Muuntogeeniset rehut

EU:ssa hyväksyttyjen muuntogeenisten organismien ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttö on rehuissa sallittua tietyin edellytyksin. Muuntogeenisen aineksen vähäinen esiintyminen rehuissa sallitaan ilman merkintävelvoitetta 0,9 % pitoisuuteen saakka, mikäli sekoittuminen on ollut satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Valvonta on painottunut EU:ssa hyväksyttyjen muuntogeenisten organismien ja niistä valmistettujen rehujen merkintöihin ja jäljitettävyyteen. Muuntogeenisten organismien jäljitettävyyden ja merkintöjen valvonta perustuu asetuksiin (EY) N:o 1829/2003 ja (EY) N:o 1830/2003.

Muuntogeenisten (gm) ainesosien käyttö näkyy pakkausmerkinnöissä

Kuluttajan valinnanmahdollisuuden takaamiseksi tulee muuntogeeninen ainesosa merkitä. Jos valmistuksessa on käytetty muuntogeenisiä kasveja tai niistä valmistettuja ainesosia yli 0,9 %, tehdään siitä merkintä pakkaukseen. Merkintä ”muuntogeeninen” tai esimerkiksi ”valmistettu muuntogeenisestä soijasta” löytyy ainesosaluettelosta välittömästi muuntogeenisen ainesosan jälkeen tai muuntogeenisestä lajista valmistettujen ainesosien jälkeen. Jos rehussa ei ole ilmoitettu muuntogeenisten ainesosien käytöstä, se ei ole muuntogeeninen. Muuntogeenisten rehujen merkinnät tulee löytyä kaikista muuntogeenistä ainesta sisältävistä rehuista esim. lemmikkieläinten rehuista, rehuaineiden saateasiakirjoista sekä tuotantoeläinten rehuista.

Tutkitusti turvallisia

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja ei saa myydä tai markkinoida, ellei niille ole myönnetty lupaa EU:ssa. Kaikki muuntogeeniset ainekset käyvät läpi tiukan hyväksymismenettelyn, joka sisältää mm. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatiman lausunnon muuntogeenisen tuotteen turvallisuudesta. Hyväksytyt muuntogeeniset ainekset eivät vaikuta haitallisesti ihmisen, eläimen tai ympäristön terveyteen.

Ruokavirasto ja Tulli valvovat Suomessa muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja.

Komission asetus (EU) N:o 619/2011 muuttaa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa sekä sellaisten rehun gm-ainesten valvontaa, jotka ovat kolmannessa maassa hyväksyttyjä ja parhaillaan käsiteltävänä EU:n lupamenettelyssä. Asetus muuttaa myös sellaisten rehun gm-ainesten valvontaa, jotka ovat aiemmin olleet EU:ssa hyväksyttyjä, mutta joiden lupa on rauennut, eikä lupaa EU:ssa ole uusittu. Gm-ainesten tulee täyttää EFSA:n turvallisuusarvioinnin kriteerit terveys- tai ympäristökysymysten osalta. Mikäli gm-pitoisuus rehussa alittaa 0,1 %, rehuerä täyttää vaatimukset ja soveltuu käytettäväksi. Mikäli gm-pitoisuus on 0,1 % tai suurempi, rehun markkinointi kielletään.

EU:ssa hyväksytyt sekä hyväksymättömät muuntogeeniset ainekset löytyvät komission ylläpitämästä rekisteristä.

Kielletyt gm-ainekset

Sellaisia gm-aineksia, joita ei ole hyväksytty kolmansissa maissa eikä niille ole haettu hyväksyntää EU:ssa, ei saa olla rehuissa. Myös sellaisten gm-ainesten, joiden lupa on rauennut eikä niistä löydy varmennettua vertailumateriaalia tai validoitua analyysimenetelmää, käyttö on kielletty. Jos tällaisia gm-aineksia todetaan rehusta, tullaan rehuerän markkinointi kieltämään.

Muuntogeenisten rehujen valvonta

Muuntogeenisten rehujen valvonta on osa tavanomaista rehujen valvontaa, josta vastaa Ruokaviraston rehujaosto. Rehualan toimijoita valvontaan mm. tarkastuskäynnein, rehujen pakkausmerkintöjä tarkastetaan ja rehuista otetaan näytteitä. Rehujen tulee olla jäljitettävissä ja rehualan toimijan tulee tietää ovatko rehut muuntogeenisiä. Muuntogeeniset rehut tulee merkitä. Virallisen valvonnan analyysitulokset julkaistaan "Rehuvalvonnan analyysitulokset" –julkaisussa vuosittain.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.6.2023