Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta on puolueeton asiantuntijaelin. Lautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko eläinlääkärin eläimelle suorittaman toimenpiteen tai muun eläimen hoitoon liittyvän toimen yhteydessä tapahtunut hoitovirhe, joka perustaa vahingonkorvausvastuun. Lautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä ja ratkaisuvallasta on säädetty eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetussa laissa (1205/2001).

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan asettaa maa- ja metsätalousministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lautakunnan muina jäseninä on vähintään kuusi tunnetusti taitavaa ja kokenutta henkilöä, jotka edustavat lautakunnan kannalta merkityksellistä tieteellistä, käytännön eläinlääkinnän tai muuta asiantuntemusta. Lisäksi lautakunnalla on Ruokaviraston palveluksessa oleva esittelijä.

Lautakunta arvioi lausunnossaan sitä, onko eläinlääkäri menetellyt eläimen hoidossa eläinlääketieteellisesti arvioiden asianmukaisesti toimintaolosuhteet huomioon ottaen vai onko eläintä hoidettaessa tapahtunut eläinlääketieteellisesti arvioiden hoitovirhe, josta on aiheutunut eläimen kuolema, vamma tai muu eläimeen kohdistunut vahinko. Lautakunta arvioi, perustaako hoitovirhe vahingonkorvausvastuun, mutta se ei arvioi mahdollisen vahingon taloudellista suuruutta eikä voi velvoittaa korvauksia maksettavaksi. Vahingonkorvausvastuu edellyttää eläinlääkärin tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. Hoitovirheen ja aiheutuneen vahingon välillä on myös oltava syy-yhteys.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunto on oikeudelliselta luonteeltaan suositus. Lausunnon tarkoitus on edistää asianosaisten sovintoratkaisua, mutta asianosaiset voivat halutessaan saattaa vahinkoasian myös yleiseen tuomioistuimeen tai kuluttajariitalautakuntaan.

Lautakunnasta annetussa laissa ei ole säädetty oikaisuvaatimusmenettelystä, jonka perusteella lautakunnan antamiin lausuntoihin voitaisiin hakea oikaisua. Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaisesti lausunnonpyytäjällä on oikeus hakea oikaisua lausunnosta perittävästä käsittelymaksusta, jos hakija katsoo maksua määrättäessä tapahtuneen virheen. Tämä oikaisuvaatimusmahdollisuus koskee ainoastaan käsittelymaksun määräämisessä tapahtunutta virhettä, ei itse lausuntoa tai sen sisältöä.

Lautakunta toimii Ruokaviraston yhteydessä.

Yhteystiedot:

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
Ruokavirasto
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO
Vaihde 029 530 0400 

Sähköposti

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja.

elva@ruokavirasto.fi

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

kirjaamo@ruokavirasto.fi (virallinen asiointi)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2024