Märkyydestä tai kuivuudesta aiheutuvan ylivoimaisen esteen vaikutus eläintukiin

Voit vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen, jos kasvukauden märkyydestä tai kuivuudesta johtuen et voi toteuttaa eläinten hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpiteitä tai joudut vähentämään laiduntavien eläinten määrää kasvukauden märkyydestä tai kuivuudesta johtuen siten, että vähentäminen vaikuttaa tukiin.

Sinun on tällöin toimitettava tiedot ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista sekä niihin liittyvistä todisteista. Toimita tiedot kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista. Tämän jälkeen viranomainen arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen perusteet.

Sinun on pystyttävä todistamaan, minkä vuoksi eläinmäärän vähentäminen on tehtävä. Ylivoimaiseksi esteeksi ei riitä, että tilan oma rehu ei tule riittämään eläimille tulevana syksynä ja talvena. Sinun pitää todistaa, ettei rehua ole muutenkaan saatavilla.

Alla on kuvattu miten hyväksytty ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde vaikuttaa eläintukiin ja -korvauksiin.

Eläinten hyvinvointikorvaus

Jos laidunnustoimenpidettä ei voi toteuttaa ollenkaan, toimenpide on peruttava tekemällä kuntaan kirjallinen ilmoitus luopumisesta. Toimenpiteestä luovuttaessa ei laidunnustoimenpiteen korvausta makseta ollenkaan.

Jos laidunnustoimenpidettä pystyy toteuttamaan osittain, on eläinryhmittäin pidettävä kirjaa siitä, kuinka monena päivänä laidunnusta on toteuttanut. Korvaus voidaan maksaa vain toteutuneiden laidunpäivien perusteella. Sinun on tehtävä kuntaan ilmoitus ylivoimaisesta esteestä ja toimitettava laidunnuksen jälkeen laidunnuskirjanpito kuntaan.

Jos maatilan eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen vuoksi alle vuotuisen vaaditun keskimääräisen vähimmäiseläinmäärän, sitoumus säilyy voimassa ja korvaus voidaan maksaa todellisen eläinmäärän (€/ey) mukaisesti. Myös tällöin sinun on tehtävä ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kuntaan määräajassa.

Eläinpalkkiot

Eläinpalkkiot maksetaan tukikelpoisten eläinten perusteella. Eläinpalkkiota ei voi maksaa eläimistä, joita tilalla ei ole ollut, vaikka eläinmäärä jäisi esimerkiksi märkyyden tai kuivuuden vuoksi alle tilan tavanomaisen eläinmäärän.

Kansalliset kotieläintuet

Pohjoiset kotieläintuet

Jos eläinmäärä tuen määräytymisajankohtana on tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan hakijasta riippumattoman syyn takia tilapäisesti vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut eläinmäärä, tuen myöntämisperusteena voidaan käyttää vakiintunutta eläinmäärää. Tämä edellyttää kuitenkin, että tuotanto jatkuu.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Jos eläinyksikkötiheys on vuoden aikana tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan hakijasta riippumattoman syyn takia alle vähimmäismäärän, tuki voidaan myöntää viitemäärän perusteella.

Luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotus

Jos eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen takia alle sitoumuksessa vaaditun vähimmäiseläinmäärän (5 ey), sitoumus säilyy voimassa ja korvaus maksetaan niin monelle hehtaarille kuin maksuperuste täyttyy.

Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Jos eläinmäärä laskee ylivoimaisen esteen takia, korvaus maksetaan toteutuneen eläinmäärän mukaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023