Hampun valvontaohje 2024

Julkaisupäivä: 20. kesäkuuta 2024

Ohje 2960/03.00.00.01/2024
Voimassa 26.6.2024—toistaiseksi
Tämä ohje korvaa 26.6.2023 annetun ohjeen (Asia 2558/03.00.00.01/2023)

1 Johdanto

Tässä ohjeessa kerrotaan hampun maataloustuotannon tarkastuksista. Ohje on tarkoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Ahvenanmaan valtionviraston käyttöön (jäljempänä ELY-keskus).

Yleisistä tarkastuksiin liittyvistä asioista, kuten tarkastusoikeudesta, ylivoimaisesta esteestä, valvonnan estämisestä, muutoksenhausta ja hankalien valvontatilanteiden toimintaohjeista sekä väärinkäytöksiin puuttumisesta on kerrottu peltovalvontaohjeessa. Ohje löytyy Pikantista kohdasta Maataloustuet → Tukien valvonta → Peltotukien valvonta.

Tarkastuksia tehtäessä ELY-keskuksen on kiinnitettävä huomiota esteellisyysnäkökohtiin.[1] Lisäksi ELY-keskuksissa on noudatettava sellaista menettelyä, että Maaseutu ja energia -yksikön henkilöstön omien maatilojen tarkastuksen tekee toinen ELY-keskus.

Ohje on laadittu Ruokaviraston maaseutulinjan maatalousosaston viljelijätukien valvontayksikössä.

2 Hampun maataloustuotannon tarkastus

Hampun tuotannon paikalla tehtävät tarkastukset kattavat noin 30 % hampun tuotantoon käytettäväksi ilmoitetuista aloista.[2]

Hampun tuotannon tarkastuksessa Ely-keskus mittaa viljelyalan ja kerää kasvustosta näytteitä tetrahydrokannabinoli- eli THC-määrityksiä varten, jotta voidaan varmistua lajikkeiden tukikelpoisuudesta tulevina vuosina[3]. Lisäksi Ely-keskus varmistaa lajikkeen tukikelpoisuuden sekä siemensäkkien vakuustodistusten toimittamisen kuntaan. Ely-keskus tarkastaa myös, että kasvulohko on viljelty kauttaaltaan tukeen oikeuttavalla hamppulajikkeella sekä kasvuston säilyttämisen.[4]

Ely-keskus tallentaa tiedot tarkastusten tuloksista peltovalvonnan tavoin Tukisovellukseen valvonta-ajolle 7756 ja varmentaa tarkastuksen. Ruokavirasto vie valvonta-ajolle kaikki viljelijän hakemat pinta-alaperusteiset tuet kyseiselle lohkolle. Kasvulohkotietojen muutosaikana viljelijä voi vaihtaa hampun viljelyalaa samaan tapaan kuin muiden kasvien viljelyaloja. Kun olet ilmoittanut viljelijälle valvonnasta, viljelijä ei pääse enää muuttamaan hakemustietoja.

Ruokavirasto valitsee tarkastettavat lohkot käyttäen satunnaisotantaa[5]. Jos otokseen tulee samalta viljelijältä useampi lohko, jokainen lohko on valvontalistalla omalla rivillä. Tämän takia viljelijän nimi saattaa olla valvontalistalla useampaan kertaan.

2.1 Hampun viljely ja vakuustodistukset

Viljelijän tulee kylvää hampun viljelyalat sertifioidulla tukikelpoisen lajikkeen siemenellä, jonka myyntipäällys on virallisesti suljettu ja varustettu vakuustodistuksella. [6]  Tilan oma siemen ei ole tukikelpoinen. Viljelijän tulee toimittaa kaikkien kylvöihin käytettyjen siemensäkkien vakuustodistukset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 18.6.2024.[7] Viljelijä voi toimittaa vakuustodistuksen myös sähköisenä liitteenä peltotukien haussa. Myös väli- ja kerääjäkasvina kylvetyn tukikelpoisen hampun siemensäkkien vakuustodistukset tulee toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 18.6.2024 mennessä.[8] Jos tuenhakija viljelee hamppua kerääjäkasvina, siitä tulee ilmoittaa kasvulohkotiedoissa. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava peltotukien haussa hampun kylvösiemenen määrä (kg/ha) ja suunniteltu kylvöpäivämäärä.[9]

Hampun kasvuston tarkastuksessa on olennaista, että käytetty hamppulajike on tukikelpoinen.[10] Tukikelpoiset lajikkeet on listattu Viljelykasvien yleisessä lajikeluettelossa ja sen täydennysosissa, jotka julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Lajikeluettelo ja sen täydennysosat ovat saatavilla osoitteesta https://food.ec.europa.eu Plants → Plant reproductive material →Plant variety catalogues, databases & information systems. Hamppulajikkeet ovat luettelon kohdassa 85.

Tukikelpoiset hamppulajikkeet on lueteltu myös tämän valvontaohjeen liitteessä.

2.2 Suorita tarkastus, kun näytteenotto on mahdollista

Ajoita tarkastuskäynti niin, että voit kerätä näytteet hamppukasvustosta säädettynä ajankohtana, josta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.2. Voit mitata pinta-alat tarvittaessa eri käynnillä, esimerkiksi peltovalvonnan yhteydessä. Tallenna Tukisovellukseen tilakäynnin aloitusajankohdaksi se päivä, jolloin kävit tilalla ensimmäisen kerran (joko ottamassa näytteet tai mittaamassa pinta-alat). Jos valvonta jää kesken, merkitse tilakäynnin päättymisajankohdaksi päivä, jolloin suoritit tarkastuksen loppuun. Tallenna tarkastuksen tiedot (lohkojen pinta-alat ja hampun tukiehtojen noudattaminen) ja varmenna valvonta 15.11.2024 mennessä.

2.3 Ilmoita valvonnasta tuenhakijalle

Voit ilmoittaa paikalla tehtävästä tarkastuksesta tuenhakijalle etukäteen. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää.[11] Valvontapäivää voidaan sovitella, jos tuenhakija on estynyt erityisen syyn, kuten lähiomaisen kuolemantapauksen tai merkkipäivän takia. Kylvöpäivää ei tarvitse etukäteen tiedustella viljelijältä, koska se tulee ilmoittaa peltotukien haussa. Kylvöpäivä näkyy myös valvontalistalla.

3 Näin suoritat tarkastuksen paikan päällä

Käytä hampun valvonnassa Ruokaviraston laatimaa Hampun THC-valvonnan tarkistuslistaa, jonka voit tulostaa Tukisovelluksesta Valvontatapahtuman tiedot -välilehdeltä. Jos tila on sekä hampun valvonta-ajolla että peltovalvonta-ajolla, täytä kumpikin tarkistuslista, koska hampun tarkistuslista tai kopio siitä tulee toimittaa laboratorioon.  

Ennen tarkastusta ja näytteiden keräämistä varmista sähköisestä arkistosta, onko siementen vakuustodistusta toimitettu määräajassa. Jos vakuustodistusta ei ole sähköisessä arkistossa, pyydä kopio todistuksesta kunnasta. Mikäli viljelijä ei ole toimittanut viranomaiselle vakuustodistusta määräaikaan mennessä, tukea ei makseta. Tämän johdosta lohkoa ei tarvitse tarkastaa eikä näytteitä kerätä. Tallenna Tukisovellukseen valvontakohteen (tuenhakijan) valinnan jälkeen Valvontakohteen valvontatapahtumat -välilehdellä Kohteella ei valvottavaa. Ilmoita asiasta viivytyksettä Ruokaviraston viljelijätukien valvontayksikköön (tiina.koivula@ruokavirasto.fi), jossa varmistetaan hampun tuotantoalan vähimmäistarkastusmäärän täyttyminen.

Ennen tarkastusta voit katsoa Tukisovelluksen Asioiden käsittely -osiosta lohkokohtaisista tiedoista hampun kylvöpäivämäärän ja siemenmäärän.

Varmista tarkastuskäynnillä, millä lohkoilla tuenhakija viljelee hamppua, missä lohkot sijaitsevat ja mitä lajikkeita hän lohkoittain viljelee. Jos viljelijällä on useita lohkoja ja mahdollisesti monta hamppulajiketta tuotannossa, tarkasta kunkin lajikkeen sijainti lohkoittain.

3.1 Näin kirjaat tarkastushavainnot tarkistuslistalle

Maastohavainnot – Kasvulohkokohtaiset tiedot

Tarkistuslistan kasvulohkokohtaisissa tiedoissa näkyy lohkon nimi ja tunnus sekä ilmoitettu pinta-ala. Lisäksi näkyy ilmoitettu kasvi ja viljelty hamppulajike. Kirjoita kohtaan Todettu kasvi, kasvi, jonka totesit tarkastuksella lohkolla kasvavan. Hampun kasvulohkokohtaiset ehdot (valvontakysymykset) ovat ” Kasvulohko on viljelty kauttaaltaan tukeen oikeuttavalla hamppulajikkeella” ja ”Kasvusto säilytetty vähintään 10 päivää kukinnan päättymisestä”.

Kuvankaappaus Tukisovelluksesta

Jos lohkolle on ilmoitettu hamppua, mutta siellä kasvaakin jotain muuta kasvia, tallenna sovellukseen todettu kasvi ja valvontakysymyksiin ”Ei koske valvontakohdetta”.

Jos lohkon hamppukasvusto on murskattu ennen tarkastuskäyntiä, tallenna valvontakysymykseen 35 ”Kunnossa” ja valvontakysymykseen 34 ”Ei koske valvontakohdetta”. Kirjoita valvontakysymyksen Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan, että kasvusto tuhottu/murskattu ja syy, esim. kylvö epäonnistunut, kasvusto harvaa, rikkakasvit valtaavat alaa. Lisätiedot tuenhakijalle -kohdan saat auki klikkaamalla ehdon nimeä. Tällaisessa tapauksessa on hyvä ottaa myös valokuvia, ja tallentaa ne kartan muistiinpanoihin. Lisäksi mittaa lohkon pinta-ala. Viljelijän on pitänyt toimittaa vakuustodistukset ja kylvää lohkot, jolloin maataloustoiminnan vaatimus (Kasvusto on perustettu viimeistään 30.6.) täyttyy. Hakijaa ei tarvitse viedä tässä tapauksessa omalle otannalle.

Kuvankaappaus Tukisovelluksesta

Tarkasta hampun kasvulohkokohtaiset ehdot kaikilta valvonnassa olevilta hamppulohkoilta:

35. Kasvulohko on viljelty kauttaaltaan tukeen oikeuttavalla hamppulajikkeella

Varmista vakuustodistuksesta, että viljelty hamppulajike on tukikelpoinen. Tukikelpoiset lajikkeet ovat lueteltu tämän ohjeen liitteessä. Tarkasta samalla, onko viljelty lajike sama kuin tarkistuslistalla oleva lajike ja korjaa se tarvittaessa tarkistuslistalle. Kirjoita Tukisovellukseen käytetty hamppulajike Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan. Varmista lisäksi, että lohkolla kasvaa ainoastaan sitä hamppua, jonka vakuustodistus on toimitettu. Jos valvonnassa ilmenee, että lohkolla kasvaa muutakin kuin tukikelpoista hamppua, tallenna valvontakysymykseen Puutteita/Laiminlyönti, jonka seurauksena tukea ei makseta lohkolle. Lisäksi lohkon pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alaeroon. Samoin jos lohkolle on kylvetty kahden tai useamman eri hamppulajikkeen siemeniä, lohkolle ei makseta tukea.[12] Tallenne tässä tapauksessa tähän valvontakysymykseen Puutteita/Laiminlyönti ja perustelut Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan.

34. Kasvusto säilytetty vähintään 10 päivää kukinnan päättymisestä

Viljelijä voi korjata hamppukasvuston sadon aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen, kun hampun kukinta on päättynyt.[13]  Erillistä korjuulupaa ei tarvitse antaa. Jos viljelijä on korjannut sadon ennen kuin 10 päivää on kulunut kukinnan päättymisestä eli ennen kuin näytteet on kerätty, merkitse tarkistuslistalle rasti kohtaan ”Ei” ja tallenna Tukisovellukseen ”Puutteita/Laiminlyönti”. Tällöin lohkolle ei makseta tukea ja lohkon pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Jos kasvusto on heikko, etkä saa kerättyä näytteitä, tallenna ehto kunnossa olevaksi. Kirjoita lisätiedot valvontakysymyksen Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan. Lohkot, joilta ei saa kerättyä näytettä on hyvä kirjata myös Valvontatapahtuman tiedot -välilehdelle kohtaan Muistiinpanot, ei näy tuenhakijalle tai Lisätiedot tuenhakijalle.

Maataloustoiminnan vaatimus

Jos toteat hampun valvonnassa, ettei lohkoa ole kylvetty 30.6. mennessä, tallenna Tukisovellukseen Kohteella ei valvottavaa. Ilmoita myös tästä asiasta viivytyksettä Ruokaviraston viljelijätukien valvontayksikköön (tiina.koivula@ruokavirasto.fi). Vie tila oman otannan osittaiselle ajolle (ajonumero 7717), ja lisää lohkokohtaisiin havaintoihin tarkastettava ehto Kasvusto on perustettu viimeistään 30.6. Tallenna lohkon todetuksi kasviksi hamppu, jos lohko on maatalousmaata ja havainnoksi Puutteita/Laiminlyönti. Lohkolle ei makseta tukea ja lohkon pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen. Jos lohko ei ole maatalousmaata, tallenna todetuksi kasviksi viljelemätön. Valvonnassa ei voi todeta kylvämätöntä alaa avokesannoksi.

Pinta-alojen mittaaminen

Mittaa lohkojen pinta-alat ja määritä rajat GPS-laitteella tai sähköisesti Tukisovelluksen karttaosion avulla ja tallenna tulokset Tukisovellukseen Peltovalvontaohjeen mukaisesti. Viljelijän täytyy ilmoittaa täsmälliset tiedot hampun viljelyalasta. Kylvöalaa koskevien tietojen on oltava niin täsmälliset, että ala kyetään tunnistamaan niiden perusteella.[14] Voit mitata pinta-alat joko peltovalvonnan tai kasvuston näytteenoton yhteydessä. Lohkon rajojen määrittämisestä ja pinta-alojen mittaamisesta on ohjeistettu peltovalvontaohjeessa (kpl 9).

Pinta-alavirheistä tulee ilmoittaa välittömästi Ruokaviraston viljelijätukien valvontayksikköön (tiina.koivula@ruokavirasto.fi), jotta voidaan varmistua tarkastuksia koskevan pinta-alavelvoitteen (30 %) täyttymisestä.

Jos havaitset hamppulohkon valvonnassa puutteita muiden tukiehtojen noudattamisessa (esimerkiksi ympäristökorvauksessa tai ehdollisuudessa), laajenna valvonta kyseisen tukiehdon valvonnaksi[15]. Tällöin tila viedään esimerkiksi ehdollisuuden oman otannan ajolle. Asiasta on ohjeistettu enemmän Peltovalvontaohjeessa (1.6.2. ELY-keskuksen oma otanta).

3.2 Kerää hamppukasvustosta näytteet

Kerää jokaiselta valvontaotokseen tulleelta kasvulohkolta näytteet. THC-määritykset koskevat kaikkea hampuntuotantoa riippumatta siitä, mistä maataloustuotannosta on kyse.[16] ELY-keskuksen on varmistuttava, että näytteet kerätään säädettynä ajankohtana. Niinpä seuraa kasvuston kehittymistä kasvukauden aikana. Näytteenoton ajankohdan määräytymisessä täytyy ottaa huomioon kasvuston kylvöaika sekä muut kasvustoon vaikuttavat tekijät.

Näyte voidaan ottaa suhteellisen lyhyen jakson aikana. Se alkaa 20 päivää kasvuston kukinnan alkamisesta ja päättyy 10 päivän kuluttua kukinnan loppumisesta.[17] On suositeltavaa ottaa valokuvia hamppukasvustosta näytteenoton yhteydessä. Kuvien avulla voidaan myöhemmin tarvittaessa todentaa, että näyte on otettu oikeana ajankohtana.

Kasvuston elinkaaresta johtuen tarkastus ajoittuu lähinnä heinä-syyskuulle. Suomessa yleisen Finola-lajikkeen sekä Finola2-lajikkeen näytteet otetaan 55–75 vuorokauden kuluessa kylvämisestä. Aikaisimmat näytteet voidaan siten ottaa jo kesäkuun lopulla, jos kylvö on tehty esimerkiksi huhtikuun viimeisellä viikolla. Jos et saa kerättyä näytettä esim. satovahingon takia, suorita tarkastus muilta osin ja kirjaa tarkistuslistalle ja sovellukseen, ettei näytettä kerätty.

Näytteet hamppukasvustoista kerätään komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2022/126 liitteen I mukaisesti noudattamalla käytäntöä A. Ota jokaiselta kasvulohkolta oma näyte, johon keräät 50 emikukinnosta 30 senttimetrin mittaisen kasvinosan Hedekukintoja ei tarvitse kerätä (ks. kuva 1). Kerää näytteet päiväsaikaan. Suorita näytteiden keruu järjestelmällisesti siten, että saat lohkosta edustavan näytteen. Älä kuitenkaan kerää näytteitä lohkon reunoilta.[18]

Vasemmalla öljyhampun (Finola) emikukinto ja oikealla hedekukintoKuva 1. Vasemmalla öljyhampun (Finola) emikukinto ja oikealla hedekukinto. Kuvat: Tiina Koivula.

3.3 Lähetä näytteet Ruokaviraston laboratorioon

Toimita näytteet Ruokavirastoon THC-pitoisuuden analysointia varten. Näytteiden analysoinnista vastaa Ruokaviraston kemian yksikön erikoistutkija Tiina Ritvanen. Näytteet tulee lähettää kuivaamattomina paperipussissa heti tarkastuksen jälkeen, jotta näytteet eivät ehtisi pilaantua. Laita yhteen pussiin vain yhden lohkon näytteet. Pakettikorttiin voit kirjoittaa esimerkiksi Rehunäytteitä.

Lähetystavat:

 • Postin kautta express-9 pakettina: Ruokavirasto, Mustialankatu 3 ,00790 HELSINKI 
 • Matkahuollon kautta pikapakettina: Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI/Kampin terminaali 

Jos lähetät näytteet Matkahuollon kautta, on lähettäessä hyvä mainita Ruokaviraston asiakasnumero 9400278, jolloin paketti ohjautuu Helsingin Kampin terminaaliin, josta on kuljetus Ruokavirastoon arkisin noin kello 9 (ennen kello 6 tulleet paketit) ja noin kello 13 (ennen klo 11 tulleet paketit).

Toimita näyte laboratorioon niin, että kuivatus voidaan aloittaa Ruokavirastossa 48 tunnin kuluessa näytteiden keräämisestä. Tästä syystä älä lähetä näytteitä laboratorioon loppuviikosta, vaan viimeistään keskiviikkona. Huolehdi erityisesti siitä, että näytteen mukana pysyy tieto kasvulohkosta, jolta näyte on kerätty.  Kirjoita näytteen kasvulohkon tunnus, hamppulajike, viljelijän nimi ja tilatunnus, näytteenottopäivä sekä näytteen lähettäjän yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero) selvästi erilliselle paperille (ei paperipussin päälle, koska ne joudutaan laboratoriossa kopioimaan A3-paperille). Toinen vaihtoehto on täyttää näytteiden keruun yhteydessä kaksi hampun tarkistuslistaa, joista toisen toimitat näytteiden mukana laboratorioon. Myös tarkistuslistan ensimmäinen sivu tulisi liittää mukaan, koska siinä näkyy viljelijän nimi ja osoitetiedot.

Jos et toimita tarkistuslistaa näytteiden mukana, kopio siitä tulee lähettää Ruokaviraston laboratorioon joko sähköpostitse osoitteeseen RELA-kirjaus@ruokavirasto.fi tai postin kautta yllä olevaan postiosoitteeseen. Tarkistuslistaa ei siis tarvitse välttämättä liittää näytepussiin, vaan se voidaan toimittaa esim. skannattuna pdf-tiedostona myöhemmin. Mainitse sähköpostin tai kirjeen saatteessa, että kyse on hamppunäytteen THC-analysoinnista. Jos toimit näin, näytteen mukana tulee kuitenkin toimittaa edellä mainitut tiedot.

THC-määrityksistä saadut tulokset eivät vaikuta lohkon tukikelpoisuuteen. Määritystulokset vaikuttavat siihen, mitä komission edellyttämää käytäntöä noudattaen yksittäisen lajikkeen näytteet seuraavana vuonna kerätään ja analysoidaan.  Lisäksi tulokset saattavat vaikuttaa siihen, mitkä lajikkeet myöhempinä vuosina määritellään EU-tasolla tukikelpoisiksi.[19]

3.4 Toimita tarkastuskertomus viljelijälle

Tallenna hampun tarkistuslista ja mahdolliset liitteet sähköiseen arkistoon. Tarkistuslistaa ei tarvitse toimittaa viljelijälle. Toimita viljelijälle Tukisovelluksesta tarkastuskertomus mahdollisimman pian valvonnan jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 15.11. Jos tila on vain hampun valvonnassa, lähetä viljelijälle hampun tarkastuskertomus, johon tulostuu tarkastetut tukiehdot (kasvulohkokohtaiset havainnot), kasvulohkokohtaiset lisätiedot, valvonnassa todetut kasvit ja mitatut pinta-alat.

Allekirjoita tarkastuskertomus koneellisesti ja lähetä viljelijälle tiedoksi ja kuultavaksi. Viljelijälle tai hänen edustajalleen annettaan mahdollisuus kirjoittaa tarkastuskertomukseen omia huomioita tarkastuksesta. Viljelijä voi myös halutessaan allekirjoittaa tarkastuskertomuksen. Allekirjoitus ei poista tuenhakijalta oikeutta hakea muutosta tuen myöntämistä koskevaan päätökseen eikä allekirjoituksen puuttuminen estä asian jatkokäsittelyä.

Tarkistuslistan, tarkastuskertomuksen ja muiden valvontaan liittyvien asiakirjojen arkistoinnissa noudatetaan Ruokaviraston ohjetta sähköisestä asianhallinnasta ja arkistoinnista, joka löytyy Pikantista[20].

4 Säädösluettelo

 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1173, annettu 31 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta (Asetus (EU) 2022/1173)
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/126, annettu 7 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta (Asetus (EU) 2022/126)
 • Hallintolaki 434/2003 (Laki 434/2003)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022 (Laki 1334/2022)
 • Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 163/2023 (VNa 163/2023)
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 134/2023 (VNa 134/2023)
 • Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 158/2024 (VNa 158/2024)
 • Ruokaviraston määräys eräiden Euroopan unionin suorien viljelijätukien, kansallisten maatalouden tukien ja maaseudun kehittämisen korvauksien hakemisesta sekä muiden tietojen toimittamisesta vuonna 2024 1/2024 (Ruokaviraston määräys 1/2024)

Liite: Hampun tukikelpoiset lajikkeet 2024

 • ADZELVIEŠI
 • Alive SK
 • AMX
 • Arizona Dream
 • ARMANCA
 • ASSO
 • AUSTA SK
 • Auto Power 1
 • BALATON
 • BENIKO
 • BIALOBRZESKIE
 • CANNACOMP
 • CARMA
 • CARMAGNOLA
 • CARMALEONTE
 • CFX-2
 • CHAMAELEON
 • CODIMONO
 • CRS-1
 • CS
 • DACIA SECUIENI
 • DELTA-405
 • DELTA-ILOSA
 • DIOICA 88
 • Djumbo 20
 • EARLINA 8 FC
 • ELETTA CAMPANA
 • Enectaliana
 • Enectarol
 • EPSILON 68
 • Estica
 • FEDORA 17
 • Felice
 • FELINA 32
 • Felina 34
 • Férimon
 • FIBRANOVA
 • FIBRANTE
 • Fibrimon 56
 • FIBROL
 • FIBROR 79
 • FINOLA
 • Finola2
 • Fiona
 • Fukal
 • FUTURA 75
 • FUTURA 83
 • GLECIA
 • GLIANA
 • GLYANA
 • HELENA
 • HENOLA
 • IVORY
 • KC BONUSZ
 • KC DORA
 • KC VIRTUS
 • KC ZUZANA
 • KCA BORANA
 • KOMPOLTI
 • KOMPOLTI HIBRID TC
 • LIPKO
 • Loja
 • LOVRIN 110
 • Mara 21
 • MARCELLO
 • MARINA
 • MARKANT
 • MATRIX
 • MGC 1013
 • Midwest
 • MIETKO
 • Mona 16
 • MONOICA
 • Morning Glory
 • Muka 76
 • Nashinoïde 15
 • Nordria 3
 • Northwest
 • OGK
 • OLIVIA
 • ORION 33
 • Ostara 9
 • Pain killer
 • Pūriņi
 • RAJAN
 • RATZA
 • Rodnik
 • SANTHICA 23
 • SANTHICA 27
 • SANTHICA 70
 • SECUIENI JUBILEU
 • SILVANA
 • SOFIA
 • Stara Prekmurska
 • Strawberry H
 • Strawberry K
 • SUCCESIV
 • TEODORA
 • TIBORSZALLASI
 • TISZA
 • Troyanka I
 • TYGRA
 • UNIKO B
 • USO-31
 • VILLANOVA
 • Western Cherry
 • WIELKOPOLSKIE
 • WOJKO
 • ZENIT

[1] Laki 434/2003 28 §

[2] VNa 134/2023 15 §

[3] Asetus (EU) 2022/126 3 art.

[4] Asetus (EU) 2022/126 art. 2, 5, VNa 134/2023 18 §

[5] VNa 134/2023 15 §

[6] Asetus (EU) 2022/126 art. 2,

[7] VNa 134/2023 8 §, Hakuoppaat / Hamppu 2024

[8] VNa 134/2023 8 §

[9] Asetus (EU) 2022/1173 art. 8

[10] Asetus (EU) 2022/126 art. 2

[11] Laki 1334/2022 29 §

[12] VNa 158/2024 12 §

[13] Asetus (EU) 2022/126 art. 5

[14] Asetus (EU) 2022/126 art. 5

[15] Asetus (EU) 2022/1173 art. 8

[16] Laki 1334/2022 23 §

[17] Asetus (EU) 2022/126 art. 3

[18] Asetus (EU) 2022/126 Liite I

[19] Asetus (EU) 2022/126 Liite I

[20] Asetus (EU) 2022/126 art. 3

[18] https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/MTOHJE/Asianhallinta+ja+arkistointi (Ruokaviraston ektranet, rajoitettu pääsy)