarkkuudella. Vaikka tyyppi ’sivutuotteet / rehut’ on molemmissa sama, on koodi pitänyt valita kahteen kertaan jotta on voitu määritellä eri luokat, kotieläiminä pidettävät naudat sekä kotieläiminä pidettävät siat. Tässä kyseisessä esimerkissä suvun valinta ei ole tarpeellista, mutta molemmista luokista on vielä valittuna asianmukaiset eläinlajit. Eläinlajeja voi valita useita valitsematta samaa CN-koodia useasti.

Määrät tulee ilmoittaa yhteenlaskettuna koko erälle, sekä eriteltynä tuotekohtaisesti.

Komission asetus 136/2004 sisältää yksityiskohtaiset täyttöohjeet tuote-erän tuontiin.

Kauttakuljetuksissa tulee ennakkoilmoitusta täydentää myös rajatarkastuksen jälkeisen kuljetusyrityksen ja -välineen osalta

Kauttakuljetuksissa tulee ennakkoilmoitusta tehtäessä täydentää tiedot myös rajatarkastuksen jälkeisen kuljetusyrityksen ja -välineen osalta. Kuljetusvälineen tunnisteena voi käyttää kontin tunnistetietoja jos kuljetusvälineen tunnistetiedot eivät ilmoitusta tehtäessä ole vielä tiedossa. Kuljetusyrityksen osalta voi täyttää sen yrityksen tiedot joka tuojan tietämyksen mukaan tulee kuljetuksen hoitamaan. Jos kuitenkin tieto kuljetusvälineestä saadaan ennen rajatarkastusta, tulee kuljetusvälineen tiedot ja kuljetusyritys käydä muuttamassa ilmoitukseen.

Todellisen kuljetusyrityksen kuitenkin ollessa joku muu kuin mitä CVEDiin on merkitty, on ensiarvoisen tärkeää että kuljetuksen muut tiedot on täytetty huolellisesti. Rajanylityksen jälkeisen kuljetuksen asiakirjalla tarkoitetaan TIR Carnetia tai T1-asiakirjaa. Tähän kohtaan voi täyttää myös rahtikirjan (CMR) tiedot jos TIR Carnetia tai T1 ei vielä ole. Jos TIR Carnetia tai T1 ei rajatarkastusta tehtäessä ole, on CVEDin lisäksi myös rahtikirja esitettävä poistumisrajatarkastusaseman tullissa.

TRACES- ohjelma ei hyväksy ei—EU-hyväksyttyä laitosta kohtaan 10. Tällöin tulee CVEDin täyttö aloittaa viimeiseltä sivulta ja merkitä aluksi ”kauttakuljetukseen 3. maahan”, tällöin myös 10. kohtaan hyväksytään mikä tahansa laitos.

TRACESin täyttö ja puutteellisesta CVEDistä kerättävä maksu

Huolitsijan tai tuojan tehdessä CVEDiä TRACES-järjestelmässä tulee kiinnittää erityistä huomiota tietojen oikeellisuuteen, kaikkien tarvittavien tietojen tulee olla merkittynä asianmukaisesti. CVEDin tekoa aloittaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti nimikkeistökoodiin ja koodin jälkeen mahdollisesti valittaviin tyyppiin, luokkaan ja sukuun.

Tuotteiden CVEDiä tehdessä tulee tavara-sivulla täyttää myös kohta ’10. Eläinlääkintäasiakirjat’, kohtaan merkataan tuotteen alkuperälaitos. Alkuperälaitoksen eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero löytyy aina asianmukaisesti täytetystä terveystodistuksesta. Kun maatunnus on valittu, voi syöttää hyväksymisnumeron sitä varten varattuun kenttään ja tämän jälkeen klikata ’Liitä’-linkkiä, vaihtoehtoisesti voi etsiä alkuperälaitoksen ’Valitse’-linkin takaa avautuvan haun kautta.

Hakuja tehtäessä %-merkillä voi korvata tekstiä. Kun kirjoittaa organisaatiota haettaessa ’Nimi’-kenttään esim. %kup%äla%,järjestelmä etsii kaikki laitokset joiden nimessä esiintyy jossain kohtaa teksti kup ja sen jälkeen teksti äla. Haun tuloksena pitäisi siis löytyä esim. organisaatio jonka nimi on Alkuperälaitos.

Tuotteiden pakkaustyyppiä ja pakkausmäärää täyttäessä tulee tiedot täyttää terveystodistuksen mukaisesti.

Jos CVEDiä ei ole täytetty oikein tai se on täytetty puutteellisesti

voidaan rajatarkastusasemalla:

  • joko jättää tarkastus suorittamatta kunnes oikein täytetty CVED on saatu, tai
  • laskuttaa tuojaa CVED-lomakkeen täytöstä, lähtöhintana à 50 € + mahdollinen lisämaksu aikaa vievästä tarkastuksesta asetuksen julkisoikeudellisista suoritteista (hinnasto) mukaisesti.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2020