Sivutuotteiden ja elintarvikkeiden kanavointi

Kanavointivaatimus MMMA:n asetuksen 1370/2004 53 § mukaisesti

"Asianomaisessa lainsäädännössä kanavoitavaksi vaaditulle tuontierälle on tehtävä liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjatarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle. Tällainen tuontierä on toimitettava rajatarkastusasemalta määränpäälaitokseen tullin valvonnassa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/1993 säädettyä T5-menettelyä noudattaen sinetöidyssä tiiviissä kontissa tai kulkuneuvossa.

Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierästä määränpäälaitoksen valvovalle eläinlääkärille TRACES-viestinä.

Määränpäälaitoksen on ilmoitettava saapuneista tuontieristä laitosta valvovalle eläinlääkärille ja pidettävä saapumisrekisteriä. Laitosta valvovan eläinlääkärin on ilmoitettava 15 vuorokauden kuluessa tarkastuksen suorittaneelle rajaeläinlääkärille erän saapumisesta määränpäälaitokseen. Laitosta valvovan eläinlääkärin on tehtävä laitoksessa säännöllisesti tarkastuksia erityisesti sen arvioimiseksi, ovatko kanavoidut tuontierät saapuneet laitokseen."

Asetuksen 142/2011 liitteen I määritelmät verestä, verituotteista ja välituotteista

Asetuksen 142/2011 liitteen I määritelmien mukaisesti tarkoitetaan:

”verellä” tuoretta kokoverta

”verituotteilla” verestä tai verifraktioista johdettuja tuotteita verijauhoa lukuun ottamatta; niihin sisältyvät kuivattu/jäädytetty/nestemäinen plasma, kuivattu kokoveri, kuivatut/jäädytetyt/nestemäiset punasolut tai niiden fraktiot ja sekoitukset;

”verijauholla” käsiteltyä eläinvalkuaista, joka on johdettu veren tai verifraktioiden lämpökäsittelystä liitteessä X olevan II luvun 1 jakson mukaisesti;

”välituotteella” johdettua tuotetta

a) joka on tarkoitettu lääkkeiden, eläinlääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden tai laboratorioreagenssien valmistukseen; 
b) jonka suunnittelu-, muunto- ja valmistusvaiheet on toteutettu niin pitkälle, että tuotetta voidaan pitää johdettuna tuotteena ja että se soveltuu kyseiseen tarkoitukseen joko suoraan tai tuotteen komponenttina; 
c) joka kuitenkin vaatii jonkin verran jatkokäsittelyä tai -muuntamista, kuten sekoittamista, pinnoittamista, kokoamista, pakkaamista tai merkinnöillä varustamista, jotta se soveltuu saatettavaksi markkinoille tai otettavaksi käyttöön lääkkeenä, eläinlääkkeenä, lääkinnällisenä laitteena, aktiivisena implantoitavana lääkinnällisenä laitteena, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuna lääkinnällisenä laitteena tai laboratorioreagenssina;

Erityisvaatimukset sivutuotteille

Kaikki erät, joiden kohdalla täytäntöönpanoasetuksen 142/11 luvussa 1 tai 2   liitteessä XIV I on tuotteen tuontiehtojen viimeisenä kohtana:

"Aines on kuljetettava direktiivissä 97/78/EY säädettyjen eläinlääkärintarkastusten jälkeen ja kyseisen direktiivin 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoraan määräpaikkana olevaan rekisteröityyn laitokseen"

on toimitettava suoraan määränpäälaitokseen, eli ne on kanavoitava. Tavallisimmin Suomeen tuotavista eristä kyseessä on ns. väliasteen tuote, eli jonkin verran käsitelty verituote, mutta em. kanavointivaatimus on asetettu monelle muullekin tuotteelle.

Direktiivin 97/78 § 8 ja 15 mukaisesti tietyt erät on kanavoitava:

§ 8 mukaisia eriä ovat seuraavat:

-tuotteet on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jotka saavat yhteisön lainsäädännön puitteissa esittää erityisvaatimuksia,

-näytteitä on otettu, mutta tulokset eivät ole tiedossa, kun kuljetusväline lähtee rajatarkastusasemalta,  

 -kyseessä on erityisiä tarkoituksia varten sallittu tuonti yhteisön lainsäädännön mukaisesti

§ 15 mukaisia eriä ovat seuraavat:

kolmannen maan hylkäämä, yhteisön alkuperää olevan erä, joka jälleentuodaan

Rajaeläinlääkärin tulee kanavoida edellä mainitut erät valitsemalla TRACES-järjestelmässä "valvonta"-kohta, jolloin määränpäälaitoksen ilmoitettua saapumisesta kunnaneläinlääkärille, voi tämä vastaavasti oheisen ohjeen mukaisesti toimimalla kuitata erän saapuneeksi laitokseen. TRACES lähettää rajaeläinlääkärin ja kunnaneläinlääkärin toimesta viestin, jota suoraan klikkaamalla pääsee kyseiseen sähköiseen CVEDiin(kohta 41).

Rajaeläinlääkärin tulee valvoa, että kanavoidut erät ovat saapuneet määränpäälaitokseen, merkitsemällä CVED-tulosteet, ja saatuaan vahvistuksen erän saapumisesta, poistaa merkintä, ja ilmoittaa kanavoidun erän tiedot osoitteeseen: lentoasema at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi - tiedot kirjataan rekisteriin. Rekisteri on löydettävissä rajaeläinlääkäreiden ekstranetistä.

 

T5-menettely kanavoitaville erille, joiden tuonnissa käytetään asetuksen 142/2011 liitteen XV mukaisia  terveystodistuksia: 

Ellei T5-menettelyä vaadita, ei myöskään vaadita palautetta erän saapumisesta.

Seuraavia 142/2011 liitteen XV mukaisia todistusmalleja käytettäessä on T5-menettelyvaade (eli palaute erän saapumisesta 15 vuorokauden kuluessa):

4C ja 4D-todistusmallit :Sivutuotteet muista kuin Suidae (siat)- ja Tayassuidae(pekarit) -taksoneihin kuuluvista eläimistä asetuksen 142/2011 liitteen XIV II luvun  2 jakson kohdan 3.2. b) mukaisesti: tuotteet on kuljetettava eläinlääkärintarkastusten jälkeen 97/78/EY 8 artiklan mukaisesti suoraan määräpaikkana olevaan laitokseen, ja toteutettava turvallinen loppukäsittely, jotta vältetään tautien leviämisriski eläimiin tai ihmisiin-siis kanavoitava. Kohta koskee seuraavia: Verituotteet, ei kuitenkaan hevoseläimistä peräisin olevat, tuotanto-eläinten rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen. Em. kanavoitavia tuotteita ovat siten mm. todistusmallilla 4 C tai 4 D tuotavat nautojen ja lampaiden punasolut.

Kun on kyse Suidae ja Tayassuidae-taksoneihin kuuluvista eläimistä, tulee niistäkin saadut verituotteet 4 C ja 4D-todistuksilla kanavoida asetuksen 142/2011 liitteen XIV II luvun  2 jakson kohdan 3.3 mukaisesti.

Sekä Suidae ja Tayassuidae-taksoneihin kuuluvista eläimistä että niihin kuulumattomista eläimistä (naudat, lampaat jne) saatujen verituotteiden tuonnissa on toteutettava kaikki varotoimenpiteet, mukaan luettuna jätteen sekä käyttämättömän tai ylijääneen aineksen turvallinen loppukäsittely, jotta vältetään tautien leviämisriski eläimiin tai ihmisiin.

Raaka lemmikkieläinten ruoka (3D, ei kuitenkaan kanavointivaatimusta vähittäispakkauksissa)

Sivutuotteet  lemmikkieläinten ruuan valmistukseen (3F)                                                                                                            

Sivutuotteet tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen (8)            

Renderöidyt rasvat rehuketjun ulkopuolella (10 B,kuten biodieselin raaka-aineet)                                                    

Valokuvagelatiini (19)                                                                                                                                                                                

Käsitelty eläinvalkuainen (1)                                                                                                                                                        

Käsittelemätön villa, karva ja höyhenet                                                                                                                                                        

Luut, sarvet ja kaviot (16) 

Lisäksi esim. pakastetut hiiret matelijoiden ruuaksi ja vastaavat raa'at tuotteet.


Jos kunnaneläinlääkäri ei ole uusintapyynnöstä huolimatta vahvistanut erää saapuneeksi rajaeläinlääkärille määränpäälaitokseen 15 vuorokauden kuluessa joko Traces-järjestelmässä tai sähköpostitse, tulee ko rajaeläinlääkärin pyytää tullia selvittämään erän sijainti. Tullilta saatu selvitys tulee liittää ko erää koskeviin asiakirjoihin rajatarkastusasemalla (muutos 25.1.2012).

(Ohje 18076)