Kotiteurastus

Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Keräilyalueilla edellä mainittuja raatoja ei saa hävittää hautaamalla. Sen sijaan muiden tuotantoeläinten raatojen ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi.

Kotiteurastuksen sivutuotteet

Kotiteurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan alkuperätilalla omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä saatuja ruhonosia ja elimiä, joita ei käytetä ihmisten tai tilan omien lemmikkien ruoaksi.

Sivutuotelaki (517/2015) kieltää märehtijöiden ja sikojen kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamisen  eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla. Hautaamiskielto ei koske muiden tuotantoeläinten, kuten siipikarjan ja hevosten, kotiteurastuksen sivutuotteita. Märehtijöiden kotiteurastuksen sivutuotteiden hautauskielto tulee voimaan märehtijöiden raatokeräilyalueella ja vastaavasti sikojen kotiteurassivutuotteiden hautauskielto sikojen raatokeräilyalueella. Kielto koskee kaikkia teurastuksessa syntyviä sivutuotteita sivutuoteluokasta riippumatta. Syrjäisillä alueilla hautaaminen on sallittua myös jatkossa. Hautaamisessa on noudatettava yleisiä hautaamisesta annettuja sääntöjä.

Jos märehtijöiden tai sikojen kotiteurastuksesta jää jäljelle sivutuotteita, joita ei käytetä elintarvikkeena tai omien lemmikkien ruoaksi, ne voidaan hävittää toimittamalla ne Honkajoki Oy:n hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Keräilyn hoitaa rekisteröitynyt toimija. Teurassivutuotteita ei saa polttaa sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä tilakohtaisessa raatojen polttoon tarkoitetussa poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa, vaan tällaisen aineksen polttoon tarkoitetun polttolaitoksen on oltava ympäristösäädösten mukainen. Toimintaan tarvittavasta lupamenettelystä ja tietoa poltolle asetetuista vaatimuksista saa paikallisilta ympäristönsuojeluviranomaisilta. Kotiteurastettujen eläinten poistotavaksi on ilmoitettava eläinrekistereissä ”teurastettu tilalla”.

Lisää tietoa kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä:  
Ohje tuotantoeläintiloille kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä

Ilmoitusvelvollisuus on poistunut

Toimijan ei tarvitse ilmoittaa kunnaneläinlääkärille kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamisesta.

Kirjanpitovelvollisuus

Sivutuotteita hautaamalla hävittävän on pidettävä kirjaa:

  •  haudatun sivutuotteen määrästä,
  •  eläinlajista,
  •  hautaamispäivästä ja
  •  hautaamispaikasta.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään kaksi vuotta ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Muut velvollisuudet

Kotiteurastettujen märehtijöiden lähtötavaksi on nauta- ja lammas/vuohirekisteriin ilmoitettava "teurastettu tilalla".

Kunnaneläinlääkärin velvollisuudet

Kunnaneläinlääkäri valvoo alueellaan säädösten mukaista sivutuotteiden hävittämistä. Tarvittaessa hän tarkastaa kirjanpidon hautauksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.7.2022