Tietosuoja

Tietosuojailmoitus

Ruokavirasto on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Ruokavirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä. Ruokavirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU-tietosuoja-asetusta (679/2016) ja kansallisia tietosuojasäännöksiä.

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on kertoa, miten Ruokavirasto käsittelee henkilötietoja tehtävissään.

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO
Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

Ruokavirasto käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti sille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Ruokaviraston rekisterien pitäminen perustuu laissa säädettyihin tehtäviin (maksajavirasto- sekä muut tuki- ja rahoitustehtävät, valvonta- ja riskiarviointitehtävät sekä tutkimus- ja vertailulaboratoriotoiminnan tehtävät). Rekistereissä olevia henkilötietoja käsitellään näihin tehtäviin liittyen. Ruokaviraston lisäksi tiedon käsittelijöinä ja hyödyntäjinä toimii muita viranomaisia ja kuntien työntekijöitä, jotka hoitavat Ruokaviraston toimialan lakisääteisiä tehtäviä alueellaan.

Ruokavirasto tarjoaa myös maksullisia, liiketoiminnallisesti hinnoiteltuja, laboratoriopalveluita. Tällöin asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tilausten käyttöehtojen mukaisesti ja asiakassopimukseen perustuen.

Ruokavirasto käsittelee henkilötietoja myös palkintojen lähettämiseen arvonnoissa voittaneille. Tällöin tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

Ruokaviraston tehtävistä on säädetty laissa Ruokavirastosta (371/2018, 2 §).

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttämisajan määrittäminen

Rekistereiden tietosisältö on usein säädetty siinä laissa, jossa rekisterinpidosta on määrätty. Rekistereissä on henkilöitä yksilöivää tietoa, joita ovat pääsääntöisesti rekisteröidyn yhteystiedot, valvontakohteen tunnistetiedot (mm. tilatunnus, naudan EU-tunnus), valvontatiedot, tietoja tukien maksuista sekä näytetiedot ja tulostiedot. Tietoja säilytetään Ruokaviraston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti ja niin kauan kuin niiden käsittelyyn on laillinen peruste. Rekisterikohtaiset säilytysajat löytyvät tarkemmasta rekisterikohtaisesta käsittelyselosteesta. Tiedot hävitetään säilytysajan päätyttyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt toimittavat tai tallentavat itse tietoja Ruokaviraston rekistereihin. Rekisteritietoa syntyy myös Ruokaviraston tehtäviin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä valvontaviranomaisen toimesta. Joissakin rekistereissä rekisteröidyllä on mahdollisuus ylläpitää itseään koskevia tietoja. Rekisteröityyn liittyviä tietoja saadaan myös muiden viranomaisten henkilörekistereistä, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä (VTJ) ja Yritystietojärjestelmästä (YTJ).

Tietojen luovuttaminen

Ruokaviraston työntekijöiden lisäksi tiedon käsittelijöinä ja yhteisrekisterinpitäjinä toimivat ELY-keskukset, YTA-alueet ja Aluehallintovirastojen (AVI) työntekijät sekä muut Ruokaviraston toimialan viranomaistehtäviä suorittavat tahot.

Tietojen luovutukset muille viranomaisille ja tahoille perustuvat lainsäädäntöön. Julkisina viranomaistietoina julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) perusteella esimerkiksi historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tilaston laatimiseen.

Ruokavirasto ei luovuta henkilötietoaineistoja kolmansille osapuolille ilman erillistä päätöstä. Tiedonluovutuspäätöstä haetaan Ruokavirastolta, joka selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ruokavirasto suojelee rekisteröityjen tietoja asianmukaisin toimenpitein ottaen huomioon asianomaisten henkilötietojen luonteen. Tällaisia toimenpiteitä ovat tarpeen mukaan kulunvalvonta, palomuurit, tietoliikenteen suojaus ja valvonta, käyttöoikeushallinta, rekisteritietojen käytön (lokitietojen) valvonta, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta, koulutus ja ohjeistaminen sekä muut kohtuulliset toimenpiteet, joiden avulla henkilötiedot voidaan suojata asianmukaisesti luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta. Ruokavirasto ottaa myös tarvittavia varmuuskopioita ja käyttää muita vastaavanlaisia keinoja estääkseen henkilötietojen tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen. Näillä keinoilla halutaan myös varmistaa, että Ruokaviraston palvelut toimivat asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tarvittaessa rekistereistä voidaan tuottaa/välittää/tuottaa välitettäväksi yksittäisiä vientitodistuksia ja muita tarvittavia asiakirjoja toimijalle välitettäväksi tai ulkomaisille viranomaisille myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa tiedot: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Ruokavirastolla sinusta on rekistereissään ja millä perusteilla tietoja käsitellään. Voit käyttää oikeuttasi omien tietojesi tarkastamiseen täyttämällä tämän lomakkeen ja palauttamalla sen Ruokaviraston kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Ruokavirasto, PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi. 
  • Oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää Ruokavirastoa oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot. Pyynnön voit tehdä täyttämällä tämän lomakkeen.
  • Oikeus kieltää tietojen käsittely: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää Ruokavirastoa käsittelemästä henkilötietojasi.

Hygieniaosaamistesteihin osallistuneiden henkilöiden tulisi olla yhteydessä testin järjestäneeseen hygieniaosaamistestaajaan oikeuksien käyttämiseksi.

Tietosuojan valvonta

Ylin vastuu Ruokaviraston tietosuojasta on Ruokaviraston pääjohtajalla. Ruokavirastossa on tietosuojaorganisaatio, joka valvoo tietosuojaohjeistuksen noudattamista sisäisesti. Voit olla tarvittaessa yhteydessä Ruokaviraston tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Tarkemmat rekisterikohtaiset tiedot

Luettelot Ruokaviraston henkilörekistereistä, niiden oikeusperustasta, tietosisällöstä sekä muista käsittelyyn liittyvistä asioista löytyy sivulta Ruokaviraston rekisterit.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2023