Seurantatietojen toimittaminen

Seurantatiedot kertovat siitä, miten sinulle myönnetyllä yritystuella tai hankerahoituksella on saavutettu sille asetetut tavoitteet.

Pääsääntöisesti seurantatiedot on toimitettava vain kerran samalla, kun haet hankkeen loppumaksua. Poikkeuksena ovat hankkeet, joissa työtä hankkeeseen tekevä hakija tai osatoteuttaja on valtion virasto tai laitos.

Toimitettavat tiedot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppinen tuki tai hanke on kyseessä.

 

Hankkeessa toteutettujen ympäristöä parantavien tai ilmastonmuutosta hidastavien toimien ja rakennelmien sekä aineettomien investointien määrä luokiteltuna:

 • Energiansäästö, uusiutuvat energiamuodot ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja maisemanhoito, mukaan lukien vieraslajien poisto
 • Vesistöjen kunnostus ja ravinnekuormituksen vähentäminen, mukaan lukien kosteikot
 • Muu ympäristö- ja ilmastotoimi, mikä?

Investoinnit uusiutuvan energian, myös biopohjaisen, tuotantokapasiteettiin (MWh). Hyväksytyissä hankkeissa toteutettujen investointien energiantuotantokapasiteetti (lämpöä tai sähköä) vuodessa megawatteina (MWh).

Uusiutuvan energian muodot kuten esim. vesivoima, kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen biomassa, biokaasu, tuulivoima, aurinkovoima, geotermiset pumput ja lämpöpumput. Tuenhakija ilmoittaa hankkeessa asennettavan laitteen/kojeen/koneen/laitoksen tai vastaavan vuotuisen energiantuotantokapasiteetin lämpöä tai sähköä hakemustiedoissa vain tukihakemuksella (siis ei toteumana hankkeen päättyessä).

Yksi hanke saa esiintyä tuloksessa vain kerran.

Kyseessä on energiantuotantolaite, johon hankkeessa investoidaan: jos investoitavan laitteen kapasiteetti muuttuu, hakijan on tehtävä muutoshakemus.

Indikaattorilla mitataan investoinnin avulla saavutettua käytetyn energian säästöä (lämpöä, sähköä). Ilmoita hakemuksessasi lähtötaso ja tavoite sekä hankkeen päättyessä toteuma. Yksikkö: megawattitunti (MWh).

Ilmoita hankkeen seurantatiedoissa hankerahoituksella työllistyvien määrä henkilötyövuosina. Ilmoita hakemuksella tavoite ja hankkeen päätyttyä toteuma.

Hankkeen aikana työllistyneillä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka on palkattu hankkeen rahoituksella hankkeen toteuttamiseksi. Tässä ei ilmoiteta ostopalvelulla hankittua työtä. Indikaattori kuvastaa sitä, kuinka paljon hankkeet ovat suoraan työllistäneet alueella.

Henkilötyövuosi lasketaan seuraavasti: työtunnit (h), joista palkka maksettu jaettuna (täysipäiväisen työpäivän pituus (h) * vuoden työpäivien määrä)

Hankkeen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat (kyllä/ei) ja mitä työpaikkoja. Kysytään hankkeen päättyessä.

Selitekentässä voit vapaasti kuvailla hankkeen vaikutusta alueen työpaikkoihin ja kertoa esimerkiksi mihin yrityksiin ja millaisia työpaikkoja myötävaikutuksella on syntynyt.

Laajakaistainvestointien kohdalla voidaan arvioida myös vapaa-ajan asunnolla tai "kakkosasunnolla" lisääntyneen työnteon määrää.

Hankkeen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset (kpl) ja mitä yrityksiä hankkeen myötävaikutuksella on syntynyt. Kysytään hankkeen päättyessä.

Selitekentässä voit vapaasti kuvailla hankkeen vaikutusta alueen yrityksiin ja kertoa esimerkiksi minkä toimialojen ja mitä yrityksiä hankkeen myötävaikutuksella on syntynyt. Ilmoita syntyneiden yritysten Y-tunnukset. Myös kevytyrittäjyydestä, osuuskunnassa mukana olosta yms. yrittäjyyden aktivoinnista voi kertoa.

Valitse kosteikkoinvestoinnin ensisijaisen tarkoituksen vaihtoehdoista (jos hankkeessa ei tehdä kosteikkoa, tuenhakija valitsee kohdan ”Ei koske hanketta”):

 • Monimuotoisuuskosteikko
 • Vesiensuojelukosteikko
 • Virkistyskäyttökosteikko
 • Ei koske hanketta.

Ilmoita kosteikkoinvestoinnin koko hehtaareina.

Ilmoita hakemuksella liikevaihdolle tavoite, joka investoinnin tai muun kehittämistoimenpiteen vaikutuksella odotetaan toteutuvan kolmen vuoden kuluttua toimenpiteestä.

Indikaattorin avulla tarkastellaan, paljonko yrityksen liikevaihto on muuttunut investoinnin tai muun kehittämistoimenpiteen jälkeen.

Ilmoita, liittyykö hanke Älykäs kylä -strategiaan (kyllä/ei). Ilmoita lisätiedoissa Älykäs kylä -strategian nimi ja hankenumero, jos ne ovat tiedossa.

Ilmoita hakemuksella indikaattoritiedoissa majoitusvuorokausien määrä vuodessa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä (lähtötaso) ja se majoitusvuorokausien määrä vuodessa, johon yritys pyrkii investoinnin/tuettavan toimenpiteen jälkeen (tavoite). Ilmoita hankkeen päätyttyä toteuma.

Ilmoita hankkeessa syntyvien matkailupalvelujen ja -tuotteiden määrä. Ilmoita hakemuksella lähtötaso ja tavoite sekä hankkeen päätyttyä toteuma.

Matkailupalveluja tarjoavien yritysten osalta ilmoita vierailijoiden määrä vuodessa.

Ilmoita hakemuksen indikaattoritiedoissa palvelujen vierailijoiden määrä vuodessa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä (lähtötaso) ja se vierailijoiden määrä vuodessa, johon yritys pyrkii investoinnin/tuettavan toimenpiteen jälkeen (tavoite). Tuenhakija ilmoittaa hankkeen päätyttyä toteuman.

Ilmoita hakemuksen indikaattoritiedoissa myytävän uusiutuvan energiatuotteen (raaka-aineen) laji ja määrä vuodessa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä (lähtötaso) ja se määrä vuodessa, johon yritys pyrkii investoinnin/tuettavan toimenpiteen jälkeen (tavoite). Ilmoita hankkeen päätyttyä toteuma. Luokassa ”Muu, mikä” on selitekentässä ilmoitettava tuote ja ilmoitetun määrän yksikkö.

Myytävän uusiutuvan energiatuotteen luokittelu ja määrän yksikkö:

hake/murske i-m3 irtokuutiometri
polttopuu p-m3 pinokuutiometri
pelletti i-m3 irtokuutiometri
briketti i-m3 irtokuutiometri
peltobiomassa t tonni
biokaasu m3 kuutiometri
bioneste l litra
muu, mikä    

Indikaattori on tarkoitettu hankkeille, jotka on sisältönsä puolesta suunnattu erityisesti luokittelussa mainituille tai muille hankkeessa määritellyille vähemmistöryhmille. Jos hankesisältö ei kohdistu vähemmistöryhmille, indikaattoriin merkitään nollat.

Indikaattorissa ilmoitetaan hankkeen kohderyhmään kuuluvien, hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden määrä luokiteltuna seuraaviin väestöryhmiin: naiset, ikääntyvä väestö, nuoret, pakolaiset ja maahanmuuttajat sekä muut vähemmistöt. Tavoitteeksi ja tulokseksi riittää hanketoteuttajan arvio osallistuneiden vähemmistöjen määrästä (henkilöä), ei siis ole tarkoitus kerätä tai luetteloida tietoa vähemmistöstä henkilökohtaisesti osallistujilta.

Jos hankkeeseen osallistuu muitakin kuin vähemmistöjä, niiden osallistujien määrää ei raportoida tässä indikaattorissa.

Samassa hankkeessa henkilö lasketaan mukaan vain kerran ja ilmoitetaan vain yhdessä luokassa.

Nuoria ovat alle 29-vuotiaat. Ikääntyneenä puolestaan voitaneen pitää yleisesti eläkeläisiä, ja Suomessa 65 vuotta on tyypillinen eläkeikä.

Ilmoita hakemuksella luokittain hankkeen kohderyhmän henkilöiden määrän tavoite ja hankkeen päätyttyä toteuma.

Luokittelu:

 • Ikääntyvä väestö
 • Maahanmuuttajat ja pakolaiset
 • Naiset
 • Nuoret
 • Muut vähemmistöt

Ilmoita hakemuksessa hankkeessa tehtävän talkootyön määrän tunteina. Ilmoita hakemuksessa arvio ja hankkeen päätyttyä toteuma.

Tehtyyn talkootyöhön eli hankkeen hyväksi tehtyyn vastikkeettomaan työhön lasketaan yhteen jokaisen vähintään 15-vuotiaan tekemät talkootyötunnit.

Ilmoita hakemuksella

 • yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen lähtötaso (yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen määrä hankkeen alkaessa, luokiteltuna miehiä ja naisia)
 • tavoite (tavoiteltu yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen määrä hankkeen päättyessä, luokiteltuna miehiä ja naisia)

Ilmoita hankkeen päätyttyä loppumaksun yhteydessä toteuma (yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen määrä hankkeen päättyessä, luokiteltuna miehiä ja naisia).

Ilmoita työpaikat kokoaikaiseksi muutettuna. Jos työpaikka on puolipäiväinen, se tarkoittaa 0,5 uutta työpaikkaa. Jos työpaikka on osavuotinen, saadaan esimerkiksi kolmen kuukauden vuotuisesta työajasta laskennallisesti 0,25 työpaikkaa.

Yritysten käynnistämistuissa ilmoita hakemuksella yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen tavoite (tavoiteltu yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen määrä hankkeen päättyessä, luokiteltuna miehiä ja naisia) sekä hankkeen päätyttyä loppumaksun yhteydessä toteuma (yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen määrän hankkeen päättyessä, luokiteltuna miehiä ja naisia).

Olemassa olevien yritysten investoinneissa ja kehittämisessä ilmoita edellisten lisäksi yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen lähtötaso (yrityksen kokoaikaisten työpaikkojen määrä hankkeen alkaessa, luokiteltuna miehiä ja naisia).

Hankkeessa toteutettujen rakennusten ja rakennelmien (muut kuin ympäristö- ja ilmastotoimiin liittyvät) määrä luokiteltuna:

 1. Kylätalot ja kokoontumistilat
 2. Harraste-, retkeily- ja liikuntapaikat
 3. Muu rakennus tai rakennelma, mikä?

Ilmoita, onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia palveluita tai tuotteita (kyllä/ei) ja mitä. Kysytään vain hankkeen päättyessä.

Ilmoita, onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia tuotantomenetelmiä ja toimintamalleja (kyllä/ei) ja mitä. Kysytään vain hankkeen päättyessä.

Uusiutuvaa energiaa (sähkö ja/tai lämpö) myyntiin tuottavat yritykset ilmoittavat indikaattoritiedoissa hakemuksella energian lajin (sähköä tai lämpöä) ja sen vuosituotannon lähtötilanteen ja tavoitteen sekä hankkeen päättyessä toteuman. Yksikkö megawattitunti (MWh).

Uusiutuvaa energiaa (sähkö ja/tai lämpö) omaan käyttöön tuottavat yritykset ilmoittavat indikaattoritiedoissa hakemuksella energian lajin (sähköä tai lämpöä) ja sen vuosituotannon lähtötilanteen ja tavoitteen sekä hankkeen päättyessä toteuman. Yksikkö megawattitunti (MWh).

Kyseinen raportointivelvollisuus koskee hankkeita, joissa hankerahalla työtä hankkeeseen tekevä hakija tai osatoteuttaja on valtion virasto tai laitos, joka on ”valtion kirjanpitoyksikkö, tulosohjattu virasto tai työnantajavirasto tai talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahasto”. Nämä ovat luetteloituna Valtiokonttorin sivulla Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2024, sivun oikeassa reunassa linkissä ”Yhdistelmäluettelo”. (Huom. luettelo tehdään vuosittain, ja muutokset ovat mahdollisia.) Yleisimpiä kyseisiä hanketoteuttajia ovat esim. SYKE, Luke, GTK ja MML.

Ilmoita hankehakemuksella yhteenlaskettu arvio valtion viraston tai laitoksen hankkeeseen hankerahoituksella toteuttajana tai osatoteuttajana tekemästä henkilötyövuosimäärästä (htv). Merkitse hankkeen jokaisen toteutusvuoden arvio omalle välilehdelleen. Vuosia voi lisätä + -merkistä.

Valtion virastojen ja laitosten palkkakustannuksista ei anneta arviota hakemusvaiheessa. Toteutuneet palkkakustannukset ilmoitetaan seurantatietojen ilmoittamisen yhteydessä hankkeen päättyessä tai monivuotisissa hankkeissa kalenterivuosittain.

Ilmoita kyseisten henkilötyövuosimäärien toteumat ja niitä vastaavat palkkakustannukset hankkeen päättyessä ja monivuotisissa hankkeissa kalenterivuosittain.

Henkilötyövuosi = työtunnit (h), joista palkka maksettu jaettuna (täysipäiväisen työpäivän pituus (h) kertaa vuoden työpäivien määrä).

Käytettävälle htv-määrälle on olemassa vuosittainen kiintiö, jonka käyttöä seurataan raportoitujen toteumien avulla.

Vain koulutushankkeet:

Koulutushankkeessa koulutukseen osallistuvien henkilöiden määrä.

Samassa hankkeessa henkilö lasketaan mukaan vain kerran: jos sama henkilö osallistuu CAP27-kauden aikana useampaan hankkeeseen, lasketaan henkilö jokaisessa hankkeessa uudelleen.

Kerää ja säilytä yksilöivä listaus koulutukseen osallistuneista henkilöistä (ilmoittautuneet). Tämä koskee myös verkkokoulutuksia. Hankkeen aikana ladatut verkkokurssit lasketaan mukaan tulokseen (1 lataus = 1 osallistuja). Ilmoita hakemuksella tavoite ja hankkeen päätyttyä toteuma.

Lue myös muistilista hankkeiden tietosuojaan

 

Ilmoita kaikille koulutukseen osallistuneille tarjotun koulutuksen määrän kokonaisina tunteina. Laske mukaan esimerkiksi luennot, pellonpiennartilaisuudet, yritysvierailut, demot yms. kouluttajan osallistujille järjestämät tilaisuudet. Lisäksi arvioi verkossa jaettavan koulutuskokonaisuuden suorittamisen kesto tunteina. Kesto ilmoitetaan pyöristettynä kokonaisiksi tunneiksi.

Koskee vain koulutushankkeita.

Vain tiedonvälityshankkeet:

Ilmoita hakemuksessa hankkeen infotilaisuuksien määrän. Ilmoita hakemuksella tavoitteen ja hankkeen päätyttyä toteuman.

Infotilaisuuksilla tarkoitetaan tilaisuuksia, joissa kerrotaan hankkeen sisältöön kuuluvista asioista. Tähän lasketaan mukaan myös tilaisuudet, jotka eivät ole hankkeen järjestämiä, mutta joissa hanke on mukana hankkeen sisältöä esittelemässä, esimerkiksi messuilla osastolla tai puheenvuoron pitäjänä. Mukaan lasketaan myös virtuaaliset tilaisuudet verkossa.

Koskee vain tiedonvälityshankkeita.

Ilmoita hakemuksessa julkaistavan materiaalin määrän. Ilmoita hakemuksella tavoitteen ja hankkeen päätyttyä toteuman.

Julkaistulla materiaalilla tarkoitetaan esimerkiksi esitteitä, lehtijuttuja ja uutiskirjeitä. Materiaali voi olla joko painettua tai verkossa julkaistua. Ilmoitetaan eri julkaisujen määrä, ei koko painosmäärää. Esimerkiksi hankkeen internetsivu alasivuineen lasketaan yhdeksi julkaisuksi.

Koskee vain tiedonvälityshankkeita.

Tiedonvälityshankkeessa ilmoita arvion hankkeen tavoittamasta henkilömäärästä: arvion perusteena voidaan käyttää esimerkiksi tiedotteen jakelulistan henkilömäärää, lehden levikkimäärää tai esitteen painosmäärää. Ilmoita hakemuksessa tavoite ja hankkeen päätyttyä toteuma.

Vain laajakaistahankkeet:

Ilmoita hakemuksessa tuetun verkon tavoitellun liittymien määrä ja hankkeen päätyttyä toteuma.

Koskee vain laajakaistahankkeita.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2024