Neljällä viidestä valvotusta tilasta laiminlyöntejä eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä

30. kesäkuuta 2021

Neljällä viidestä valvotuista tuotantoeläinten pitopaikoista (80 %) on eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyviä puutteita, selviää tuoreesta Ruokaviraston valvontaraportista. Kaksi kolmesta valvotuista pitopaikoista, joilla todettiin perustarkastuksella vakavia puutteita, oli kuitenkin korjannut havaitut epäkohdat jälkitarkastukseen mennessä. Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevia valvontakäyntejä tehtiin viime vuonna yhteensä 561 nauta-, sika-, lammas- ja vuohitilalle.

Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevia otantavalvontakäyntejä tehtiin viime vuonna 561 tuotantoeläintilalla. Rikkomuksia todettiin 80 prosentilla valvotuista nautojen, sikojen sekä lampaiden ja vuohien pitopaikoista. Tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien valvontatulosten kanssa, sillä raportointitapaa on uudistettu. Aiempina vuosina niiden tilojen tulokset eivät raportoituneet, jotka ovat korjanneet ensimmäisellä tarkastuksella havaitut epäkohdat jälkitarkastukseen mennessä.

Eniten epäkohtia havaittiin lammas- ja vuohitiloilla; 84 prosentilla valvotuista pitopaikoista. Todetut puutteet liittyivät nauta-, lammas- ja vuohitiloilla yleisimmin korvamerkkeihin ja rekisteröinteihin, minkä lisäksi lammas- ja vuohitiloilla todettiin paljon puutteita rekisteriin ilmoitetuissa eläinten sijaintitiedoissa. Sikatiloilla havaitut puutteet koskivat yleisimmin rekisteriin tehtäviä ilmoituksia sekä vähemmässä määrin pitopaikkakohtaisen eläinluettelon ajan tasalla pitämistä. Sioilla havaittiin myös muita eläinlajeja harvemmin puutteita, 41 prosentilla valvotuista pitopaikoista.

Valvonnassa todettujen puutteiden korjaaminen varmistetaan jälkitarkastuksin. Vuoden 2020 kaikista valvonnoista vajaa viidennes (17 %) johti jälkitarkastuksiin. Suoritetuissa jälkitarkastuksissa yhteensä kaksi kolmasosaa (67%) tarkastetuista pitopaikoista oli korjannut eläinten merkinnän ja rekisteröinnin epäkohdat kokonaan, ja edelleen reilulla viidenneksellä (22 %) jälkitarkastetuista pitopaikoista todettiin jälkitarkastuksella vakavia puutteita.

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeusvuoden takia valvontamäärät jäivät aiempia vuosia pienemmiksi, mutta 98 prosenttia otantavalvontaan valikoiduista tiloista saatiin kuitenkin valvottua vuoden 2020 aikana ja ainoastaan 14 valvontaa siirtyi vuodelle 2021. Valvonnalle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2020. Pääosa valvonnoista tehtiin riskianalyyseihin perustuen, ja valvonnan riskiperusteita kehitettiin edelleen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Iina Valkeisenmäki, p. 050 512 7481 (valvontatulokset)
ylitarkastaja Anne Ojala, p. 050 513 6538 (täydentävät ehdot)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

Lue lisää:

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2020