Lääkerehuasetus voimaan 28.1.2022

28. tammikuuta 2022

EU:n uuden lääkerehuasetuksen soveltaminen alkaa 28.1.2022 (Lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4). Asetuksen johdosta myös kansallista rehulakia ja rehualan toiminnanharjoittamista koskevaa asetusta muutetaan.

Lääkerehuasetuksessa säädetään lääkerehujen valmistuksen sekä markkinoille saattamisen edellytyksistä. Lääkerehun valmistajilta ja markkinoille saattajilta (jos myös varastointia) edellytetään hyväksyntää. Tietyt lääkerehutoiminnot on rajattu pois hyväksyntävelvoitteen piiristä kuten esim. jos ainoastaan kuljettaa tai varastoi pakattua lääkerehua tai kuljettaa, varastoi ja käyttää valmista lääkerehua omalla tilalla. Hyväksynnän piiriin kuuluvat myös tilasekoittajat (lääkerehua valmistetaan ainoastaan omille tai hallinnoimille eläimille maa- ja vesiviljelytiloilla) sekä rahtisekoittajat.

Hyväksyntähakemus tehdään lomakkeella G. Lomake ja tietoa hyväksymisestä löytyy Ruokaviraston nettisivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/rehualan-toiminta/rehualan-toiminnan-aloittaminen/laakerehujen-valmistajien-ja-jalleenmyyjien-hyvaksyminen/. Hyväksyntä edellyttää tarkastuskäyntiä paikan päällä. Hyväksytyistä laitoksista julkaistaan luetteloa Ruokaviraston sivuilla ja hyväksytyille toimijoille annetaan hyväksyntänumero.

Nykyisten hyväksyttyjen lääkerehuvalmistajien/jälleenmyyjien ei tarvitse hakea hyväksyntää uudelleen. Heidän osaltaan riittää ilmoitus Ruokavirastolle siitä, että myös uuden asetuksen vaatimukset täyttyvät ja toiminta jatkuu. Ruokavirasto tiedottaa myöhemmin tavasta, jolla ilmoitus tehdään. Asetuksen vaatimuksiin tulee tutustua.

Lääkerehua voivat valmistaa myös tilarehustamot, joilla tarkoitetaan yksinomaan omien turkiseläinten ruokintaan tapahtuvaa rehun valmistusta. Tilarehustamot eivät ole rehualan toimijoita eikä niiltä edellytetä Ruokaviraston hyväksyntää lääkerehujen valmistukseen. Kunnaneläinlääkäri rekisteröi tilarehustamot sivutuotteista annetun lain perusteella.

Lääkerehu on määritelmän mukaan rehun ja eläinlääkkeen tasalaatuinen seos. Muut keinot lääkkeen antamiseen suun kautta, kuten eläinlääkkeen sekoittaminen juomaveteen tai eläinlääkkeen manuaalinen sekoittaminen rehuun, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Lääkerehua saa valmistaa ainoastaan lääkerehun valmistukseen hyväksytyistä eläinlääkkeistä eläinlääkärin antaman lääkerehumääräyksen mukaisesti. Lääkerehun valmistukseen hyväksytyt eläinlääkkeet ovat lääkemuodoltaan esisekoitteita.

Lääkerehua voi asetuksen mukaan valmistaa ennakkoon ennen lääkerehumääräyksen antamista, mutta sitä ei saa toimittaa eteenpäin eläintenpitäjälle ilman/ennen lääkerehumääräystä. Ennakoiva tuotanto ei ole mahdollista rahti- ja tilasekoittajille eikä tilarehustamoille.

Lääkerehuille säädetään erityisiä merkintävaatimuksia, jotta käyttäjälle voidaan antaa lääkerehun oikean annostelun edellyttämät tiedot.

Lääkerehun valmistukseen (ml. sisämarkkinakauppaan) liittyvä ilmoitusvelvollisuus lääkerehujen ja käytettyjen lääkkeiden määrästä Ruokavirastoon on jatkossa vuosittain. Kuukausittaista ilmoitusvelvollisuutta ei enää ole.

Tilarehustamoihin ja lemmikkieläimille tarkoitetun lääkerehun vähittäismyyjiin ei sovelleta hyväksyntävaatimusta, mutta heidänkin tulee antaa lääkerehun myyntiin ja käyttöön liittyviä tietoja toimivaltaisille viranomaisille.

Käyttämättömät tai vanhentuneet välituotteet ja lääkerehut on kerättävä ja hävitettävä. Käyttämättömien tai vanhentuneiden lääkerehujen hävittämisestä vastaa ao. jätteen haltija.

Ruokavirasto päivittää kotisivujaan ja tiedottaa myöhemmin tarkemmin lääkerehuja koskevien säädösten vaatimuksista.

Lisätietoja: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi