Eläinlääkärinammatti

Suomessa eläinlääkärinammattia saa harjoittaa ainoastaan henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen. Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta säädetään laissa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000, ammatinharjoittamislaki).

Ammatinharjoittamislain 2 §:n mukaan eläimen eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja tähän liittyvästä hoidosta sekä lääkityksestä saa päättää vain henkilö, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia. Koe-eläintoiminnasta säädetään kuitenkin erikseen. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Ruokavirasto, joka ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena ammatinharjoittamislain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista, laillistaa eläinlääkärinammatin harjoittajat Suomessa. Lisäksi Ruokavirasto tekee päätöksiä ja vastaanottaa ilmoituksia koskien väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta. Ruokavirasto myös valvoo eläinlääkäreitä.

Ylimpänä viranomaisena ammatinharjoittamislain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Aluehallintoviraston alueella ammatinharjoittamislain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta huolehtii aluehallintovirasto.

Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022