Lemmikkiruokien takaisinvedot (SMAAK, ALVAR)

6. marraskuuta 2023

4.1.2024 Takaisinvedettyjä lemmikkieläinten ruokia ja niiden raaka-aineita tutkittiin Ruokavirastossa - perunaraaka-aineen glykoalkaloidit todennäköinen syy lemmikkien vakaviin oireisiin

Ruokavirasto tutki viranomaisvalvonnassa marraskuussa takaisinvedettyjä lemmikkieläinten ruokia ja niiden raaka-aineita. Viranomaisselvitysten perusteella todennäköinen syy lemmikkien vakaviin oireisiin on ollut perunaraaka-aineen sisältämien glykoalkaloidien ja perunaraaka-aineen käyttömäärän yhdistelmä.

Ruokavirasto otti Musti ja Mirri Oy toimijan varastolta takaisinvedetyistä rehueristä rehunäytteitä viranomaisanalyyseja varten. Smaak Herkkä Kala rehua tarkasteltiin valmistusajankohdan mukaan viidessä eri tuotantoajanjaksossa aikavälillä 3.10.–13.10.23. Tapauksen selvittämiseksi Ruokavirasto otti viranomaisanalyyseja varten rehunäytteitä myös Premium Pet Food Oy Liedon tehtaan käyttämistä raaka-aineista.

Haitalliset mikrobit, kemialliset aineet ja ravitsemuksellinen koostumus

Smaak Herkkä Kala rehuseoksista analysoitiin viranomaisvalvonnassa laajasti mm. haitallisia mikrobeja, kemiallisia haitallisia ja kiellettyjä aineita sekä ravitsemuksellista koostumusta. Rehuissa ei todettu haitallisia mikrobeja (salmonella-, listeria-, klostridi-, kampylo- ja yersiniabakteereita), eikä lääkeaineiden tai muiden kiellettyjen aineiden jäämiä. Raskasmetallipitoisuudet (lyijy, kadmium, kokonaisarseeni, epäorgaaninen arseeni, elohopea) ja mykotoksiinipitoisuudet (alfatoksiinit, DON, HT-2, T-2, fumonisiinit, zearaleoni ja okratoksiini) olivat alle lainsäädännössä rehuille ja ko. yhdisteille asetettujen enimmäispitoisuuksien / ohjearvojen.

Rehujen ravitsemuksellinen koostumus (raakavalkuainen, raakarasva, tuhka, raakakuitu, kivennäis- ja hivenaineet, aminohapot) vastasi pääosin pakkausmerkintöjä. Rehut täyttivät edellä mainittujen tulosten osalta lainsäädännön vaatimukset lukuun ottamatta lievää ylitystä D-vitamiinille asetetusta enimmäismäärästä ja lievää alitusta pakkausmerkinnöissä raakarasvalle annettuun arvoon.

Glykoalkaloidit

Rehuista tutkittiin yllä mainittujen yhdisteiden lisäksi myös muita haitallisia yhdisteitä, kuten glykoalkaloideja (alfa-solaniinin ja alfa-kakoniinin summa) ja biogeenisia amiineja. Viranomaisvalvontaa varten glykoalkaloidien pitoisuudet perunaraaka-aineessa ja rehuseoksissa analysoitiin sekä Ruokaviraston tutkimuslaboratoriossa että ulkopuolisessa laboratoriossa. Rehuseosten valmistukseen käytetyssä perunaraaka-aineessa ja valmiissa rehuseoksissa, joissa perunaraaka-aineen osuus reseptissä oli ollut suuri, todettiin huomattavia glykoalkaloidien pitoisuuksia. Ulkomaisen perunaraaka-aineen glykoalkaloidien pitoisuudet viranomaisanalyyseissa olivat tasoa 220 mg/kg rehua 12 % kosteuteen suhteutettuna (12 % kost). Kotimaisesta perunatärkkelyksestä mitattu glykoalkaloidien pitoisuudet olivat puolestaan tasoa 15 mg/kg rehua 12 % kost. Rehuseoksista viranomaisanalyyseissa valmistuserästä 3.–4.10.23 mitatut glykoalkaloidien pitoisuudet olivat keskimäärin tasoa 87 mg/kg rehua 12 % kost (vaihteluväli 80–92 mg/kg rehua 12 % kost) ja valmistuserästä 12.–13.10.23 puolestaan keskimäärin tasoa 69 mg/kg rehua 12 % kost (vaihteluväli 68–70 mg/kg rehua 12 % kost).

Biogeeniset amiinit

Glykoalkaloidien lisäksi valmiista lemmikkieläinten rehuseoksista tutkittiin myös biogeenisten amiinien pitoisuuksia (histamiini, kadaveriini, putreskiini, tyramiini, tryptamiini, fenyylietyyliamiini, spermiini, spermidiini). Kyseisten yhdisteiden yhteenlasketut pitoisuudet rehuseoksissa olivat keskimäärin tasoa 280 mg/kg rehua 12 % kost (vaihteluväli 268–306 mg/kg rehua 12 % kost). Biogeenisten amiinien pitoisuudet rehussa viittaavat yleisesti siihen, että rehun eläinperäinen raaka-aine on altistunut mikrobiologiselle pilaantumiselle raaka-aineen käsittelyn tai varastoinnin aikana. Biogeenisten amiinien mahdollisista vaikutuksista lemmikkieläimille ja haitallisista pitoisuustasoista lemmikkieläinten rehuissa on vähän tieteellistä tietoa saatavilla ja siksi rehuista todettujen biogeenisten amiinien pitoisuuksien mahdollista osuutta lemmikkieläinten oireisiin ei voitu siltä osin arvioida.

Glykoalkaloidit rehulainsäädännössä

Lainsäädännössä ei ole asetettu raja-arvoja rehujen glykoalkaloidipitoisuuksille. Kansallinen tuoreen elintarvikeperunan glykoalkaloidipitoisuuden raja-arvo on 200 mg/kg. Rehuissa todettuja pitoisuuksia ei voi suoraan verrata tuoreen elintarvikeperunan raja-arvoon, koska kuivissa perunaraaka-aineissa glykoalkaloidit tiivistyvät pienempään tilavuuteen, jolloin raaka-aineen käyttömäärän suhteen on oltava erityisen tarkkana.

Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut v. 2020 riskinarvion glykoalkaloideista ruoassa ja rehuissa, erityisesti peruna- ja perunajalosteissa. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6222. Arviossa todetaan, että kissojen ja koirien osalta tutkimustietoa ei ole riittävästi glykoalkaloidien riskitason määrittämiseksi. Tutkimuksen perusteella kuitenkin tiedetään, että eri eläinlajeilla on erilainen herkkyys glykoalkaloidien toksisuudelle, joten toksisuusrajoja ei pystytä suoraan soveltamaan eläinlajista toiseen. Ruokavirasto katsoo, että toimijan jo aiemmin esittämä syy (rehun glykoalkaloidipitoisuudet) lemmikkien oireisiin on todennäköinen, ja se on ollut seurausta paljon glykoalkaloideja sisältävän perunaraaka-aineen suuresta osuudesta rehuseoksessa. Kun kyseessä on täysrehu, lemmikin saama glykoalkaloidimäärä rehun käyttöohjeen mukaisella annoksella lemmikin painokiloa kohden on ollut merkittävä.

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)

Ruokavirasto tiedotti toimijan takaisinvetämistä rehuista elintarvikkeita ja rehuja koskevalla nopealla hälytysjärjestelmällä (RASFF). Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja EFSA. RASFF-ilmoitus tehtiin, koska toimijan takaisinvetämän rehun epäiltiin aiheuttavan vaaraa eläimille, takaisinvedettyä rehua oli jaeltu Suomen lisäksi Ruotsiin ja Norjaan ja takaisinvedetyn rehun raaka-ainetta oli tuotu Alankomaista.

Valmistajalla on vastuu valmistamiensa rehujen vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta

Rehujen on oltava turvallisia ja kohde-eläinlajin ruokintaan sopivia. Rehut eivät saa sisältää haitallisia tai kiellettyjä aineita, eivätkä ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisia mikrobeja. Lainsäädännössä on yleisiä vaatimuksia rehujen turvallisuudesta, minkä lisäksi tietyin osin on annettu aine- ja mikrobikohtaisia enimmäispitoisuuksia.

Valmistaja vastaa valmistamiensa rehujen vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Eläinten ruoka on rehua ja sen valmistuksessa noudatetaan rehulainsäädäntöä. Lainsäädäntö edellyttää lemmikkieläinten ruokien valmistajilta raaka-aineisiin, valmiisiin tuotteisiin ja tuotantoprosessiin liittyvää vaaranarviointia. Raaka-aineisiin liittyvät vaarat on otettava huomioon myös reseptisuunnittelussa. Toimijalla tulee lisäksi olla omaa laadunvarmistusta eli suunnitelma siitä, mitä esimerkiksi raaka-aineista, valmiista rehuista sekä tuotantoympäristöstä tutkitaan. Laadunvarmistussuunnitelmassa tulee huomioida lainsäädännön vaatimukset sekä esimerkiksi vaaranarvioinnissa tunnistetut riskitekijät. Ruokavirasto ei hyväksy rehuvalmistajien omavalvontasuunnitelmia, vaan toimijat vastaavat itse niiden asianmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Jos lemmikkieläimen omistaja havaitsee tai epäilee puutteita ja ongelmia rehussa, hänen tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai ulkomailla valmistetun rehun osalta sen tuojaan.

Kotimaisten lemmikkieläinten ruokien valvonta

Kotimaisia lemmikkieläinten ruokien valmistajia valvotaan tarkastuskäynnein. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan mm. toimitiloja, kirjanpitoa, työohjeita, omavalvontaa mukaan lukien toimijan vaaranarviointi. Tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus. Jos tarkastuksella havaitaan puutteita, valmistajalta edellytetään selvitystä ja toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Tarkastuskäyntien lisäksi Ruokaviraston valtuuttamat tarkastajat ottavat rehuista viranomaisnäytteitä Ruokaviraston riskiperusteisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Jos näytteissä todetaan lainsäädännön vastaisuuksia, toimijalta edellytetään niin ikään selvitystä ja toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Rehuvalvonnan tuloksia julkaistaan Ruokaviraston nettisivuilla vuosittaisen valvontaraportin muodossa. Myös rehunäytteistä tehtyjen analyysien tulokset julkaistaan. Ruokavirasto tekee lisäksi erilaisia tilastoja ja yhteenvetoja Suomessa valmistetuista rehuista sekä Suomeen tuoduista rehuista. Lisätietoa ja linkkejä rehujen valvontaan liittyen on koottu ajankohtaisuutiseen:

https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/rehut/rehut-ja-rehualan-toimijat/uutiset/tietoa-rehujen-valvonnasta-loytyy-ruokaviraston-nettisivuilta/.

 

22.11.2023 Ruokavirasto selvittää tilannetta, viranomaisnäytteistä tehtävät analyysit ovat kesken

Ruokavirasto selvittää tilannetta ja viranomaisnäytteet ovat tutkittavana Ruokaviraston laboratoriossa. Näytteistä tehtävät analyysit ovat kesken. Tiedotamme viranomaistutkimusten tuloksista kun kaikki analyysit ovat valmistuneet.

Keskitämme resurssimme tapauksen selvittämiseen sekä rehujen ja rehualan toimijoiden valvontaan, emmekä tällä hetkellä pysty vastaamaan kyselyihin.

 

16.11.2023 Musti ja Mirri ilmoittanut omavalvontatuloksista

Musti ja Mirri tiedottaa omavalvontatuloksistaan SMAAK-koiranruoan perunaraaka-aineeseen liittyen (https://www.mustijamirri.fi/mustijamirri-tiedottaa/tiedote-smaak). Yrityksen ulkopuolisissa laboratorioissa teettämien analyysien tulokset viittaavat vahvasti siihen, että näytteistä todetuilla glykoalkaloideilla on yhteys kyseistä koiranruokaa syöneiden koirien saamiin vakaviin oireisiin. Rehulainsäädännössä ei ole raja-arvoja glykoalkaloideille, joita peruna luontaisesti sisältää. Rehu ei kuitenkaan koskaan saa aiheuttaa vaaraa eläimelle. Glykoalkaloideihin liittyvää vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon raaka-aineen glykoalkaloidipitoisuus, raaka-aineen määrä valmiissa rehussa sekä rehun käyttömäärä. Viranomaisnäytteistä tehtävät analyysit ovat kesken. Tiedotamme viranomaistutkimusten tuloksista kun analyysit ovat valmistuneet. 

 

9.11.2023 Tehdas on ilmoittanut uusista takaisinvedoista

Takaisinveto koskee nyt kaikkia SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruokia ja SMAAK Viljaton Kana kissanruokia. Takaisinvetotiedote: https://www.mustijamirri.fi/mustijamirri-tiedottaa/tiedote-smaak 

 

8.11.2023 Premium Pet Food oy:n Liedon lemmikkiruokatehtaan takaisinveto laajenee

Takaisinveto koskee nyt seuraavia rehueriä:
SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 3.04.2025, 4.04.2025
SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 12.04.2025, 13.04.2025
SMAAK Viljaton Kana kissanruoka 1,5 kg ja 7 kg parasta ennen 19.04.2025 
ALVAR PET VAKAA Kala Viljaton koiranruoka 2 kg, 6 kg ja 10 kg parasta ennen 09.10.2024

Ruokavirasto jatkaa edelleen tilanteen selvittämistä yhteistyössä tehtaan kanssa.

Viranomaisnäytteet tutkitaan Ruokaviraston Viikin laboratoriossa tai muussa laboratoriossa Ruokaviraston tilauksesta. Näytteistä tullaan tutkimaan riskiperusteisesti tapaukseen liittyvän terveyshaitan mahdollisia aiheuttajia, kuten haitallisia ja kiellettyjä kemiallisia yhdisteitä (mm. toksiinit), mikrobeja ja ravitsemuksellista koostumusta. Analyysitulosten valmistumisessa voi kestää jopa viikkoja ja Ruokavirasto tiedottaa tuloksista heti kun mahdollista.

Markkinoille saattajien takaisinvetotiedotteet:
Musti ja Mirri
Alvar Pet oy


7.11.2023 Ruokavirasto tutkii näytteitä takaisinvedetyistä lemmikkiruoista

Ruokavirasto on ottanut näytteitä takaisinvedetyistä rehueristä ja tehtaalla valmistukseen käytetyistä raaka-aineista. Tiedotamme lisää, kun viranomaisnäytteiden tulokset valmistuvat.


6.11. 2023 SMAAK Adult GF Fish -koiranruoan takaisinveto

SMAAK Adult GF Fish -koiranruoan epäillään aiheuttaneen koirille vakavia oireita. Linkki Musti Groupin tiedotteeseen: https://www.mustijamirri.fi/mustijamirri-tiedottaa/tiedote-smaak. Kaikki tähän rehuun liittyvät reklamaatiot tulee tehdä rehun myyjälle/markkinoille saattajalle eli tässä tapauksessa Musti Groupille. Musti Group on vetänyt markkinoilta ne rehuerät, joiden epäillään aiheuttaneen koirille oireita.

Ruokaviraston rehujaosto selvittää asiaa rehua valmistavan tehtaan kanssa.

Lisätietoa kuluttajille