Hautaaminen

Kuolleiden eläinten hävittäminen hautaamalla voidaan tehdä sellaisessa paikassa, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Ruokaviraston suositus on, ettei sivutuotteita haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta, vedenottamon suoja-alueelle tai vesistöön viettävälle rinteelle. Kuollut eläin tulisi haudattava  vähintään 1 metrin syvyyteen ja on peitettävä heti, niin että ketut, rotat tai muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen.

Hautaamispaikkaa valittaessa on myös huomioitava, ettei aluetta tulla pian hautaamisen jälkeen kyntämään tai kaivamaan. Kuolleen eläimen ruho on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfioitiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

Hautaamisessa tulee noudattaa lisäksi, mitä ympäristönsuojelulaissa ja terveydensuojelulaissa sekä mitä niiden nojalla on säädetty. Sivutuotteiden hautaajan on hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja hautaamisesta ja kunnan jätehuoltomääräyksistä. 

Sivutuotteita hautaamalla hävittävän ilmoitusvelvollisuus

Tautitapauksissa toimijan on ilmoitettava aluehallintovirastolle aikomastaan sivutuotteiden hautaamisesta.

Hautaaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Aluehallintovirasto voi myöntää luvan hautaamiseen  koko maan alueella tapauksissa, joissa se on perusteltua ilmastollisista, luonnonmullistuksellisista tai muista poikkeuksellisista olosuhteista johtuvista syistä tai jos hävittäminen ei käytännössä ole muulla tavalla mahdollista.

Sivutuotteita hautaamalla hävittävän kirjanpitovelvollisuus

Sivutuotteita hautaamalla hävittävän on pidettävä kirjaa

  •   haudattujen raatojen tai muiden sivutuotteiden määristä, luokista ja lajeista
  •   hautaamispäivämääristä ja -paikosta

Kirjanpito on säilytettävä kaksi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. Kirjanpitovelvollisuus ei koske lemmikkieläinten hautaamista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2023