Maidon tuotantotuen valvontaohje 2023

Julkaisupäivä: 1. helmikuuta 2023

Voimassa 1.2.2023 – toistaiseksi
7410/03.00.00.01/2022

1 Yleistä maidon tuotantotuen valvonnasta

Ruokavirasto antaa tässä menettelyohjeet maidon tuotantotuen tarkastuksien suorittamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (jäljempänä ELY-keskus) tekevät tukijärjestelmään kuuluvat tarkastukset maatilalla ja meijerissä.

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää C-tukialueen hakijalta vuonna 2022 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perustella.  Maidon tuotantotukea meijerimaidosta maksetaan hakijalle meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin[1]. Meijerit ilmoittavat tuottajilta kerätyn maidon määrät Ruokaviraston ylläpitämään Maitorekisteriin. Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos maito on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidontuotantotukijärjestelmään.

Maidon tuotantotuki suoramyyntimaidosta maksetaan hakijalle suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta[2]. Tuenhakijan on ilmoitettava kuluttajalle suoraan myydyt maitomäärät ELY-keskukseen Ruokaviraston lomakkeella 230.

Maidon tuotantotuen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Tuotantotukea saadakseen hakijalla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassaan viljelykseen soveltuvaa peltoa. Tuenhakijan on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan ja lehmien on oltava tuenhakijan hallinnassa[3].

1.1 Ruokavirasto tekee valvontaotannan

Ruokavirasto valitsee valvontaan 10 prosenttia meijereistä, jotka vuonna 2022 vastaanottivat maitoa C-tukialueelta.[4] Meijerit valitaan satunnaisotannalla ja painotetulla otannalla, jossa huomioidaan aikaisemmat meijeritarkastukset. Otannan perusjoukkoon kuuluvat ne meijerit, jotka ovat ilmoittautuneet maidon tuotantotietojen toimittajaksi ja vastaanottaneet 1.1.–31.12.2022 C-tukialueella tuotettua maitoa.

Valvontaan tulleiden meijereiden C-tukialueen maidontuottajista tarkastetaan edustava otos. Tarkastukseen valittavien tuenhakijoiden otanta laaditaan Ruokavirastossa satunnais- ja painotetulla otannalla. Otannassa painotetaan suuria tiloja.

Maidon suoramyynnin osalta tarkastetaan vähintään 3 % tukea hakeneista[5]. Tuenhakijoista 20–25 % valitaan satunnaisesti ja loput painotetulla otannalla. Painotetussa otannassa huomioidaan suoramyynnin laajuus ja aikaisemmat tarkastukset. Tarkastukseen valittavien tuenhakijoiden otanta laaditaan Ruokavirastossa.

1.2 Näin ilmoitat tarkastuksesta

Ilmoita meijerille tarkastuksesta enintään 14 vuorokautta aiemmin, jos ilmoitus ei vaaranna tarkastuksen tarkoitusta.[6] Tarkastuksen tarkoitus saattaa vaarantua, jos meijerille tarjoutuu mahdollisuus korjata puutteita, jotka mahdollisesti vaikuttavat maidontuottajille maksettavan tuen myöntämiseen tai maksamiseen. Toisaalta ennalta ilmoittamisella varmistetaan, että meijerin edustajalla on mahdollisuus osallistua tarkastukseen. Ilmoita tuenhakijoille tilalla tehtävästä tuotantokyvyn tarkastuksesta enintään 48 h etukäteen[7].

1.3 Entä jos tuenhakija estää tarkastuksen?

Jos tuenhakija kertoo tuotantokyvyn tai maidon suoramyynnin tarkastuksesta ilmoittaessa, että tarkastusta ei saa tehdä, kerro hänelle, että hänen tukihakemuksensa hylätään.[8] Toimi samoin, jos tuenhakija estää tarkastuksen tilalle mentäessä. Lähetä tällöin tuenhakijalle kirjallinen ilmoitus (kuuleminen) tarkastuksen estämisestä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista. Lisäksi varaa hänelle kohtuullinen määräaika antaa asiassa selvitys.[9] Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.[10] Tuenhakija voi antaa selvityksessään suostumuksensa tarkastukseen ilmoitusajan (noin kaksi viikkoa) puitteissa. Tilakäynnin viivyttäminen uhkailulla ei vaikuta myönnettävän tuen määrään, jos tarkastus voidaan tehdä myöhemmin. Silloin seuraamusta määrättäessä on arvioitava tavallista tarkemmin virheen tahallisuus ja ilmoittamisen jälkeen mahdollisesti korjatut puutteet. Jos tuenhakijalle on maksettu tukia ja tuen maksun perusteena olevien tukiehtojen tarkastus estyy tuenhakijasta johtuvasta syystä, tuki peritään takaisin.[11]

Jos tuenhakija tai tämän edustaja estää tarkastuksen tekemisen kuulemisen jälkeenkin, tukihakemus hylätään.[12] Kirjaa tarkastuspöytäkirjalle, että tuenhakija on estänyt tarkastuksen ja sen seurauksena tukihakemus hylätään.  Lähetä tarkastuspöytäkirjan mukana tuenhakijalle kuulemiskirje, jossa todetaan, että asia voidaan ratkaista ilman tuenhakijan allekirjoitusta tai selvitystä.

Voit keskeyttää tarkastuksen milloin tahansa, jos turvallisuutesi on uhattuna. Tarvittaessa suorita tarkastus poliisin virka-avun kanssa.[13]

2 Maidon tuotantotuen tarkastukset

Maidon tuotantotuen valvonnassa markkinointiin ostettua ja hyväksyttyä maitoa koskevat tarkastukset tehdään maatilalla ja meijerissä[14]. Tarkastuksessa käydään läpi otantaan tulleiden maidontuottajien osalta Maitorekisterissä olevien tuotantotietojen ja tuotantokyvyn yhteensopivuus sekä Maitorekisterissä olevien tietojen oikeellisuus meijerin kirjanpidon sekä muun asiakirja-aineiston perusteella. Tarkastajalla tulee olla Maitorekisteriin keskushallinnon selaajan käyttöoikeudet, jotka haetaan Ruokavirastolta Pääsynhallinnan kautta.

Maidon suoramyynnin tarkastukset tehdään tilalla ja siinä tarkastetaan suoramyynnin ja tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus ja suoramyyntiä koskeva kirjanpito.  Tarkastukset tulee suorittaa toukokuun 2023 loppuun mennessä.

Tarkastuksen kulku:

 1. Tarkasta tuenhakijan maidon tuotantokyky tilakäynnillä (jos tilalle ei ole tehty nautavalvontaa vuonna 2022)
 2. Suorita meijerivalvonta meijerissä
 3. Suorita suoramyynnin valvonta tilalla

2.1 Tarkasta tuenhakijan tuotantokyky tilalla

Tarkasta valvontalistalla olevan tuenhakijan tuottaman maitomäärän ja tuotantokyvyn yhteensopivuus paikan päällä tilakäyntinä ennen meijeritarkastusta, jos tilalle ei ole tehty nautaeläinvalvontaa vuonna 2022. Valvontalistalla näkyy nautaeläinvalvonnan päivämäärä ja ajonumero. Käytä tarkastuksella Ruokaviraston laatimaa tarkastuspöytäkirjaa Meijerivalvonta 2023, Tilan tuotantokyvyn tarkastuspöytäkirja.

Kohta 1. Perustiedot

Kirjoita perustietoihin tuenhakijan nimi, tilatunnus, jakeluosoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelin, meijerin asiakasnumero, tarkastuksen tekijä(t) sekä meijeri, jonne tila toimittaa maitoa. Lisäksi kirjaa valvonnasta ilmoittamispäivä ja kellonaika sekä valvontakäynnin ajankohta.

Kohta 2. Tilan maidontuotanto ja tuotantokyky

Merkitse tarkastuspöytäkirjalle joulukuun 2022 maidontuotannon määrä, jonka saat valvontalistalta (sarake 9). Tarkasta tuenhakijan kaikki joulukuun 2022 aikana keräiltyä maitomäärää koskevat kuitit, laske meijeriin toimitettu maitomäärä yhteen ja merkitse litramäärä pöytäkirjalle. Ellei joulukuun keräilykuitteja ole tilalla, tarkasta kerätty maitomäärä meijeritarkastuksen yhteydessä meijerin kirjanpidosta/tietojärjestelmästä. Laita tässä tapauksessa rasti kohtaan ”Ei tarkastettu”.

Tarkastettujen joulukuun maitomäärien poiketessa toisistaan kirjaa selvitys kohtaan ”Huomautukset ja lisäselvitykset”. Valvonnassa voidaan hyväksyä esimerkiksi meijerin käyttämät toleranssit, joita voit tiedustella meijeriltä. Mikäli maitomäärät poikkeavat toisistaan toleranssia enemmän, pyydä meijeriltä selvitys tiettyyn määräaikaan mennessä. Kirjaa annettu määräaika pöytäkirjalle em. kohtaan ja liitä selvitys myöhemmin tarkastuspöytäkirjaan.

Tarkasta valvontahetken lehmien lukumäärä ja merkitse se tarkastuspöytäkirjalle. Eläintiloihin ei ole tarpeen mennä, jos voit todeta eläinmäärän muulla tavalla luotettavasti (esim. nautarekisteristä). Laske tämän jälkeen joulukuun keskimääräinen maidontuotanto lehmää kohti jakamalla joulukuun tuotettu maitomäärä valvontahetken lehmämäärällä. Vertaa lopuksi laskemaasi joulukuun keskimääräistä maidontuotantoa lehmää kohti lehmien keskituotokseen, joka on noin 840 litraa/kk[15]. Huomioi, että tuotokseen vaikuttaa muun muassa rotu. Jos tuenhakijalla on esimerkiksi puhdas suomenkarja tai jersey-lypsykarja, kuukausittainen tuotos lehmää kohti saattaa jäädä pienemmäksi (n. 670-680 litraa).

Jos tuenhakijalla on se määrä lypsylehmiä, jolla joulukuun 2022 ilmoitettu maitomäärä on voitu tuottaa, merkitse pöytäkirjalle kohtaan ”Tuotantokyky ja meijeriin toimitettu maitomäärä ovat yhteensopivia” rasti kohtaan ”Kyllä”. Jos tuenhakijan tuotantokyky ja maitomäärä eivät ole yhteensopivia, merkitse rasti kohtaan ”Ei”. Jos eläinmäärässä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla on vaikutusta vuoden 2022 maidon tuotantokykyyn tai tuotantokyvyssä on jotain poikkeavaa, kirjaa ne pöytäkirjalle kohtaan Huomautukset ja lisäselvitykset. Kirjoita myös mahdolliset muut lisätiedot tai huomautukset valvonnasta em. kohtaan tai erilliselle paperille.

HUOM! Kirjaa tarkastuspöytäkirjan lisäksi valvontalistalle ko. tilan kohdalle sarakkeeseen 11. Toimitukset ja tuotantokyky ovat yhteensopivia joko K (Kyllä) tai E (Ei) ja sarakkeeseen 12. Tilakäynnin ajankohta päiväys, jolloin tilavalvonta suoritettu. Liitä valvontalista meijerin tarkastuspöytäkirjan liitteeksi.

Kohta 3. Tarkastuksen tulos

Merkitse rasti kohtaan ”Kunnossa”, jos tuenhakijan maidontuotantokyky ja eläinmäärä ovat yhteensopivia. Jos tuotantokyvyssä on jotain poikkeavaa tai huomauttamista, merkitse rasti kohtaan ”Huomautettavaa”.

Kohta 4. Allekirjoitukset

Tarkastuksen lopuksi allekirjoita pöytäkirja sekä pyydä myös tuenhakijan allekirjoitus siihen. Voit täyttää pöytäkirjan kahtena kappaleena, jolloin toisen voit jättää heti tarkastuksen yhteydessä tilalle. Jos et saa pöytäkirjaa valmiiksi tilakäynnillä, toimita se tuenhakijalle allekirjoitettavaksi myöhemmin.

2.2 Suorita meijerin tarkastus meijerissä

Meijerivalvonnassa tavoitteena on tarkastaa, vastaako meijerin tekemät ilmoitukset maidon vastaanotosta Maitorekisterin tietoja ja onko kaikkien valvontalistalla olevien tuenhakijoiden tuotantotiedot siirretty meijerin tilitysjärjestelmästä virheettömästi Maitorekisteriin. Meijerin kirjanpidon/tilitysjärjestelmän tietoja verrataan valvontalistan tuotantotietoihin.

Suorita meijerivalvonta paikan päällä meijerissä. Käytä tarkastuksessa Ruokaviraston laatimaa tarkastuspöytäkirjaa (Meijerin tarkastuspöytäkirja Tuotantovuosi 2022) ja valvontalistaa.

2.2.1 Näin täytät tarkastuspöytäkirjan

Kohta 1. Perustiedot

Kirjaa tarkastuspöytäkirjan ensimmäiselle sivulle meijerin nimi, meijerin numero, puhelinnumero, jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä tarkastuksen tekijä(t) ja meijerin edustaja(t). Lisäksi merkitse, milloin ilmoitit valvontakäynnistä meijerille sekä tarkastuksen ajankohta.

Kohta 2. Meijerin tekemät ilmoitukset maidon vastaanotosta vuonna 2022

Vertaa meijerin Maitorekisteriin ilmoittamia kuukausittaisia kokonaismaitomääriä meijerin kirjanpitoon. Maitorekisterissä olevat tiedot on hyvä merkitä valmiiksi tarkastuspöytäkirjalle ennen valvontaa sarakkeeseen ”Maitorekisteriin ilmoitettu maitomäärä (litraa)”. Pääset Maitorekisterissä tarkastelemaan meijerin kuukausittaisia maitomääriä valitsemalla valvonnassa olevan meijerin kohdasta ”Rajaa taulukkoa”.

Täytä tarkastuskäynnillä sarake ”Tuottajilta vastaanotettu maitomäärä meijerin kirjanpidon mukaan (litraa)” ja merkitse mahdolliset poikkeamat sarakkeeseen ”Poikkeama (litraa)”. Lisäksi merkitse rasti (Kyllä/Ei) sen mukaan vastaako maidon vastaanottotiedot Maitorekisterin tietoja. Pyydä meijeriltä tarvittaessa selvitys havaituista eroista. Jos meijeri antaa selvityksen maitomäärien poikkeamisista tarkastuskäynnin aikana, merkitse rasti sille varattuun kohtaan.

Selvitä meijerin edustajalta, varmistaako meijeri vastaanotettujen maitomäärien oikeellisuuden ja laita rasti joko kohtaan Kyllä tai Ei. Lisäksi kirjoita pöytäkirjalle, miten meijeri varmistaa sen, että maitoauton tiedot ovat oikein ja luotettavia. Meijeri voi esimerkiksi edellyttää, että maitoauton mittalaitteet kalibroidaan säännöllisin väliajoin ja että kalibrointitodistukset ovat voimassa ja/tai maitoautossa on asianmukaiset kalibrointitarrat.

Kohta 3. Kirjanpidon ja tuotantokyvyn tarkastus [16]

3.1 Maitorekisteriin ilmoitetut valvontalistalla olevien tuenhakijoiden maitomäärät vastaavat meijerin kirjanpitoa/tilitysjärjestelmän tietoja

Tarkasta, vastaako valvontalistalla olevien tuenhakijoiden meijerin tilitysjärjestelmässä olevat koko vuoden tuotantotiedot sekä joulukuun 2022 tuotantotiedot Maitorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Valvontalistalla

 • sarakkeessa 5 on valmiina Maitorekisteriin ilmoitettu koko vuoden maitomäärä,
 • sarakkeeseen 6 merkitse meijerin kirjanpidon/tilitysjärjestelmän mukainen koko vuoden maitomäärä,
 • sarakkeessa 9 on joulukuun 2022 maitomäärä, joka on ilmoitettu Maitorekisteriin ja
 • sarakkeeseen 10 merkitse meijerin kirjanpidon mukainen joulukuun 2022 maitomäärä.

Jos jonkin tuenhakijan tiedoissa on virheitä, merkitse rasti pöytäkirjan kohtaan ”Huomautettavaa” ja kirjaa perustelut sille varattuun kohtaan. Pyydä maitomäärien poikkeamisesta meijeriltä selvitys tiettyyn määräaikaan mennessä. Merkitse annettu määräaika kohtaan 4. Lisätietoja. Jos Maitorekisteriin ilmoitetut tiedot vastaavat meijerin kirjanpidossa olevia tietoja, merkitse rasti kohtaan ”Kunnossa”.

3.2 Valvontalistalla olevien tuenhakijoiden tuotantotiedot ja tuotantokyky ovat yhteensopivia

Tarkasta kaikkien valvontalistalla olevien tuenhakijoiden tuotantotietojen ja tuotantokyvyn yhteensopivuus joko asiakirjavalvontana tai paikan päällä. Jos kaikkien valvontalistalla olevien tuenhakijoiden tuotantotiedot ja tuotantokyky ovat yhteensopivia, merkitse rasti sarakkeeseen ”Kunnossa”. Jos jonkin tuenhakijan tuotantokyvyssä on puutteita tai epäselvyyttä, merkitse rasti sarakkeeseen ”Huomautettavaa”. Kirjaa mahdolliset perustelut ja lisätiedot sillä varattuun kohtaan.

Tuenhakijat, joille on tehty nautaeläinvalvonta vuonna 2022:

Tarkasta asiakirjavalvontana koko vuoden maitomäärän ja tuotantokyvyn (keskilehmäluvun) yhteensopivuus keskilehmäluvun ja vuoden aikana tuotetun maitomäärän perusteella. Valvontalistalla on tuotanto - ja eläinmäärätietoja, joita voit käyttää apuna tuotantokyvyn tarkastuksessa. Valvontalistalla on myös tieto, milloin nautaeläinvalvonta on tehty ja valvonta-ajon numero.

Tilan toimitusten ja tuotantokyvyn välisellä yhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, onko tilalla voitu tuottaa se maitomäärä, joka on meijerillä vastaanotettu. Vuonna 2021 keskimääräinen maidontuotanto lehmää kohti oli Proagrian tuotosseurannan tulosten mukaan reilu 10 000 litraa.[17]

Merkitse valvontalistan sarakkeeseen 11. Toimitukset ja tuotantokyky ovat yhteensopivia ”K”, jos tuotantokyky on kunnossa ja ”E”, jos havaitset siinä puutteita tai huomautettavaa. Kirjaa perustelut huomautuksille pöytäkirjan kohtaan 3. Liitä valvontalista tarkastuspöytäkirjan liitteeksi.

Mikäli havaitset toimitusten (eli tuotetun maidon määrän) ja tuotantokyvyn (lehmien määrän) välillä merkittäviä eroja, kysy poikkeaman syytä maidontuottajalta ja selvitä maidon alkuperä ja tilan eläinmäärä tarkemmin. Kuulemiskirjettä ei tarvitse lähettää eikä tilalla tarvitse käydä, ellei ilmene erityistä syytä. Jos jollakin tilalla on tarpeen tehdä lisäselvityksiä, merkitse niiden tulokset kohtaan 4. Lisätietoja.   

Tuenhakijat, joille ei ole tehty nautaeläinvalvontaa vuonna 2022:

Jos valvontalistalla olevalle tuenhakijalle ei ole tehty nautaeläinvalvontaa, käy tilalla tarkastamassa tuenhakijan tuotantokyky, mistä ohjeistetaan tämän ohjeen kohdassa 2.1. Käytä valvonnassa tilan tuotantokyvyn tarkastuspöytäkirjaa.

Kohta 4. Lisätietoja

Kirjoita kohtaan tarkastukseen liittyviä huomautuksia ja lisätietoja sekä meijerille annettu määräaika toimittaa selvityksiä maitomäärien poikkeamisista (kohtaan 3.1 liittyen). Lisäksi voit kirjoittaa tähän kohtaan mahdolliset tuenhakijan antamat lisäselvitykset tuotantokykyyn liittyen.

Kohta 5. Tarkastuksen tulos

Käy meijerin edustajan kanssa yhdessä läpi tarkastuksen havainnot. Esitä pöytäkirjassa kaikki ne tiedot, joihin valvonnan tulos perustuu.

 • Kohta 5.1Kunnossa
  • Merkitse tähän rasti, jos et havainnut tarkastuksessa puutteita etkä huomauttamista.
 • Kohta 5.2 ”Huomautettavaa, suositellaan korjaavia toimenpiteitä. Selvitys kohdassa 4”
  • Merkitse tähän rasti, jos havaitsit puutteita meijerin tekemissä ilmoituksissa tai kirjanpidon tarkastuksessa. Kirjaa kohtaan 4 ehdotetut korjaavat toimenpiteet (mm. tietojen korjaus tilitysjärjestelmään tai Maitorekisteriin, tuottajien toimittamien maitomäärien korjaus)
 • Kohta 5.3
  • Merkitse tähän rasti, jos kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä totesit, että jonkin valvontalistalla olevan tuenhakijan Maitorekisterissä olevat tuotantotiedot eivät vastaa meijerin kirjanpidon tietoja, ja kirjoita lisäksi tuenhakijan nimi. Pyydä meijeriä korjaamaan valvonnassa todettu maitomäärä Maitorekisteriin. Tuenhakijalle maksetaan tukea tarkastuksessa todetun maitomäärän mukaisesti[18].
Kohta 6. Meijerin edustajan huomautukset tarkastuksesta

Anna meijerin edustajalle mahdollisuus kirjata huomautuksensa tarkastuksesta pöytäkirjalle tai erilliselle liitteelle.

Kohta 7. Allekirjoitukset

Tarkastuksen lopuksi allekirjoita pöytäkirja ja lähetä meijerin edustajalle allekirjoitettavaksi, jos et saanut pöytäkirjaa tarkastuksella valmiiksi.

Tarkastuksen jälkeen skannaa pöytäkirjat PDF–muotoon ja lähetä ne Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi 30.6.2023 mennessä. Alkuperäiset valvontapöytäkirjat säilytetään ELY-keskuksessa.

2.3 Tarkasta maidon suoramyynti tilalla

Maidon suoramyynnin tarkastus tehdään maatilalla. Valvonnassa tarkastetaan maidon suoramyynnin ja tuenhakijan tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus sekä suoramyyntiä koskeva kirjanpito.[19]

Tuenhakijan tulee jättää 17.1.2023 mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemus (Ruokaviraston lomake nro 230). Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset tallentavat suoramyynnin tiedot Tukisovellukseen 3.2.2023 mennessä. Valvonta voidaan aloittaa helmikuussa 2023 ja se tulee suorittaa toukokuun loppuun mennessä.

Tarkastuksessa suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemuksessa ilmoitettuja maitomääriä verrataan tuenhakijan kirjanpidon mukaisiin maitomääriin.

Käytä tarkastuksessa Ruokaviraston laatimaa tarkastuspöytäkirjaa (Maidon suoramyynnin tarkastuspöytäkirja/ tuotantovuosi 2022), johon kirjaat kaikki ne tiedot, joihin valvonnan tulos perustuu. Selvitä pöytäkirjan sisältö ja tarkastuksen havainnot tuenhakijalle.

Kohta 1. Perustiedot

Kirjoita perustietoihin tuenhakijan nimi, tilatunnus, puhelinnumero, jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä tarkastuksen tekijä ja tuenhakijan edustaja valvonnassa. Lisäksi kirjaa, milloin ilmoitit valvonnasta ja valvonnan ajankohta.

Kohta 2. Suoramyynnin kirjanpidon ja tuotantokyvyn tarkastus

Kohta 2.1 Suoramyynnin kirjanpito on kunnossa ja kaikki suoramyyntiin liittyvät osto- ja myyntikuitit löytyvät

Tarkasta tuenhakijan suoramyyntiä koskeva kirjanpito sekä kaikki osto- ja myyntikuitit. Maidon suoramyyntiä harjoittavien tuottajien on pidettävä kirjanpitoa seuraavasti:

 1. suoramyynnin kirjanpito = varastokirjanpito, josta ilmenee tuotantovuoden maidon tai maitotuotteiden kuukausi- ja tuotekohtainen myynti tai siirto.
 2. tositteet myydyistä maitomääristä = tositteet, joiden avulla varastokirjanpitoa voidaan valvoa

Tuenhakijan on säilytettävä kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat ja esimerkiksi myyntikuitit vähintään tukivuoden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan[20]. Jos kirjanpito on asianmukainen ja kaikki myyntitositteet löytyvät, merkitse pöytäkirjalle rasti kohtaan ”Kunnossa”. Jos toteat kirjanpidossa puutteita tai muuta huomauttamista, merkitse rasti kohtaan ”Puutteita” ja kirjoita perustelut sille varattuun kohtaan.

Kohta 2.2. Maidontuotanto ja maatilan tuotantokyky sopivat yhteen[21]

Tarkasta maidon suoramyynnin ja maatilan tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus samoin periaattein kuin meijerivalvonnan yhteydessä (ks. s. 6-7). Huomioi tarkastelussa tuenhakijan kokonaistuotanto vuoden 2022 aikana. Tarkasta tuotantokyvyn laajuus nautarekisteristä ja maidontuotannon määrä uudesta Tukisovelluksesta (Maatila-valikko -> Kotieläintuotanto ja maito). Jos tuotantokyky ja maidon määrä ovat yhteensopivia, merkitse pöytäkirjalle rasti kohtaan ”Kunnossa” ja jos toteat siinä jotain huomauttamista, merkitse rasti kohtaan ”Puutteita” ja kirjoita perustelut kohtaan ”Huomautukset ja lisäselvitykset”.

Kohta 3. Hakijan suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemuksen tarkastaminen

Vertaa tuenhakijan 17.1.2023 mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tekemää suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemusta kirjanpitoon. Merkitse pöytäkirjalle tuenhakijan hakemuksen mukaiset käytetyt maitolitrat sekä tarkastuksella hyväksytty maitomäärä tuotteittain. Todettu ja hyväksytty määrä on enintään haettu määrä, mutta kuitenkin tuenhakijan kirjanpidon mukainen.[22] Kirjaa mahdollinen selvitys tarkastuksen havainnoista tarkastusraportin kohtaan 4. Lisätietoja.

Kohta 4. Lisätietoja

Voit kirjoittaa lisätietoja-kohtaan tarkastukseen liittyviä lisäselvityksiä tai huomautuksia sekä suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemuksen tarkastamisessa esiin tulleet puutteet.

Kohta 5. Tarkastuksen tulos

Jos et havainnut tarkastuksessa puutteita etkä huomauttamista, merkitse rasti kohtaan 5.1 ”Kunnossa”. Jos havaitsit puutteita tuenhakijan tekemissä hakemuksissa tai kirjanpidon tarkastuksessa, merkitse rasti kohtaan 5.2 ”Huomautettavaa, suositellaan korjaavia toimenpiteitä”. Ehdotetut korjaavat toimenpiteet kirjaa kohtaan 4. Lisätietoja.

Jos totesit tarkastuksessa, että tuenhakijan ilmoittamat maidon suoramyyntimäärät eivät vastaa kirjanpidon tietoja, merkitse rasti kohtaan 5.3 ”Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tukea on vähennettävä siten, että tuki maksetaan tarkastuksessa todetun maitomäärän mukaisesti”. Tuenhakijalle maksetaan tukea tarkastuksessa todetun maitomäärän mukaisesti[23]. Mahdollisesti liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Kohta 6. Hakijan/hakijan edustajan huomautukset tarkastuksesta

Tähän kohtaan tuenhakija voi halutessaan kirjoittaa huomautuksia tai lisätietoja tarkastukseen liittyen.

Kohta 7. Allekirjoitukset

Kun saat tarkastuksen valmiiksi, allekirjoita pöytäkirja ja lähetetä tuenhakijalle allekirjoitettavaksi. Asiakirjan allekirjoittaminen ja huomautuksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei vaikuta tuenhakijan muutoksenhakuoikeuteen.

Tarkastuksen lopuksi skannaa pöytäkirja PDF–muotoon ja lähetä se Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi viimeistään 30.6.2022. Alkuperäiset valvontapöytäkirjat säilytetään ELY- keskuksessa.

3 Säädökset

 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 (Laki 192/2013)
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 (Laki 1559/2001)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta 81/2022 (Vna 81/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 186/2022 (Vna 186/2022)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2022 282/2022 (MMMa 282/2022)

[1] Vna 81/2022 9 §
[2] Vna 81/2022 9 §
[3] Laki 1559/2001 10 §, MMMa 282/2022 6 §, 8 §
[4] Vna 186/2022 5 §
[5] Vna 186/2022 5 §
[6] Laki 192/2013 30 §
[7] Laki 192/2013 30 §
[8] Laki 192/2013 31 §, 1559/2001 16 § 2 mom.
[9] Laki 434/2003 34 §, 36 §
[10]  Laki 434/2003 33 §
[11] Laki 192/2013 31 §
[12] Laki 1559/2001 16 §
[13] Laki 192/2013 24 §
[14] Vna 186/2022 18 §
[15] Lypsykarjan tuotosseurannan tulokset 2021, ProAgria.
[16] Vna 186/2022 18 §
[17] Lypsykarjan tuotosseurannan tulokset 2021, ProAgria.
[18] Vna 186/2022 24 §
[19] Vna 186/2022 18 §, mom. 2
[20] Laki 1559/2001 26 §
[21] Vna 186/2022 18 §
[22] Vna 186/2022 24 §
[23] Vna 186/2022 24 §