Kasvipeitteisyysvalvonta 2020 - Ohje ELY-keskusten tarkastajille

Julkaisupäivä: 30. lokakuuta 2020

Voimassa 30.10.2020 alkaen
6021/03.00.00.01/2020

1. Yleistä kasvipeitteisyysvalvonnasta

1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset

Toimenpiteessä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys viljelijän on pidettävä jokaisena sitoumusvuotena vähintään 20 % sitoumusalasta kasvipeitteisenä kasvukauden ulkopuolella. Jos tilalla on lohkoja sekä kohdentamisalueella että kohdentamisalueen ulkopuolella, niin 20 % on täytyttävä kummallakin alueella. Toimenpiteen tukiehdot ovat erilaiset kohdentamisalueella ja kohdentamisalueen ulkopuolella. Asiasta on kerrottu tarkemmin alla.

Kohdentamisalue

Kasvipeitteisenä on pidettävä kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti vuosittain vähintään 20, 40, 60 tai 80 prosenttia maatilan sitoumuksessa olevien peruslohkojen kokonaispinta-alasta. Kasvipeitteisyyden 20 % vähimmäisvaatimusta voi täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksella. Vähimmäiskasvipeitteen ylittävillä aloilla on oltava kasvavaa kasvia tai kasvin sänkeä (aito kasvipeitteisyys).

Kohdentamisalueen ulkopuolinen alue

Kohdentamisalueen ulkopuolella maatilan sitoumusalasta vähintään 20, 40 tai 60 % on oltava kasvipeitteistä kasvukauden ulkopuolella. Kevennetty syyssänkimuokkaus voi täyttää talviaikaisen kasvipeitteisyyden ehtoa kaikkiin prosenttirajoihin asti.

Kasvipeitteisyyden tukiehdot on kerrottu tarkemmin kohdassa 2 ja ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa.

1.2 Valvonnassa olevat tilat

Kasvipeitteisyyden valvonta tehdään erillisenä valvontana kasvukauden ulkopuolella. Kasvipeitteisyysvalvonnassa olevat tilat on viety valvonta-ajolle 6906. Kasvipeitteisyysvalvontaa varten on perustettu myös oman otannan ajonumero 6907. Ajolle voi viedä tiloja esim. ilmiannon perusteella tai jos muuten käy ilmi, ettei kasvipeitteisyyttä ilmoittanut tila ole säilyttänyt kasvipeitteisyyttä ehtojen mukaisesti.

Ajolla 6906 on myös tilat, jotka on vapautettu viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen tai ekologisen alan vaatimuksesta nurmipoikkeuksen takia (lisätietoja sitoumusehdoissa). Näille tiloille talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta ei makseta, mutta tilojen on pitänyt ilmoittaa kasvipeitteistä alaa vuosittain vähintään 20 % maatilan sitoumusalasta. Nurmipoikkeuksen takia vapautetuilta tiloilta valvotaan vain 20 %:n kasvipeitteisen vähimmäisalan täyttyminen sitoumusalaan verrattuna. Tieto nurmipoikkeuksen takia vapautetuista tiloista on valvontalistalla.

Kasvipeitteisyysvalvonnassa huomioidaan vain tilan kasvipeitteisiksi ilmoittamat peruslohkot. Viljelijän muilla peruslohkoilla olevaa kasvipeitteistä alaa ei voida hyväksyä. Peruslohkolla todettu ilmoitettua suurempi kasvipeitteisyysala voi kompensoida joltain toiselta peruslohkolta puuttuvaa kasvipeitteistä alaa. Kasvipeitteisyysvalvonnassa ei huomioida korvauskelvottomia peruslohkoja, eikä peruslohkoja, jotka eivät ole sitoumuksella, koska niille ei makseta korvausta, eivätkä ne kasvata kasvipeitteisyysprosenttia.

1.3 Valvonnan tarkistuslistaus

Kasvipeitteisyysvalvonnan lohkokohtaiset tiedot voi tallentaa tilalla joko suoraan Tukisovellukseen tai paperiseen tarkistuslistaukseen, josta tiedot on siirrettävä Tukisovellukseen. Tarkistuslistaus tulostetaan Tukisovelluksesta samalla tavalla kuin peltovalvonnan tarkistuslistaus.

Tarkistuslistaukselle täytetään kasvipeitteisyysvalvonnassa todetut pinta-alat. Tarkistuslistaukselle on muistettava kirjata tieto, jos jotakin lohkoa ei tarvitse tarkastaa. Lohkon voi jättää tarkastamatta, jos viljelijän ilmoittama kasvipeitteisyysprosentti (20, 40, 60 tai 80 %) täyttyy jo muiden lohkojen avulla.

Tarkistuslistaukselle on täytettävä erikseen tiedot sekä kohdentamisalueelle että muulle alueelle, jos tilalla on kasvipeitteistä alaa kummallakin alueella. Kummaltakin alueelta on tarkastettava, että vähimmäisalavaatimus 20 % sitoumusalasta täyttyy.

Viljelijälle lähetetään kasvipeitteisyysvalvonnasta tarkastuskertomus sen jälkeen, kun valvonnan tiedot on tallennettu ja varmennettu Tukisovelluksessa. Tarkastuskertomus tulostetaan Tukisovelluksen kohdasta Valvontatapahtuman tiedot.

2. Tarkastettavat vaatimukset ja tukiehdot

2.1 Perustason vaatimukset

Toimenpiteen peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys perustasoon kuuluu taulukossa 1 olevat vaatimukset.

Taulukko 1. Toimenpiteen peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys perustaso.

Kysymys

Perustason vaatimus

Tarkastelupaikka

74

Sänki on jätetty polttamatta, ellei sen polttamiselle ole ollut perustetta (*

Maastotarkastus

7.3

Kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla ja/tai jos satoa ei ole korjattu, markkina- ja korjuukelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista myös seuraavana vuonna (*

Maastotarkastus

Perustason vaatimukset on tarkastettu peltovalvonnan yhteydessä. Kasvipeitteisyysvalvonnassa ei siis tarvitse ottaa kantaa perustason vaatimuksiin ja niitä ei näytetä Tukisovelluksessa.

Aiempaa valvontatulosta on muutettava, jos tilanne tilalla on muuttunut ja perustason vaatimuksissa onkin puutteita, esim. sänki on poltettu ilman perustetta. Aiempaa valvontatulosta muutetaan tallentamalla valvonnan havainto peltovalvonnan havaintoihin.

2.2 Tarkastettavat tukiehdot

2.2.1 Lohkon kasvipeitteisyys on säilytetty ehtojen mukaisesti

Kasvipeitteisyysvalvonnassa tarkastetaan, että viljelijä on säilyttänyt sitoumusehtojen mukaisesti lohkon kasvipeitteisenä kasvukauden ulkopuolella. Viljelijän kasvipeitteisiksi ilmoittamista lohkoista tarkastetaan niin monta, että voidaan varmistua viljelijän ilmoittaman kasvipeitteisyystason täyttymisestä. Valitut lohkot on tarkastettava maastossa ja lohkoilla on pystyttävä toteamaan silmämääräisesti, että kasvipeitteisyysvaatimus täyttyy koko viljelijän ilmoittamalla alalla.

Lohko on tarvittaessa mitattava, jos viljelijä on ilmoittanut vain osan lohkon alasta kasvipeitteiseksi. Mittaus on tehtävä erityisesti silloin, kun tietty kasvipeitteisyystaso täyttyy vain niukasti ja kasvipeitteistä alaa ei pysty riittävän tarkasti arvioimaan kartalta. Aiemmin peltovalvonnassa mitattuja kasvulohkoja ei tarvitse mitata uudestaan, jos viljelijä on ilmoittanut kasvipeitteisen alan niiden mukaisesti. Jos viljelijän ilmoittama kasvipeitteisyystaso ei täyty, niin kasvipeitteisyysvalvonnassa on varmistettava, että täyttyykö edellinenkään prosenttiraja.

Toimenpiteessä on mahdollista, että viljelijä muokkaa kasvipeitteiseksi ilmoittamaansa alaa. Alaa voi muokata ilman seuraamuksia, jos ilmoitettu kasvipeitteisyystaso edelleen täyttyy (20, 40, 60, 80 %). Esimerkiksi viljelijä on voinut ilmoittaa kasvipeitteiseksi alaksi 75 % sitoumusalasta, jolloin korvaus maksetaan 60 %:n tason mukaan. Viljelijä voi muokata tällöin 60 %:n ylittävän alan ilman seuraamuksia.

2.2.2 Lohkon kasvipeitteisyys on ehtojen mukainen

Sitoumusehtojen mukaan talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen voidaan hyväksyä seuraavat kasvit:

 1. monivuotiset viljellyt nurmet, talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
 2. monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
 3. viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
 4. kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti
 5. syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljakasvit, syysrypsi, syysrapsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit
 6. keväällä korjattava pellava ja hamppu
 7. sänki- ja viherkesanto
 8. saneerauskasvusto, jos se on öljykasvia (öljyretikka, valkosinappi)

Kasvusto (sänkeä lukuun ottamatta), joka tuhotaan kemiallisesti, ei voi täyttää kasvipeitteisyysvaatimusta. Sängillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ryhmän kolme kasveja ja kuminaa.

Luonnonhoitopelto- tai viherlannoitusnurmeksi ilmoitettu ala hyväksytään kasvipeitteisyyteen, jos niiden jälkeen kylvää syyskylvöisen kasvin. Vipu ei estä ilmoittamasta näille kasvipeitteisyyttä, mutta huomauttaa viljelijää asiasta. Valvonnassa on huomattava tarkastaa, onko viljelijä kylvänyt syyskylvöisen kasvin kasvipeitteiseksi ilmoitetulle lhp- tai viherlannoitusnurmelle.

Valvonnassa tilapäisesti viljelemättömiksi todetut alat voivat täyttää kasvipeitteisyysvaatimusta vain, jos niille on kylvetty jokin syyskylvöinen kasvi (edellisen listan 5. kohta). Tämä tarkoittaa esimerkiksi tapausta, jossa lohkolle on ilmoitettu nurmi, mutta nurmi on todettu valvonnassa tilapäisesti viljelemättömäksi. Tällöin lohko kelpaa kasvipeitteiseksi vain, jos on kylvetty syyskylvöinen kasvi.

Kasvipeitteisyyden 20 % vähimmäisvaatimusta voi täyttää kohdentamisalueella seuraavilla kasveilla, joiden sänki on kevennetysti muokattu: viljat, öljykasvit, tattari, siemenmausteet, kuitupellava ja härkäpapu.

Kevennetyn muokkauksen voi tehdä kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä ja rullailmastimella. Vain näillä laitteilla tehty kevennetty muokkaus yhteen kertaan ajaen hyväksytään. Jankkuroinnissa huomioidaan työn jälki eli jankkurilla ajettu lohko voidaan hyväksyä muokkausasteesta riippuen joko kevennetysti muokatuksi tai aidoksi kasvipeitteiseksi. Osa jankkureista ”sulkee” tehdyn uran ja ala voi olla aidosti kasvipeitteistä.

Kohdentamisalueella kevennetysti muokatuksi voidaan hyväksyä vain 20 % sitoumusalasta. Kasvipeitteisyysvalvonnassa toimitaan kohdentamisalueella seuraavasti eri tapauksissa:

 • kevennetysti muokattua alaa on ilmoitettu 20 %, mutta todetaan yli sen: jos on muokattu aidosti kasvipeitteiseksi ilmoitettua alaa kevennetysti, niin ala on hylättävä (20 %:n raja ylittyy)
 • kevennetysti muokattua alaa on ilmoitettu alle 20 %: ilmoitettua aidosti kasvipeitteistä alaa voi muokata kevennetysti siihen saakka, kunnes saavutetaan 20 % raja. Tämän ylittävä kevennetysti muokattua ala hylätään.

Kohdentamisalueen ulkopuolella kevennetty muokkaus voi täyttää kasvipeitteisyyden ehtoa kaikkiin prosenttirajoihin asti. Kevennetysti muokatuiksi hyväksytään samat kasvit kuin kohdentamisalueella eli seuraavien kasvien sänget: viljat, öljykasvit, tattari, siemenmausteet, kuitupellava ja härkäpapu.

3. Kasvipeitteisyystietojen tallentaminen Tukisovellukseen

Tukisovelluksessa on oma osionsa kasvipeitteisyysvalvonnalle. Kasvipeitteiset pinta-alat on tallennettava sekä kohdentamisalueelle että ei-kohdentamisalueelle. Kohdentamisalueella tallennetaan erikseen aidosti kasvipeitteiset ja kevennetysti muokatut pinta-alat. Kohdentamisalueen ulkopuolella ei ole kuin yhtä kasvipeitteisyyslajia. Tukisovelluksen tallennusnäyttö on edellä kerrotusta johtuen erilainen kohdentamisalueella ja kohdentamisalueen ulkopuolella.

Alla on kuvankaappaus kasvipeitteisyysvalvonnan ”haitarista”. Kuvan alla on tarkemmin selitettynä haitarissa olevat tekstit.

Kuvankaappaus Tukisovelluksen Kasvipeitteisyysvalvonnasta

Kohdassa Kokonaistilanne on seuraavat tekstit:

Ilmoitettu kasvipeitteisyystaso: Viljelijän syysilmoituksella ilmoittama kasvipeitteisyystaso. Kohdentamisalueella tasot ovat 20, 40, 60 tai 80 % ja kohdentamisalueen ulkopuolella 20, 40 ja 60 %. Viljelijän tarkempi kasvipeitteisyysprosentti on katsottavissa Tukisovelluksen Asioiden käsittelystä (Päätukihaku – Ympäristökorvauksen syysilmoitus)

Ilmoitettu kasvipeitteinen pinta-ala: Viljelijän syysilmoituksella ilmoittama kasvipeitteinen pinta-ala. Ala on sama, mikä on nähtävissä viljelijän syysilmoituksessa.

Pinta-alaa tarkastettava ilmoitettuun kasvipeitteisyystasoon: Reaaliaikainen laskuri, joka ilmoittaa, paljonko kasvipeitteistä alaa on tarkastettava, että saavutetaan viljelijän ilmoittama kasvipeitteisyystaso. Kasvipeitteisyysvalvonnan voi lopettaa, kun lukuarvo on nolla. Kun lukuarvo on nolla, voi mahdollisesti jäljellä oleville lohkoille tallentaa Ei koske valvontaelementtiä. Jos kohdentamisalueella todetaan hyväksytystä sitoumusalasta yli 20 % kevytmuokattua, niin ylimenevä ala ei muuta pinta-alalaskurin arvoa.

Valvonnassa hyväksytty kasvipeitteisyysprosentti: Laskuri, joka summaa valvonnan edetessä kertynyttä kasvipeitteistä pinta-alaa. Prosenttiosuus lasketaan laskemalla yhteen tallennetut kasvipeitteiset pinta-alat ja jaetaan ympäristökorvauksen hyväksytyllä sitoumusalalla. Kevytmuokattua pinta-alaa laskuri huomioi kohdentamisalueella vain 20 %. Jos 20 % ylittyy, niin laskurin lukuarvo ei muutu.

Kevytmuokatun pinta-alan osuus sitoumusalasta: Laskuri, joka kertoo kasvipeitteisyysvalvonnassa tallennetun kevytmuokatun pinta-alan osuuden ympäristökorvauksen hyväksytystä sitoumusalasta. Jos laskurin lukuarvo ylittää 20 %, niin kevytmuokattu ala ei enää kerrytä kasvipeitteistä pinta-alaa.

Kohdassa Kasvipeitteisyyslohkot on automaattisesti täytettynä peruslohkon kasvulohkojen hyväksytty yhteenlaskettu pinta-ala ja viljelijän ilmoittama kasvipeitteinen pinta-ala (aito ja kevytmuokattu erikseen kohdentamisalueella). Tarkastajan pitää ottaa kantaa seuraaviin kohtiin:

Tilanne: Valvonnan alkutilanteessa kaikkien lohkojen kohdalla on Käsittelemätön. Lohkon tiedoksi muutetaan Kunnossa, kun lohko on saatu valvottua ja kasvipeitteinen pinta-ala tallennettua. Tällöin laskurit huomioivat lohkon pinta-alatiedot. Ei koske valvontaelementtiä -vaihtoehtoa voi käyttää, kun pinta-ala laskuri näyttää 0,00 ha ja Valvonnassa hyväksytty kasvipeitteisyysprosentti on yli ilmoitetun kasvipeitteisyystason.

Hyväksytty kasvipeiteala, aito (ha): Kenttiin Hyväksytty kasvipeiteala, aito (ha) ja Hyväksytty kasvipeiteala, kevytmuokkaus (ha) tulee esitäyttönä viljelijän ilmoittamat kasvipeitteiset pinta-alat. Esitäyttönä tulleisiin pinta-alatietoihin voi tehdä vapaasti muutoksia. Jos valvonnassa ei tarvitse tehdä muutoksia viljelijän ilmoittamaan pinta-alaan, niin lohkon Tilanne-kohtaan voi muuttaa Kunnossa.

Valvonnassa voi todeta aidosti kasvipeitteiseksi ilmoitetun lohkon kevytmuokatuksi. Huomioitava on, että kevytmuokattua voi olla kohdentamisalueella maksimissaan 20 %. Maksimin ylittyessä alaa ei hyväksytä kevytmuokatuksi, eikä sitä huomioida laskureissa. Vastaavasti kevytmuokattua voi todeta aidosti kasvipeitteiseksi. Viljelijä on voinut ilmoittaa syysilmoituksella kevytmuokattua maksimissaan 20 % ja tämän koko alan voi todeta aidosti kasvipeitteiseksi.

Lohkon kasvipeitteiseksi alaksi voi todeta suuremman alan, mitä viljelijä on syysilmoituksella ilmoittanut.  Jonkun lohkon ilmoitettua suurempi kasvipeitteinen ala voi korvata joltain toiselta lohkolta puuttuvaa kasvipeitteistä alaa.

Sitoumuksen ulkopuoliset lohkot, joille on ilmoitettu kasvipeitteisyyttä, on merkitty sovellukseen lohkon yhteyteen tähdellä *. Tällaisten lohkojen kasvipeitteisyys ei vaikuta kasvipeitteisyysprosentin laskemiseen.

Nurmipoikkeuksen takia vapautettujen tilojen kasvipeitteisyysvalvonta tehdään Tukisovelluksessa seuraavasti:

 • Kasvipeitteisiä lohkoja tarkastetaan ja tallennetaan sen verran, että 20 % täyttyy. Tarkastetuille lohkoille tallennetaan Tukisovelluksessa tilanteeksi Kunnossa, jos kasvipeitteisyys täyttää tukiehdot.
 • Ylimääräisille lohkoille (20 % ylittyessä) tallennetaan myös Kunnossa ja lohkojen hyväksytyksi alaksi jätetään ilmoitettu ala. Näin toimien tilan saa Tukisovelluksessa tallennettua.
 • Tukisovelluksen Valvontatapahtuman tiedot -välilehdelle kirjoitetaan molempiin lisätietokenttiin tiedoksi, että kyseessä on viherryttämisen takia vapautettu tila.

 

Jos tilalla on kasvipeitteistä alaa sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, niin tietyissä yksittäisissä poikkeustapauksissa toisen alueen kasvipeitteiset lohkot eivät näy Tukisovelluksen kasvipeitteisyysvalvontaosiossa eikä tarkistuslistauksessa. Näin käy, jos viljelijä on täyttänyt miniminä olevaa 20 % kasvipeitteisyysvaatimusta sellaisilla kasveilla, joille ei makseta kasvipeitteisyydestä korvausta (esim. viherkesanto). Tarvittaessa tilojen, joilla on peltolohkoja kummallakin alueella, tiedot kasvipeitteisistä lohkoista on tarkastettava syysilmoituksesta. Näiltä tiloilta on varmistettava, että 20 % minimivaatimus täyttyy kummallakin alueella.

4. Kasvipeitteisyysvalvonnan seuraamukset

Perustason seuraamuksista on kerrottu tarkemmin peltovalvontaohjeessa.

Peltojen talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä tilalle aiheutuu %-seuraamus, jos kasvipeitteisyys ei ole ehtojen mukainen. Seuraamus määräytyy sen mukaan, että kuinka paljon viljelijä on ilmoittanut kasvipeitteistä alaa ja kuinka paljon sitä valvonnassa todetaan. Tukisovellus määrittää seuraamuksen automaattisesti, eli tarkastajan ei tarvitse siihen ottaa itse kantaa. Kasvipeitteisyysvalvonnan seuraamus määräytyy eri tapauksissa taulukon 2 mukaisesti.[1]

Taulukko 2. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden seuraamukset.

Viljelijän ilmoittama kasvipeitteisyys-%

Valvonnassa todettu kasvipeitteisyys-%

Seuraamus-%

20

< 20

ei makseta

40

20

10

60

20

20

80

20

30

Seuraamusprosentti on aina 10 %, kun kasvipeitteinen ala putoaa valvonnan seurauksena seuraavalla tasolle. Esimerkiksi jos viljelijä on ilmoittanut kasvipeitteiseksi alaksi 85 % sitoumusalasta ja valvonnassa todetaan kasvipeitteisen alan olevan 35 %, niin seuraamus on 30 %. Lisäksi kasvipeitteisyyskorvaus maksetaan toteutuneen tason mukaisesti.

Toimenpide päätetään, jos tilan kasvipeitteiseksi alaksi todetaan valvonnassa alle 20 %. Toimenpiteen päättää YTA-alue, jolle ELY-keskuksen on ilmoitettava valvonnan tuloksesta. Toimenpiteen päättäminen tarkoittaa sitä, että myös aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään YTA-alueen toimesta takaisin.

Kasvipeitteisyysvalvonnassa voi viljelijän ilmoittama kasvipeitteisyystaso alittua sen takia, että syysilmoituksessa käytetään päätukihaun ilmoitettuja pinta-aloja ja kasvipeitteisyysvalvonnassa peltovalvonnassa hyväksyttyjä aloja. Jos joku tasoista alittuu tämän takia, niin silloin on pyrittävä kompensoimaan joltain lohkoilta mahdollisesti puuttuvaa kasvipeitteistä alaa jonkun toisen lohkon ilmoitettua suuremmalla kasvipeitteisellä alalla.  

[1] VNa 712/2015 19 §