Miten vienti etenee?

Ennen vientiä: kartoita markkinat ja perehdy ehtoihin

Viennin lähtökohtana on, että noudatat toiminnassasi EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. EU:n ulkopuoliset maat voivat asettaa yrityksellesi ja vientituotteellesi lainsäädäntöämme tiukempia vaatimuksia. Kohdemaasta ja tuotteesta riippuen voit aloittaa vientitoiminnan hyvinkin helposti, mutta joskus markkinoillepääsy kestää jopa vuosia. Erityisesti eläinperäisten tuotteiden viennin aloittaminen voi vaatia maa- ja/tai laitoshyväksynnän hakemista kohdemaan viranomaisilta. 

Selvitä vientituotettasi koskevat EU:n ulkopuolisen kohde- ja mahdollisen kauttakulkumaan vaatimukset hyvissä ajoin! Vaatimusten selvittäminen ja niiden täyttäminen on lakisääteisesti vastuullasi – mutta muista, että apuja selvitystyöhön on tarjolla.

Mistä viennin vaatimuksia voi selvittää?

Kerro alkavasta vientitoiminnastasi ja selvittämistäsi vaatimuksista myös valvovalle viranomaiselle, jotta tämä voi perehtyä vaatimuksiin ja varmentua niiden täyttymisestä. Ruokavirasto osallistuu kohdemaan vaatimusten täyttämisen osoittamiseen, jos kohdemaa edellyttää esimerkiksi selvityksiä suomalaisen elintarvikevalvonnan toiminnasta.

Viennin alkaessa: hoida hyväksynnät, rekisteröinnit ja todistustilaukset ajoissa

Hanki vientitodistukset hyvissä ajoin. Valvontaviranomainen myöntää kohdemaan edellyttämät vientitodistukset. Toimita valvojalle kaikki todistuksen myöntämiseksi tarvittavat asiakirjat ajoissa, jotta hän voi myöntää tarvittavan todistuksen. Todistukset lähtevät vientierien mukana kohdemaahan, jossa ne tarkastetaan rajamuodollisuuksien yhteydessä.

Ota yhteyttä viennin asiantuntijoihimme, jos kohdemaan viranomainen edellyttää:

  • vientitodistuksen (esim. health certificate) sisällöstä ja mallista sopimista kohdemaan ja Suomen kesken
  • vientituotetta valmistavan laitoksen, viennissä käytettävän vientilastauspaikan ja/tai viejän rekisteröintiä kohdemaan toimesta
  • Suomen valvontajärjestelmän hyväksyntään kohdemaan toimesta
  • muun elintarviketurvallisuuteen liittyvän toimenpiteen.

Viennin jatkuessa: seuraa toimintaympäristöä ja noudata sovittuja pelisääntöjä

Turvaa olemassa oleva vienti toimimalla kohdemaan asettamien vaatimusten mukaisesti. Huomioi, että esimerkiksi Suomen tai EU:n eläin- tai kasvitautitilanteen muuttuminen voi vaikuttaa vientiin.

Muistathan, että vaatimusten huomioiminen voi aiheuttaa lisätyötä tuotannossa sekä oma- ja viranomaisvalvonnassa. Kohdemaalle on voitava osoittaa, että Suomessa ja yrityksessä noudatetaan sen asettamia vaatimuksia.

EU ja Suomi ovat sopineet vientiehdoista useiden yksittäisten kohdemaiden tai kohdemaaryhmien kanssa. Sopimukset koskevat pääasiassa tuotteiden turvallisuutta. Sopimusehtojen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa koko Suomen viennin. Vientimme on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Huolehdithan omasta vientiosaamisestasi!

Tuotteen alkuperällä on merkitystä

Maailman kauppajärjestö WTO pyrkii yhtenäistämään alkuperään liittyvää käsitettä kansainvälisessä kaupassa. Alkuperä määrittyy kuitenkin aina kohdemaan asettamien alkuperäsäännösten mukaan.

Tuotteen alkuperän perusteella määräytyvät kauppapoliittiset toimet kuten polkumyynti- ja tasaustullit, pakkausmerkinnöissä käytettävä alkuperämerkinnät ja mahdolliset suojatoimenpiteet. Tutustu viennin alkuperäehtoihin EU-komission sivuilla.

Kohdemaat saattavat asettaa myös tuotteen alkutuotantoon liittyviä alkuperävaatimuksia. Esimerkiksi Suomesta vietävälle sianlihalle on saatettu asettaa ehto, että siat ovat syntyneet ja kasvaneet Suomessa. Tällöin Suomesta ei voida viedä kyseiseen kohdemaahan esimerkiksi Ruotsissa syntyneiden ja kasvaneiden sikojen lihaa.