Tähän EUTR velvoittaa

Toimijoiden velvollisuudet

Toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta saattaessaan puutavaraa ja puutuotteita markkinoille. Laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden markkinoille saattaminen on kielletty. Tämän vuoksi toimijoiden on käytettävä ns. asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää.

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (due diligence -järjestelmä) sisältää toimenpiteitä ja menettelyjä, joiden tarkoituksena on antaa toimijoille mahdollisuus jäljittää puutavara ja puutuotteet sekä saada käyttöönsä tietoja sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta. Toimijoiden on keräämiensä tietojen pohjalta arvioitava mahdollisten laittomuuksien riskit koko edeltävässä toimitusketjussa. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmästä säädetään puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010) artiklassa 6.

Toimija voi käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä. Toimijan on ylläpidettävä ja arvioitava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäänsä säännöllisesti, ellei toimija käytä jonkin valvontaorganisaation tarjoamaa järjestelmää.  

Kauppaa käyvien velvollisuudet

Kauppaa käyvien on voitava yksilöidä koko toimitusketjussa:

  1. a) toimijat ja kauppaa käyvät, jotka ovat toimittaneet puutavaraa tai puutuotteita ja
  2. b) tarvittaessa ne kauppaa käyvät, joille ne ovat toimittaneet puutavaraa ja puutuotteita.

Edellä mainitut tiedot on säilytettävä vähintään 5 vuoden ajan. Puutavara-asetus ei velvoita kauppaa käyviä pitämään kirjaa kuluttajista, joille ne ovat toimittaneet tuotteita.

Tulkintaohje

Tulkintaohjeen (guidance document) tarkoituksena on selventää joitakin puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010), komission delegoidun asetuksen (EU 363/2012) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU 607/2012) kohtia ja antaa suuntaviivoja niiden tulkintaan.

Tulkintaohje ei ole kuitenkaan oikeudellisesti sitova, vaan se on tarkoitettu tulkinnan avuksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja niille, joita puutavara-asetuksen velvoitteet koskevat.

Tulkintaohje on tehty yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, sidosryhmien ja FLEGT-komitean kesken.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2022