Tuontirehujen viranomaisnäytteiden tutkiminen laboratoriossa salmonellan varalta

1 Yleistä


Rehujen tuonnin yhteydessä (tuonti /alkuperä muualta kuin EU:sta, Norjasta, Islannista tai Liechtensteinista) erityisen riskialttiit kasviperäiset rehut tutkitaan aina virallisena valvontana (MMMa 1266/2020). Sisämarkkinoilta tuotavia eriä ja salmonellan vuoksi käsiteltyjä eriä voidaan pistokoeluonteisesti tutkia virallisena valvontana, mutta pääsääntöisesti kyseisten rehuerien salmonellavalvonta on toimijan omaa laadunvarmistusta (myös niissä tapauksissa kun erään on lähtömaassa lisätty happoa).

Tuonnissa toimija on velvollinen tekemään erityisen riskialttiista rehuista ennakkoilmoituksen Ruokaviraston rehuvalvontaan viimeistään 24 tuntia ennen erän saapumista Suomeen virkasähköpostilaatikkoon rehutuonti@ruokavirasto.fi (MMMa
1266/2020 10 §). Ruokavirasto ohjaa ennakkoilmoituksen saatuaan rehualan toimijaa ja Ruokaviraston valtuuttamaa tarkastajaa viranomaisnäytteenoton toteuttamiseksi. Ruokavirasto voi tarvittaessa sopia rehualan toimijan kanssa korvaavista menettelyistä esim. laivalistausten käyttö saapumis- / ennakkoilmoituksina tai rehualan toimijan suorat yhteydenotot Ruokaviraston valtuuttamiin tarkastajiin.

Rehualan toimija lähettää erityisen riskialttiiden rehujen viranomaisnäytteet tutkittavaksi salmonellan osalta lähtökohtaisesti Ruokaviraston elintarvike- ja rehumikrobiologian laboratorioon. Rehualan toimijan ja laboratorion tulee keskenään sopia tarvittavista viranomaisnäytteisiin ja salmonella-analyyseihin liittyvistä käytännön järjestelyistä kuten analyysien aikataulusta. Poikkeustilanteissa Ruokaviraston laboratorio pyytää toimijaa ohjaamaan näytteitä myös muihin hyväksyttyihin laboratorioihin analysoitavaksi alihankintana.

Rehun tuoja vastaa näytteiden toimittamisesta analysoivaan laboratorioon ja/tai sopii Ruokaviraston valtuuttaman tarkastajan kanssa tuontieräkohtaisesti rehujen viranomaisnäytteiden lähettämisestä. Rehun tuoja vastaa myös vaadittavien tuontierää koskevien tietojen kirjauttamisesta näytteenottopöytäkirjaan sekä informoi tarkastajaa näytteenottotiheydestä.
Toimija ottaa näytteiden analysoimiseksi aina yhteyttä Ruokaviraston Helsingin laboratorioon. Rehualan toimijan tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen erikoistutkija Satu Hakolan (+358 40 524 1974) tai erikoistutkija Maria Nummelan (+358 40 489 3456) kanssa näytteiden analyysiaikataulusta. Tätä varten laboratoriolla on käytössä myös virkapostilaatikko: rehusalmonella.laboratorio@ruokavirasto.fi.


2 Menettelyt, kun tuontierästä on todettu salmonellaa


Jos virallisen valvonnan tai toimijan oman laadunvarmistuksen perusteella tuontierästä on varmennettu salmonella, on rehualan toimijalla mahdollista hakea kirjallisesti Ruokavirastolta lupaa saastuneen rehuerän käsittelylle elävien salmonellabakteerien tuhoamiseksi. Käsittelyn jälkeen erästä tulee ottaa näytteet luvassa määrätyllä näytteenottotiheydellä. Käsitellyt erät voidaan pääsääntöisesti tutkia toimijan omavalvontana, ellei käsittelyluvassa toisin määrätä. Rehualan toimijan tulee informoida näytteenottajaa hyvissä ajoin etukäteen luvassa määritellystä näytteenottotiheydestä ja käsiteltyjen näytteiden lähetysosoitteesta. Rehualan toimijan tulee huolehtia, että näytteenottajalla on edellytykset, työturvallisuusnäkökohdat huomioiden, ottaa luvassa määrätyt näytteet käsittelyn jälkeen. Näytteenottopöytäkirjassa tulee ilmetä alkuperäisen tuontierän tunnistetiedot sekä lisäksi varoitusteksti, että ko. näytteet ovat peräisin käsitellystä erästä esim. merkinnällä ’’kemiallisesti käsitelty erä’’. Käsittelyn jälkeen tuontierä voidaan hyväksyä markkinoille saatettavaksi /
maahantuotavaksi vain kokonaisuudessaan, kun kaikki käsittelyn jälkeen erästä otetut viralliset näytteet on todettu vapaaksi salmonellabakteereista.


3 Tuontierää koskevat tiedot


Rehualan toimijan on ilmoitettava tuonnin yhteydessä Ruokaviraston valtuutetulle tarkastajalle näytteenottopöytäkirjan kirjaamista varten saapuvan rehun nimi, rehun valmistaja/myyjä, tuojan/maahantuojan nimi, tuontipaikka ja -aika Suomessa, tuontimaa (mistä tuodaan), tuontierän määrä sekä tuontitapa tarkentavine tietoineen. Lisäksi rehun jokaisesta tuontierästä on ilmoitettava rehun muuntogeenisyys eli onko tuotava rehu tavanomaista (ei-GMO) vai muuntogeenistä (GMO).

Rehun tuoja vastaa kaikkien edellä mainittujen tuontierää koskevien tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen kirjauttamisesta näytteenottopöytäkirjaan. Rehualan toimijan tulee voida tarvittaessa näyttää toimivaltaiselle viranomaiselle toteen esim. asiakirjoin ja analyysitodistuksin kustakin tuontierästä annettujen tietojen paikkansa pitävyys esim. muuntogeenisyys.


4 Näytteenottopöytäkirjan lähettäminen Ruokavirastoon


Näytteenottopöytäkirjan alkuperäinen (päällimmäinen) osa lähetetään näytteiden mukana Ruokavirastoon. Yksi kopio annetaan rehualan toimijalle ja yksi kopio jää tarkastajalle. Mikäli Ruokaviraston laboratorio on ohjannut näytteet muualle, Ruokaviraston valtuuttaman tarkastaja (tai keskinäisestä sopimuksesta rehualan toimija) lähettää välittömästi tuontierän näytteenoton jälkeen postitse Ruokaviraston rehuvalvonnalle viranomaisvalvonnan näytteenottopöytäkirjan alkuperäisen osan (päällimmäisen osan) tuontierän vapauttamista ja tarkastajan palkkion maksua varten. Yksi kopio lähetetään näytteiden mukana laboratorioon. Yksi kopio annetaan rehualan toimijalle ja yksi kopio jää tarkastajalle. Tarkastaja merkitsee näytteenottopöytäkirjan ”lisätieto”-kohtaan sen laboratorion nimen ja tarvittaessa paikkakunnan, johon näytteet on lähetetty salmonella-analyysejä varten. Näytteenottopöytäkirjan ja näytteiden toimittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sopiminen on sekä tarkastajan että rehualan toimijan vastuulla. Ruokaviraston näytteenottopöytäkirjaa saa käyttää vain virallisessa valvonnassa!


5 Rehujen viranomaisnäytteiden kirjaaminen laboratoriossa


Viranomaisnäytteiden saavuttua ja ennen analyysien aloittamista tuontierän osanäytteet järjestetään tarkastajan pusseihin kirjaaman juoksevan numeroinnin mukaiseen numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan. Tämän jälkeen näytepussit tarvittaessa rinnakkaisnumeroidaan alkaen järjestysnumerosta 1 (= tuontierästä otettu 1. virallinen näyte), 2 (=tuontierästä otettu 2. virallinen näyte) jne. tietokantaan kirjaamista ja analysointia sekä tulosten Ruokavirastoon lähettämistä varten.
Tämän järjestysnumeroinnin perusteella voidaan päätellä, mistä kohtaa esim. laivan purkua kukin näyte on otettu. Huomioitavaa on, että näytteenottopöytäkirjassa kohta ”Numerot (juokseva numerointi)” on tarkoitettu tarkastajan palkkionmaksua varten, eikä se useimmiten ole sama kuin tuontierän osanäytteille kirjattava järjestysnumero, joka osoittaa näytteenottoajankohdan esim. laivan purussa. Jos on epäselvyyttä, onko kyseessä Ruokaviraston virallisen valvonnan näyte / näytteet, tulee hyväksytyn laboratorion ottaa yhteyttä Ruokaviraston rehuvalvonnan yhteyshenkilöihin esim. lähettämällä kyselyn tai soittopyynnön virkasähköpostilaatikkoon rehutuonti@ruokavirasto.fi.

6 Laboratorion analyysitodistuksen tunnistetiedot


Laboratorion tulee kirjata kukin tuontierä omana näytteenä / näytesarjana. Laboratorion tulee kirjata näytteenottopöytäkirjasta analyysitodistukseen vähintään seuraavat tiedot:

  • rehualan toimijan nimi ja yhteystiedot
  • rehuaineen/rehun nimi
  • tuontierän määrä (kg tai tn)
  • tuontipäivämäärä(t)
  • maahantulopaikka esim. satama Suomessa
  • laivan nimi tai muu erätunnistetieto esim. kontin/vaunun numero, auton rekisterinumero
  • viranomaisnäytteen ottaneen Ruokaviraston valtuutetun tarkastajan nimi


Salmonella-analyysin tulos ilmoitetaan analyysitodistuksessa tuontierän jokaisen osanäytteen osalta alkaen järjestysnumerosta 1 (= tuontierästä otettu 1. virallinen näyte), 2 (=tuontierästä otettu 2. virallinen näyte) jne. (ks. kappale 7).


7 Tulosten ilmoittaminen, kun salmonellaa ei ole todettu tuontierästä, ja todistusten lähettäminen


Laboratorion tulee toimittaa Ruokaviraston rehuvalvontaan viipymättä tieto kunkin rehun tuontierän viranomaisvalvonnan tuloksista yhtenä kokonaisuutena. Tieto tuontierän viranomaisvalvonnan salmonella-analyysien tuloksista annetaan sarjan jokaisen näytteen osalta erikseen tunnistetietoineen tarkoittaen yhteyttä tuontierän sarjanäytteiden näytteenottojärjestykseen alkaen järjestysnumerolla 1 (= tuontierästä otettu 1. virallinen näyte), 2 (=tuontierästä otettu 2. virallinen näyte) jne. (ks. kappale 7). Tieto salmonella-analyysien tuloksista ilmoitetaan käyttäen sähköpostiosoitetta rehutuonti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto vapauttaa / kieltää rehujen tuontierät vastaanotettujen näytteenottopöytäkirjojen ja saatujen analyysitulosten perusteella. Mikäli kyseessä ovat Ruokaviraston laboratorion muualle ohjaamat näytteet, alihankinnan suorittanut laboratorio toimittaa tulokset / lopullisen analyysitodistuksen rehuvalvonnan (rehutuonti@ruokavirasto.fi) lisäksi Ruokaviraston laboratorioon sähköpostiosoitteeseen rehusalmonella.laboratorio@ruokavirasto.fi. Laboratorio voi toimittaa tulokset / lopullisen analyysitodistuksen myös suoraan rehualan toimijalle.

8 Eristettyjen salmonellakantojen lähettäminen varmennettavaksi


Jos laboratorio on eristänyt rehujen viranomaisnäytteistä salmonellakannan (kantoja), tulee tästä tuontierän salmonellaepäilystä välittömästi ilmoittaa Ruokaviraston rehuvalvonnan virkasähköpostiosoitteeseen rehutuonti@ruokavirasto.fi. Epäilyn perusteella Ruokavirasto asettaa heti tiedon saatuaan tuontierän määräaikaiseen kieltoon.
Kielto asetetaan, jos yhdestäkin tuontierän näytteestä / osanäytteestä on eristetty salmonella (epäily). Ilmoituksessaan laboratorio yksilöi tuontierän ja sen, mistä näytteestä / näytteistä kasvua on todettu. Eristetyt salmonellakannat lähetetään välittömästi pikalähetyksenä serotyypitettäväksi Ruokaviraston Kuopion laboratorioon. Serotyypityksen tulosten ilmoittamista varten lähettävän laboratorion tulee kirjata lähetteeseen rehualan toimijan nimi ja yhteystiedot sekä rehuerän tunnistetiedot. Sekaannusten välttämiseksi on lisäksi varmistettava, että tuontierän näytteiden numerointi vastaa alkuperäistä tuontierän purkauksen mukaista näytteenottojärjestystä (näytteet on numeroitu esim. laivan purkausjärjestyksen mukaisesti alkaen järjestysnumerosta 1., 2., 3., jne.) ja että jokainen serotyypitykseen lähetettävä malja on merkitty vastaamaan tätä tuontierän purkauksen mukaista näytteenottojärjestystä (1., 2., 3.,... ). Tarkempia ohjeita serotyypitettävien kantojen lähettämisestä ja yhteyshenkilöistä löytyy Ruokaviraston internetsivulta ”Toiminta- ja työohjeet”.


9 Serotyypityksen tulosten ilmoittaminen


Ruokaviraston Kuopion tutkimusyksikkö toimittaa välittömästi tiedon saatuaan salmonellan serotyypityksen tulokset Ruokaviraston rehuvalvonnan virkasähköpostilaatikkoon rehutuonti@ruokavirasto.fi. Lähetettävistä tiedoista tulee olla nähtävissä tämän ohjeen kohdan 6 mukaiset tuontierän tunnistetiedot sekä yhteys näytteiden alkuperäiseen näytteenottojärjestyksen mukaiseen järjestysnumerointiin. Tutkimustodistus serotyypityksen tuloksista lähetetään rehualan toimijalle, lähettäneelle laboratoriolle sekä Ruokaviraston rehuvalvontaan.


10 Viranomaisnäytteiden säilyttäminen


Analyysien valmistuttua laboratorion tulee säilyttää viranomaisnäytteitä vähintään 2 kk:n ajan viileässä, valolta ja tuholaisilta suojatussa paikassa. Tämän jälkeen näytteet hävitetään laboratorion oman laatujärjestelmässä kuvatun käytännön mukaisesti.

11 Erityistä huomioitavaa


Rehualan toimijalla on kokonaisvastuu seurata tuontieränsä näytteiden kulkua mm. näytteiden lähettämistä ja saapumista laboratorioihin sekä analyysien etenemistä laboratorioissa. Ruokaviraston rehuvalvonta ei vastaa mahdollisista tuontierien vapauttamiseen / kieltoon liittyvistä viivytyksistä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi siitä, että näytteet eivät ole saapuneet laboratorioon suunnitelmien mukaisesti tai että tarvittavia näytteenottopöytäkirjoja ja/tai analyysitodistuksia ei ole toimitettu ajallaan Ruokaviraston rehuvalvontaan.


12 Viranomaisnäytteiden analyysien laskuttaminen


Ruokavirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa verkkolaskuina. Ruokavirasto ei vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Näin ollen laskut lähetetään laboratorioista Ruokavirastoon verkkolaskuina. Ruokavirasto vastaanottaa verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf.
Lisätietoja Ruokaviraston laskutuksesta saa osoitteesta laskutus@ruokavirasto.fi.


Ruokaviraston verkkolaskuosoite:
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus 003729116867
OpusCapita Group Oy E204503
Y-tunnus 2911686-7
ALV-tunnus FI29116867
Laskun viitetieto: 4300343400 Rehujaosto


Laboratorio perii Ruokaviraston rehuvalvonnalta viranomaisnäytteiden analyysikustannukset tuontieräkohtaisesti. Verkkolaskussa ja tarvittaessa sen liitteessä (esim. kopio Ruokaviraston viranomaisvalvonnan näytteenottopöytäkirjasta pdf-muodossa) tulee olla nähtävissä tämän ohjeen kohdan 6 mukaiset tuontierän tunnistetiedot. Ruokavirasto puolestaan perii rehulain mukaisista viranomaisvalvonnan suoritteista maksun rehualan toimijalta (RL 1263/2020 63 §). Viranomaisvalvonnan suoritteista peritään maksu kulloisenkin voimassa olevan Ruokaviraston maksuasetuksen mukaisesti.
Maksu sisältää näytteenoton, analyysin/analyysit ja valvontapäätöksen. Huomioitavaa on, että laboratorio ei laskuta Ruokaviraston rehuvalvontaa rehualan toimijan ja laboratorion keskenään sopimista erillisjärjestelyistä kuten esim. viikonlopputöistä tai kiirelisistä. Erillisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset laboratorio laskuttaa suoraan rehualan toimijalta. Laboratorio perii myös suoraan rehualan toimijalta rehualan toimijan omien laadunvarmistusnäytteiden, ns. omavalvontanäytteiden, analyysien kustannukset. Nämä eivät ole Ruokaviraston viranomaisvalvontaa. Epäselvissä tapauksissa tulee olla etukäteen yhteydessä Ruokaviraston rehuvalvonnan tuonnin yhdyshenkilöihin.


13 Ruokaviraston yhteystietoja


13.1 Tuontierien (3. maista) tutkiminen
Näytteiden lähetysosoite (lähetetään pikalähetyksenä ovelle kuljetus)
Ruokavirasto
Rehunäytteitä
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

Yhteyshenkilöt laboratoriossa:
1) erikoistutkija Satu Hakola p. +358 40 524 1974, satu.hakola@ruokavirasto.fi 
2) erikoistutkija Maria Aarnio p. +358 40 489 3456, maria.aarnio@ruokavirasto.fi 
Virkasähköposti: rehusalmonella.laboratorio@ruokavirasto.fi


13.2 Rehuista eristettyjen salmonellakantojen serotyypitys
Salmonellakantojen lähetysosoite (lähetetään pikalähetyksenä ovelle kuljetus):

Ruokavirasto
Eläintautimikrobiologian tutkimusyksikkö
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO

Yhteyshenkilöt serotyypitys:
1) erikoistutkija Henry Kuronen p. +358 44 720 1782, henry.kuronen@ruokavirasto.fi 2) erikoistutkija, jaostopäällikkö Tarja Pohjanvirta p. +358 44 720 1493, tarja.pohjanvirta@ruokavirasto.fi


13.3 Alkuperäisen näytteenottopöytäkirjan postitusosoite Ruokavirastoon (mikäli ei tule näytteiden
mukana Ruokaviraston laboratorioon):

Anna-Kaisa Airaksinen / Riitta Rannikko
Ruokavirasto
Rehuvalvonta
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Tuonnin yhteyshenkilöt rehuvalvonnassa:
1) ylitarkastaja Anna-Kaisa Airaksinen p. +358 (0)40 827 9623, rehutuonti@ruokavirasto.fi 
2) ylitarkastaja Riitta Rannikko p. +358 (0)40 846 1153, rehutuonti@ruokavirasto.fi 

13.4 Analyysitulosten lähetysosoitteet:

Analyysitulokset lähetetään virkasähköpostiosoitteisiin: rehutuonti@ruokavirasto.fi sekä
rehusalmonella.laboratorio@ruokavirasto.fi 

Sivulla oleva ohje/versio 12807/6, käyttöönotto 28.12.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.5.2024