Oikeus toimia eläinlääkärinä

Suomessa eläinlääkärinammattia saa harjoittaa ainoastaan henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen. Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta säädetään laissa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000, ammatinharjoittamislaki).

Ammatinharjoittamislain 2 §:n mukaan eläimen eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja tähän liittyvästä hoidosta sekä lääkityksestä saa päättää vain henkilö, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia. Koe-eläintoiminnasta säädetään kuitenkin erikseen.

Mikäli epäilet yksityishenkilön tai muun kuin eläinlääkärin oikeudet omaavan henkilön suorittavan eläinlääketieteellisiä toimenpiteitä eläimille, voit ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Ilmoitukseen tulisi kuvata lyhyt selostus tapahtumista tai eläimelle mahdollisesti tehtävistä toimenpiteistä, ilmoituksen kohteena olevan henkilön nimi sekä ilmoittajan yhteystiedot. Ruokavirasto voi ilmoituksen johdosta tarvittaessa tehdä esitutkintapyynnön poliisille luvattomasta eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022