Eläintukien säädökset ja määräykset 2024

Julkaisupäivä: 20. joulukuuta 2023

↵  Eläintukien hakuopas 2024

Eläinten hyvinvointikorvaus 2024

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1172 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä ehdollisuuden hallinnollisten seuraamusten soveltamisen ja laskennan osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1173 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/126 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta
 • Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (eläinterveyssäännöstö)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta
 • Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista 1333/2022
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Eläinsuojelulaki 247/1996 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta 1381/2022
 • Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2023 1382/2022
 • Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa 1378/2022
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 1384/2022
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 65/2023
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta 79/2023
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2023 noudatettavasta menettelystä 249/2023
 • Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010
 • Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta 587/2010 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta 589/2010
 • Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 673/2010 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta 677/2010
 • Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta 375/2011
 • Eläinsuojeluasetus 396/1996 muutoksineen
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022
 • Ruokaviraston määräys eläinten hyvinvointikorvauksesta vuonna 2023 2/2023
 • Ruokaviraston määräys maataloustukihakemuksen siirtämisestä sekä eräiden maatilan perustietojen toimittamisesta vuonna 2023 5/2023

Eläinpalkkiot 2024

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1172 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä ehdollisuuden hallinnollisten seuraamusten soveltamisen ja laskennan osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1173 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta
 • Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (eläinterveyssäännöstö)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta
 • Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista 1332/2022
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta x/2023
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista x/2024
 • Valtioneuvoston asetus eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista 1378/2022
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 1384/2022
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 65/2023
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta 79/2023
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä x/2024
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022
 • Ruokaviraston määräys eläimistä myönnettävästä tuotantosidonnaisesta tulotuesta vuonna 2024 x/2023

Kansalliset kotieläintalouden tuet 2024

Säädökset tukialueilla AB ja C

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (eläinterveyssäännöstö)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 muutoksineen
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näi­sen maa­ti­lan tun­nus­mer­keis­tä 213/2007 muutoksineen
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tus­ta tu­es­ta 759/2008 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista 1379/2022
 • Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa 1378/2022 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 163/2023
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä x/2023
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2024 x/2024
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022
 • Ruokaviraston määräys eräistä kansallisista kotieläintalouden tuotantosidonnaisista tuista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta vuonna 2024 x/2023
 • Ruokaviraston määräys maataloustukihakemuksen siirtämisestä sekä eräiden maatilan perustietojen toimittamisesta vuonna 2024 x/2023

Säädökset tukialueella AB

 • Komission päätös Etelä-Suomen kansallisen tulotukijärjestelmän hyväksymisestä vuosiksi 2023–2027
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta x/2024

Säädökset tukialueella C

 • Komission päätös (EU) 2021/2312 Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus vuo­del­ta 2024 mak­set­ta­vas­ta poh­joi­ses­ta tu­es­ta x/2024

Kansallinen maidon tuotantotuki vuodelta 2024

 • Komission päätös (EU) 2021/2312 Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 8773)
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 muutoksineen
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta x/2024
 • Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 163/2023
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä x/2024
 • Valtioneuvoston asetus eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista 1379/2022
 • Ruokaviraston määräys maidon tuotantotuesta vuonna 2024 x/2023
 • Ruokaviraston määräys maataloustukihakemuksen siirtämisestä sekä eräiden maatilan perustietojen toimittamisesta vuonna 2024 x/2023

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus 2024

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1172 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä ehdollisuuden hallinnollisten seuraamusten soveltamisen ja laskennan osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1173 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/126 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta
 • Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta
 • Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista 1333/2022
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023
 • Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta 78/2023 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa 1378/2022 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 1384/2022
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 65/2023
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta 79/2023
 • Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024 x/2024
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä x/2024
 • Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010
 • Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta 587/2010 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta 589/2010
 • Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 673/2010 muutoksineen
 • Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010)*
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022
 • Ruokaviraston määräys alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevasta ympäristösopimuksesta vuonna 2024 x/2023

*täydennetty 9.1.2024

Mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki vuodelta 2024

 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 muutoksineen
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta xx/2024
 • Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 163/2023
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022
 • Ruokaviraston määräys vuoden 2024 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisesta tuesta xx/2024