Hyönteisiä rehuksi

Hyönteisiä voi käyttää rehuna tietyin edellytyksin. Lemmikki- ja turkiseläinten ruokinnassa hyönteisiä voi käyttää laajasti, mutta elintarviketuotantoeläimille hyönteisten rehukäyttö on rajoitettua.  Muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa voi hyönteisiä käyttää elävänä. Lisäksi kahdeksasta hyönteislajista valmistettua käsiteltyä eläinvalkuaista saa käyttää vesiviljelyeläinten, sikojen ja siipikarjan ruokinnassa.  Märehtijöille ei hyönteisiä tai hyönteisvalkuaista saa syöttää.  Hyönteisten kasvatus ja niistä saatavien rehujen valmistus on rehualan toimintaa, joka edellyttää rekisteröitymistä. Lisäksi hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen valmistus on sivutuotelainsäädännön alaista toimintaa, joka vaatii toiminnan hyväksyntää. Rehuksi kasvatettavien hyönteisten ruokinnassa ei saa käyttää ruoka- tai muuta jätettä, lantaa eikä mitään rehuna kelpaamatonta ainesta.

Hyönteiset rehuna

Tällä hetkellä elintarviketuotantoeläinten rehuksi voi kasvattaa kahdeksaa hyönteislajia: sotilaskärpänen (Hermetia illucens), huonekärpänen (Musca domestica), jauhopukki (Tenebrio molitor), kanatunkkari (Alphitobius diaperinus), kotisirkka (Acheta domesticus), trooppinen kotisirkka (Gryllodes sigillatus), kenttäsirkka (Gryllus assimilis) ja silkkiäistoukka (Bombyx mori). Lemmikkieläinten ja turkiseläinten rehuna voi käyttää myös muita hyönteislajeja, kunhan ne eivät ole tauteja aiheuttavia, suojeltavia eikä haitallisiksi määriteltyjä vieraslajeja.

Hyönteisten käytölle lemmikki- ja turkiseläinten ruokinnassa ei ole esteitä, mutta käyttö elintarviketuotantoeläinten rehuna on rajoitettua. Eläviä hyönteisiä voi käyttää kaikkien eläinlajien ruokintaan märehtijöitä lukuun ottamatta. Myös hyönteisistä saatua rasvaa voi käyttää kaikkien eläinlajien rehussa.  Hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP, processed animal protein) voi käyttää rehuna lemmikeille ja turkiseläimille sekä vesiviljelyeläimille, sioille ja siipikarjalle.

Rehuna käytettäviä hyönteisiä koskeva lainsäädäntö

Hyönteiset kuuluvat sekä rehuja, eläimistä saatavia sivutuotteita että aivorappeumasairauksien ehkäisyä (TSE-taudit kuten esim. hullun lehmän tauti) koskevan lainsäädännön piiriin.  Lainsäädäntö voi vielä täsmentymä ja vaatimukset voivat muuttua, mutta hyönteisten kasvatukseen, niistä saatavien rehujen valmistukseen sekä käyttöön sovelletaan tällä hetkellä olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Hyönteisistä valmistettua rehua koskevat yleiset rehulainsäädännön vaatimukset liittyen rehualan toimintaan, rehuissa sallittuihin haitallisten aineiden enimmäismääriin, kiellettyihin aineisiin, rehun lisäaineisiin, merkintöihin sekä tuontiin ja vientiin. Hyönteisten rehut ja hyönteisistä valmistetut rehut eivät saa sisältää salmonellaa.

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevasta lainsäädännöstä tulevat hyönteisten ja niistä valmistettavien tuotteiden luokittelu, hyönteisten ruokinnassa kielletyt ainekset, käsittelymenetelmät ja toiminnan hyväksyntään liittyvät vaatimukset.

TSE-asetuksessa säädetään käsitellyn eläinvalkuaisen käytön (PAP) rajoituksista elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa, PAP:in tuotannon ja käytön erityisvaatimuksista sekä toiminnan hyväksynnästä ja rekisteröinnistä.

Hyönteisten kasvatuksessa voi käyttää vain kasviperäisiä rehuaineita, maito- ja munatuotteita, muista kuin märehtijöistä saatua hydrolysoitua proteiinia ja gelatiinia, kalajauhoa sekä entisiä elintarvikkeita, jotka eivät sisällä lihaa tai kalaa. Hyönteisiä ei saa kasvattaa rehuksi esimerkiksi ruokajätteellä, muulla jätteellä eikä lannalla.

Rekisteröityminen rehualan toimijaksi

Kaikkien rehuketjun toimijoiden alkutuotannosta valmistukseen, tuontiin, kuljetukseen, varastointiin ja myyntiin tulee rekisteröityä rehualan toimijoiksi. Poikkeuksena tästä ovat lemmikkieläinten rehujen vähittäismyynti, maatiloilla harjoitettava pienimuotoinen kasvien viljely rehuksi, ei-elintarvikkeeksi päätyvien eläinten ruokinta ja elintarvikkeiden kotitarvetuotanto, joita ei tarvitse rekisteröidä.

Hyönteisten kasvatuksen ja hyönteisrehun tuotannon osalta lainsäädäntö vielä täsmentyy, mutta tällä hetkellä tilanne rekisteröintien suhteen on seuraava:

  • Hyönteisten kasvattaminen ja myynti/luovuttaminen rehukäyttöön kokonaisina elävänä, pakastettuna, kuivattuna tai jauhettuna on rehualan alkutuotannon toimintaa, ja toimijan tulee rekisteröityä ns. F-lomakkeella Ruokavirastoon. Alkutuottaja voi käyttää itse kasvatettuja hyönteisiä elävänä omien eläinten ruokintaan lainsäädännössä sallituille eläinlajeille.
  • Hyönteisten käyttö kaupalliseen rehuaineen (esim. käsitelty eläinvalkuainen, rasva) valmistukseen tai rehuseoksen raaka-aineeksi on muuta kuin rehualan alkutuotannon toimintaa, ja se rekisteröidään Ruokavirastoon ns. A-lomakkeella tai sähköisen Touko-asiointipalvelun kautta. Hyönteiset ovat eläimistä saatavia sivutuotteita, joten lomakkeelle merkitään myös sivutuotteisiin liittyvä rehutyyppi.

Hyönteisten, myös elävien, ja niistä saatavien tuotteiden kaupallinen tuonti kolmansista maista tai sisämarkkinoilta rehuksi on rehualan toimintaa, joka edellyttää rekisteröitymistä Ruokavirastoon (A-lomake). Kun eläviä hyönteisiä tuodaan kolmansista maista, ei niille ole eläintauteihin liittyviä tuontivaatimuksia eikä lajikohtaisia rajoituksia, mutta niille on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Elävien hyönteisten sisämarkkinatuonnille ei ole eläintautiehtoja eikä valvontavaatimuksia.

Hyönteisten ja niistä saatavien tuotteiden vähittäismyynti lemmikkieläinten ruokintaan ei ole rekisteröinnin alaista. Tuotantoeläinten rehujen vähittäismyynti sekä rehujen kuljetus ja varastointi edellyttävät rekisteröitymistä Ruokavirastoon (A-lomake).

Sivutuotealan toiminta ja ns. TSE-asetuksen mukainen hyväksyntä

Toimijat, jotka valmistavat hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista tai rasvaa rehukäyttöön, tarvitsevat sivutuoteasetuksen mukaisen hyväksynnän toiminnalleen. Hyönteisvalkuainen on valmistettava sivutuoteasetuksen mukaisella käsittelymenetelmällä. Toimijat, jotka käyttävät hyönteisvalkuaista lemmikkieläinten ruokien valmistuksessa, tarvitsevat sivutuoteasetuksen mukaisen hyväksynnän lemmikkiruokalaitokseksi. Sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää haetaan A-lomakkeella.

Rehualan toimijan, joka käyttää hyönteisistä valmistettua käsiteltyä eläinvalkuaista vesiviljelyeläinten, sikojen tai siipikarjan rehuseosten valmistukseen, tulee hakea TSE-asetuksen mukaista hyväksyntää toiminnalleen (E-lomake). Valmistuksessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa on hyönteisvalkuaista sisältävät rehut pidettävä erillään sellaisten eläinlajien rehuista, joille hyönteisvalkuainen ei ole sallittu, kuten märehtijät, hevoset ja kanit.

Rehualan alkutuotannon toimijat, jotka käyttävät vesiviljelyeläinten, sikojen tai siipikarjan ruokinnassa hyönteisvalkuaista sisältävää täydennysrehua tilaseoksessaan ja pitävät ainoastaan vesiviljelyeläimiä, sikoja, siipikarjaa tai turkiseläimiä, rekisteröityvät Ruokavirastoon (I-lomake). Tilan, joka käyttää hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sellaisenaan vesiviljelyeläinten, sikojen tai siipikarjan tilaseosten valmistuksessa tai pitää myös muita elintarviketuotantoeläimiä ja tekee hyönteisvalkuaista sisältäviä vesiviljelyeläimille, sioille tai siipikarjalle tarkoitettuja tilaseoksia täydennysrehuista, tulee hakea hyväksyntää (I-lomake). Hyönteisvalkuaista sisältävät vesiviljelyeläinten, sikojen ja siipikarjan rehut tulee myös maatiloilla käsitellä ja varastoida erillään muiden elintarviketuotantoeläinten rehuista.

Hyönteisiä tai niitä sisältäviä tuotteita saa tuoda kolmansista maista vain hyväksytyistä laitoksista. Hyönteisistä saadulle käsitellylle eläinvalkuaiselle tulee maahantuotaessa käyttää tätä tarkoitusta varten olevaa terveystodistusta.

Säädöksiä

Rehulaki 1263/2020, Asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 1266/2020

Rehuhygienia-asetus (EY) N:o 183/2005

Rehujen markkinoille saattaminen (EY) N:o 767/2009, Rehuaineluettelo (EU) N:o 2017/1017

Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009, Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011

TSE-asetus (EY) N:o 999/2001

TSE- ja sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetuksen liitteiden muutos (EU) 2017/893

TSE-asetuksen liitteen IV muutos (EU) 2021/1372

Lisätietoja

rehukyselyt@ruokavirasto.fi

 

ruokavirasto.fi  – rehut

ruokavirasto.fi – sivutuotteet

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024