Maataloustukien väärinkäytöksiin puuttuminen 2023

Julkaisupäivä: 4. tammikuuta 2023

↵ Eläintukien hakuopas 2023
↵ Peltotukien hakuopas 2023

Väärinkäytöksellä tarkoitetaan kaikkia tahattomia ja tahallisia toimia, joiden seurauksena tukirahat eivät ohjaudu säädettyyn tarkoitukseen. Petoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä epäilyä siitä, että väärinkäytös on aiheutettu tahallisella toiminnalla, ja sillä saavutetaan taloudellista etua tai aiheutetaan taloudellista vahinkoa. Julkiseen tukeen kohdistuvissa petoksissa on useimmiten kyse avustuspetoksesta. Myös petoksen yritys on rangaistava teko.

Tuenhakija voi syyllistyä avustuspetokseen, jos hän

 • antaa tuesta päättävälle vääriä tietoja
 • salaa tuen saantiin, määrään tai ehtoihin vaikuttavan tiedon
 • jättää ilmoittamatta olosuhteiden muutoksesta, josta on velvoitettu ilmoittamaan,

ja siten hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Tukihakemuksen käsittelyn yhteydessä tai valvonnassa havaittujen mahdollisten väärinkäytösten osalta viranomainen tekee arvion, onko tarpeen tehdä tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle. Esitutkintaviranomainen selvittää onko rikosta tapahtunut. Tukiin tulevat seuraamukset ja tuen takaisinperintä eivät ole este rikosprosessille ja rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiselle.

Esimerkkejä mahdollisista väärinkäytöstilanteista:

 • tuenhakija väärentää asiakirjan (vuokrasopimus, valtakirja, lohkokohtaiset muistiinpanot, viljavuustutkimus, peltomaan laatutesti)
 • tuenhakija hakee tukea lohkosta, joka eivät ole tuenhakijan hallinnassa
 • tuenhakija ilmoittaa peltona muuta kuin maatalousmaata
 • tuenhakija ilmoittaa lohkolle eri kasvia kuin sinne oikeasti on kylvetty, jotta hän saa korkeampaa tukea
 • tuenhakija ei toteuta tekemänsä sitoumuksen tai sopimuksen toimenpiteitä (ympäristökorvaus, eläinten hyvinvointikorvaus)
 • tuenhakija tekee vääriä eläinrekisteri-ilmoituksia tuen saamiseksi
 • tuenhakijalla ei ole ollenkaan eläimiä hallinnassaan, mutta hän ilmoittaa eläinmääriä viranomaiselle tuen saamiseksi (tuissa, jotka eivät rekisteriperusteisia)
 • tuenhakija antaa tarkoituksella puutteellisia tukihakemustietoja tuen saamiseksi
 • tila jaetaan keinotekoisesti tuen saamiseksi ja järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän tavoitteiden kiertäminen.

Jos havaitset tukiehtojen vastaista toimintaa, voit ilmoittaa siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukselle.