Metsämarjojen ja -sienten varastointituen valvontaohje 2024

Julkaisupäivä: 20. kesäkuuta 2024

1774/03.00.00.01/2024
Voimassa 26.6.2024 – toistaiseksi
Korvaa 27.6.2023 annetun tarkastusohjeen (asia 3558/03.00.00.01/2023)

1 Johdanto

Tässä valvontaohjeessa kerrotaan metsämarjojen ja -sienten varastointituen tarkastuksista.[1] Ohje on tarkoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Ahvenanmaan valtionviraston käyttöön (jäljempänä ELY-keskus).

Tuen hakemustiedot käsittelee Lapin ELY-keskus, joka vastaa tuen myönnöstä. Käsittelijänä toimii Virpi Koivurova (puh. 0295 03 7169 ja sähköpostiosoite virpi.koivurova@ely-keskus.fi), joka lähettää hakemustietojen tarkastuksen jälkeen valvovaan ELY-keskukseen tuenhakijan hakemuksen. Valvonnan suorittaa se ELY-keskus, jonka alueella tuenhakijan varasto sijaitsee.[2] Tarkastukset kohdistuvat kaikkiin tuenhakijoihin poikkeuksena hakijat, joiden maksettava tukisumma jää alle 100 euron.

1.1 Näin ilmoitat tarkastuksesta

Voit ilmoittaa paikalla tehtävästä tarkastuksesta tuenhakijalle etukäteen. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää.[3] Valvontapäivää voidaan sovitella, jos tuenhakija on estynyt erityisen syyn, kuten lähiomaisen kuolemantapauksen tai merkkipäivän takia.

1.2 Tarkastuksen ajankohta

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen tukihakemuksen (lomake 237) viimeinen palautuspäivä on 31.7.2024.[4] Tukea ei voi hakea sähköisesti. Suorita tarkastus tukihakemuksen jättämisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä. Tarkastus tulee aina suorittaa paikan päällä, vaikka hakemuksen mukaan varaston tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Valvonnaksi ei riitä asiakirjavalvonta.

1.3 Entä jos tuenhakija estää tarkastuksen

Jos tuenhakija tarkastuksesta ilmoitettaessa kertoo, että tarkastusta ei saa tulla tekemään, kerro hänelle, että ELY-keskus hylkää hänen tukihakemuksensa. [5] Toimi samoin, jos tuenhakija estää tarkastuksen paikalle mentäessä. Lähetä tuenhakijalle kirjallinen ilmoitus (kuuleminen) tarkastuksen estämisestä ja sen seurauksista. Lisäksi varaa kohtuullinen määräaika antaa asiassa selvitys.[6] Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä viranomaista ratkaisemasta asiaa.[7]

Tuenhakija voi antaa selvityksessään suostumuksensa tarkastukseen ilmoitusajan puitteissa (noin kaksi viikkoa). Tarkastuksen viivyttäminen uhkailulla ei vaikuta myönnettävän tuen määrään, jos tarkastus voidaan tehdä myöhemmin. Silloin seuraamusta määrättäessä on arvioitava tavallista tarkemmin mahdollisen tukikelpoisuutta koskevan puutteen tai muun virheen tahallisuus ja ilmoittamisen jälkeen mahdollisesti korjatut puutteet.

Jos tuenhakija tai tämän edustaja estää tarkastuksen tekemisen kuulemisen jälkeenkin, ELY-keskuksen tulee hylätä tuenhakijan tukihakemus. Kirjaa tarkastuspöytäkirjan lisätietokenttään, että tuenhakija on estänyt tarkastuksen ja että hänelle on kerrottu, että tarkastuksen estämisen seurauksena tukea ei makseta. Lähetä tarkastuspöytäkirja tuenhakijalle ja perustele valvonnan estämisen vaikutukset huolellisesti.

Jos turvallisuutesi on uhattuna tarkastuksen aikana, voit keskeyttää tarkastuksen. Tarvittaessa suorita tarkastus käyttäen poliisin virka-apua.[3]

2 Huolehdi turvallisuudesta[4]

Käytä tarvittaessa henkilösuojaimia, kuten turvakenkiä, liukuesteitä, korvatulppia, kypärää ja viiltosuojattuja käsineitä.

Pukeudu tarkastuskäynnille sään mukaan ja varaudu varastotilojen erityisen kylmiin olosuhteisiin. Suojaudu paleltumilta kerrospukeutumisella. Erityisesti pää sekä kaulan ja niskan alue on syytä suojata ja käydä tarpeen mukaan lämmittelemässä.

Varmista tarkastuspaikoilla, että henkilökunta huomaa sinut pinojen ja laatikoiden yms. seasta. Liian korkeat kasat/pinot pitää purattaa, ellei niitä ole ladottu niin hyvin, etteivät ne aiheuta kaatumis-/vyörymisvaaraa. Tarkastuspaikalla tulee olla riittävä valaistus. Huomauta työturvallisuuspuutteista paikan työnantajalle. Turhia riskejä ei saa ottaa.

Ruokaviraston tarkastajan työturvallisuusohjeet löytyvät Pikantista kohdasta Kasvit → Kasvinterveys → Ohjeet. Tarkastuskäynnille valmistauduttaessa on tarpeen tutustua myös kunkin ELY-keskuksen omiin työturvallisuusohjeisiin.

Jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti, ota yhteyttä esimieheen / työsuojeluvaltuutettuun. Ongelmakohteisiin ei tarvitse mennä yksin, vaan apua saa kollegoilta/poliisilta. Toimita kaikista vaaratilanteista raportti esimiehelle.

3 Näin suoritat tarkastuksen

Suorita tarkastus paikan päällä varastossa, jossa hakemuksessa mainitut tuotteet on varastoitu. Kerro tarkastuskäynnin alussa tuenhakijalle tarkastuksen tarkoituksesta, käytettävistä valvonta- ja mittausmenetelmistä sekä tarkastuksen tulosten mahdollisesta vaikutuksesta tuen määrään. Neuvo tarvittaessa tarkastuksen aikana tuenhakijaa.[5] Esitä tuenhakijan pyynnöstä virkakortti tai ELY-keskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston myöntämä tarkastusoikeuden osoittava asiakirja.[6]

Jos tuen myöntämiseen tai maksamiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat, tuenhakijan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti ELY-keskukseen. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista oloista tuenhakijan täytyy ilmoittaa 15 työpäivän kuluessa siitä, kun hänen on mahdollista asiasta ilmoittaa.[7]

Kerro suullisesti tuenhakijalle havaitsemistasi tuen maksamiseen mahdollisesti vaikuttavista seikoista ja havaintojen seuraamuksista. Kerro lisäksi tuenhakijalle muutoksenhakumahdollisuuksista sekä vastaa tuenhakijan tai hänen edustajansa esittämiin kysymyksiin tarkastuksesta.[8]

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa

 • mittaa tukihakemuksessa ilmoitettujen varastojen koko neliömetreinä ja kuutiometreinä (sisämitoin)
 • tarkasta tukihakemuksessa ilmoitettujen tuotteiden alkuperä
 • varmista varaston sijainti c-tukialueella
 • tarkasta varaston tekniset vaatimukset (pakkas- ja kylmävarasto)
 • tarkasta tukihakemuksessa ilmoitettujen tuotteiden varastointitapa, varastoidut tuotteet ja niiden määrät varastokirjanpidosta tai muusta selvityksestä sellaisina kuin tilanne on ollut 30.6.2024
 • tarkista tuotteiden reseptit (sokeroidut soseet ja suolasienet)
 • tarkasta tukihakemuksessa ilmoitettujen tuotteiden omistaja
 • kirjaa kaikki poikkeusolot ja -järjestelyt valvontapöytäkirjaan[9]

Tarkastushetkellä ja sen jälkeen tuenhakijan ilmoittamia muutoksia varastotilanteeseen ei hyväksytä. Tuen määrä perustuu varastossa 30.6.2024 olleiden tukikelpoisten tuotteiden määriin.[10]

3.1 Täytä valvontakäynnillä tarkastuspöytäkirja

Käytä tarkastuksessa Ruokaviraston laatimaa tarkastuspöytäkirjaa. Jos tuenhakijalla on useampi varasto, täytä jokaisesta varastosta erikseen pöytäkirjan sivu 2. Täytä pöytäkirjan kaikki kohdat huolella. Merkitse siihen kaikki tarkastushavainnot ja erityisesti ne, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa tuen myöntämiseen tai maksamiseen. Jos tuenhakijalla on useampi varasto, ja suoritat virka-apuna tarkastuksen, täytä ainoastaan pöytäkirjan sivu 2, ja toimita se tarkastuksen jälkeen siihen ELY-keskukseen, jossa tuenhakijan päävarasto sijaitsee. ELY-keskus, jossa tuenhakijan päävarasto sijaitsee, kokoaa tuenhakijan kaikkien varastojen tiedot yhteen ja toimittaa lopullisen, allekirjoitetun pöytäkirjan tuenhakijalle ja Lapin ELY-keskukseen

Täytä tarkastuspöytäkirja seuraavien ohjeiden mukaan.

Sivu 1, kohta 1. Perustiedot

Kirjaa perustietoihin tuenhakija, Y-tunnus, henkilötunnus, jakeluosoite sekä postinumero ja –toimipaikka. Merkitse rasti sen mukaan, onko hakijalla useampi varasto, ja jos on, niin keskusvaraston nimi ja osoite. Lisäksi kirjaa, onko valvontakäynnistä ilmoitettu etukäteen, ja jos on niin, ilmoituksen ajankohta ja henkilö, jolle valvonnasta ilmoitettiin, valvontakäynnin ajankohta, tarkastuksen tehneet valvojat ja tuenhakijan edustaja valvonnassa.

Sivu 2, kohta 2. Varaston tiedot

Kirjaa varaston mahdollinen nimi tai muu tunniste sekä osoite. Merkitse rasti sen mukaan, onko varasto pakkas- tai kylmävarasto vai kuivavarasto.

Sivu 2, kohta 3. Tarkastushavainnot

b. Kaikki tuotteet, joista on haettu tukea, ovat tukikelpoisia (tarkasta hakemuksesta)

Tarkasta, ovatko tuotteet, joista on haettu tukea, tukikelpoisia ja merkitse K (Kyllä) tai E (Ei). Tukikelpoisia tuotteita ovat ihmisravinnoksi kelpaavat metsämarjat ja -sienet[11]. Edellisiin kuuluvat esimerkiksi lakka, juolukka, puolukka, mustikka, karpalo, pihlajanmarja, tyrni ja variksenmarja. Peltolohkoilta kerätty viljelty tyrni ei ole tukikelpoinen, mutta esimerkiksi rannikolta kerätty tyrni on. Tukikelpoisten tuotteiden tulee olla poimittu ennen 1.1.2024, mikä on huomioitava erityisesti korvasienien osalta.

Jos toteat tarkastuksessa tukikelvottomia tuotteita tai tuotteita, jotka on poimittu 1.1.2024 jälkeen, merkitse pöytäkirjan kohtaan h ko. tuotteen kohdalle valvonnassa hyväksytyksi määräksi 0 kg. Tuotetta ei voi vain poistaa hakemukselta, vaan tuotteen määrä tulee laskea mukaan varastomäärävirheeseen.

c. Tuenakija on osoittanut metsämarjojen ja -sienten alkuperän

Tarkasta metsämarjojen ja –sienten alkuperä. Jos tuenhakija ei pysty osoittamaan jonkin tuotteen alkuperää tai tarkastuksessa annetuista asiakirjoista ilmenee, että tuote on peräisin muualta kuin C-alueelta, merkitse pöytäkirjalle E. Kirjaa lisäksi lisätietoihin tuote, jonka alkuperää tuenhakija ei voi osoittaa ja tuotteen määrä, joka lasketaan mukaan varastomäärävirheeseen. Merkitse kohtaan h valvonnassa hyväksytyksi määräksi 0 kg.

Tuotteen alkuperän selvittäminen on tuenhakijan vastuulla. Pyydä tuenhakijalta tarkastuskäynnillä selvitys tuotteiden alkuperästä. Alkuperäselvitys tulee  olla tarkastajan käytettävissä tarkastushetkellä. Tarkastuksen jälkeen toimitettuja alkuperäselvityksiä ei pidä hyväksyä, ellei menettelylle ole erityistä syytä. Selvityksiksi voit hyväksyä esimerkiksi luettelot ja kartat ostopaikoista, poimijalistat, keräilylistat, ostokirjat ja välittäjän lausunnot, jos niistä ilmenee, että kyseessä oleva tuote on poimittu C-tukialueelta Suomesta[12]. Voit tarvittaessa käyttää apuna tarkastuksessa tulliviranomaisilta saatavia yhteenvetoja tuenhakijan yritykseen tuoduista ulkomaisista tuotteista.

d. Sokeroidun soseen sokerimäärä on todennettu

Todenna sokeroidun marjasoseen sokerin määrä tuotereseptistä, jos tuotetta varastoidaan soseena[13]. Kirjaa pöytäkirjalle, onko sokeripitoisuutta voitu todentaa (K/E) ja jos on voitu, niin mistä. Jos yhtään tuotetta ei varastoida sokeroituna soseena, kohtaan voi vetää viivan. Jos et voi luotettavasti todentaa marjasoseena varastoidun tuotteen sokerimäärää, tuotteen sokeripitoisuuden katsotaan olevan 75 %, joka pitää vähentää ilmoitetusta tuotteen määrästä (sose ilman sokeria). 

e. Sienituotteiden suolapitoisuus on todennettu

Todenna suolasienien suolapitoisuus tuotereseptistä, jos sieniä varastoidaan suolattuna[14]. Kirjaa pöytäkirjalle, onko suolapitoisuutta voitu todentaa (K/E) ja jos on, niin mistä. Jos sieniä ei varastoida suolattuna, kohtaan voi vetää viivan. Jos et voi luotettavasti todentaa suolapitoisuutta, tuotteen suolapitoisuuden katsotaan olevan alle 18 %.[15] Tällöin tuoreita sieniä vastaava määrä on sama kuin tuotteen ilmoitettu määrä.

f. Tuenhakija on omistanut tuotteet, joista hakee tukea

Tarkasta hakemuksessa ilmoitettujen tuotteiden omistus tuenhakijan ostokuiteista tai muusta kirjanpidosta.[16] Merkitse pöytäkirjalle, onko asia kunnossa (K/E). Niiden tuotteiden määriä, joiden osalta tuenhakija ei osoita omistusta, ei hyväksytä valvonnassa ja määrät lasketaan mukaan varastomäärävirheeseen. Merkitse tällöin kohtaan h tuotteiden valvonnassa hyväksytyksi määräksi 0 kg.

g. Varaston tekninen taso täyttyy

Merkitse, täyttyykö varaston tekninen taso ja kirjaa lisätietoihin varaston koko sekä mahdolliset muut huomiot. Mittaa jokaisen varaston, jossa varastoiduille marjoille ja sienille on haettu tukea, koko sisämitoin. Pakkas- ja kylmävaraston on oltava kooltaan vähintään 10 neliömetriä tai 20 kuutiometriä. Kuivavaraston on oltava kooltaan vähintään 5 neliömetriä tai 10 kuutiometriä.[17]

Pakkas- ja kylmävaraston tekniseen varustukseen tulee sisältyä lämpötilan seurantajärjestelmä ja niissä tulee olla riittävän tehokkaat jäähdytysjärjestelmät varastoitavaan tuotteeseen ja sen varastointitapaan nähden. Olosuhteiden varastossa tulee olla sellaiset, että tuotteet säilyvät kauppakelpoisina. Jos varasto ei täytä teknisiä vaatimuksia, siinä varastoiduista marjoista ja/tai sienistä ei makseta tukea lainkaan. Kirjaa tällöin kohtaan h, niiden tuotteiden, jotka on varastoitu kyseisessä varastossa, valvonnassa hyväksytyksi määräksi 0 kg.

h. Varastointitapa täyttää tuen myöntämisen edellytykset (tarkasta tuenhakijan varastokirjanpidosta)

Selvitä varastointitapa tuenhakijan varastokirjanpidosta tai muusta asiakirjasta. Tukikelpoisia varastointitapoja ovat pakastaminen, kuivaaminen, säilyttäminen soseena, täysmehuna tai täysmehutiivisteenä sekä metsäsienten osalta myös suolasäilöntä.[18] Tukikelpoisia tuotteita eivät ole esimerkiksi valmiit marmeladit, hillot, muut mehut kuin täysmehut ja täysmehutiivisteet tai purkitetut sienisäilykkeet, koska tukea ei makseta valmiin tuotteen varastoinnista. Merkitse pöytäkirjalle rasti oikean varastointitavan kohdalle sekä kirjaa tukikelvottomien varastointitapojen osalta tuotteet ja niiden määrät kohtaan 5.

Jos tukea on haettu tuotteesta, jonka varastointitapa ei ole tukikelpoinen, tuotteen ilmoitettu määrä lasketaan mukaan varastomäärävirheeseen. Merkitse tällöin kohtaan h tuotteen valvonnassa hyväksytyksi määräksi 0 kg.

i. Hakemuksessa ilmoitetut määrät, valvonnassa varastokirjanpidosta (30.6.) todetut määrät ja valvonnassa hyväksytyt määrät

Selvitä tuenhakijan varastokirjanpidosta tai muista dokumenteista, vastaavatko tuenhakijan hakemuksessa ilmoittamat määrät varastotilannetta 30.6.2024.[19] Merkitse tarkastuspöytäkirjalle, mihin selvitykseen tieto perustuu ja mahdolliset havaitut puutteet. Merkitse lisäksi tuotteet ja niiden hakemuksella ilmoitetut ja valvonnassa varastokirjanpidosta tai muusta selvityksestä todetut varastomäärät sekä valvonnassa hyväksytyt määrät. Kirjaa varastomäärät kilogrammoina.

Jokaisen tuotteen varastomäärä varastokirjanpidossa tulisi olla sama kuin hakemuksessa ilmoitettu määrä. Jos hakemuksessa tuotteen ilmoitettu määrä on suurempi kuin varastokirjanpidosta todettu määrä, valvonnassa hyväksytään varastokirjanpidon mukainen todettu määrä. Jos taas varastokirjanpidosta todettu määrä on suurempi kuin hakemuksella ilmoitettu määrä, valvonnassa hyväksytty määrä on sama kuin ilmoitettu määrä. Tarkastele todetut ja hyväksytyt määrät tuotteittain varastokohtaisesti.

Jos tuenhakija on siirtänyt varastossa olleita tuotteita 30.6.2024 jälkeen, sillä ei ole merkitystä tuen maksuun, koska tuki määräytyy 30.6. varastotilanteen mukaan.  Jos hakemuksessa ilmoitettu varastomäärä ja tarkastuksessa hyväksytty kirjanpidon mukainen varastomäärä 30.6.2024 eivät täsmää, laske ilmoitetun ja hyväksytyn varastomäärän välinen erotus, jota kutsutaan varastomäärävirheeksi. Se alentaa tuenhakijalle maksettavaa tukea.[20]

Tuotteet, joiden alkuperää, varastomäärää tai omistusta ei voi tarkastuksella todentaa, hylätään valvonnassa eli merkitse valvonnassa hyväksytyksi määräksi 0 kg. Myös tukeen kelpaamattomien tuotteiden määrät lasketaan mukaan varastomäärävirheeseen.

j. Tarkastetun varaston varastomäärävirhe

Jos tuenhakijalla on vain yksi varasto, laske mahdollinen varastomäärävirhe tässä kohdassa.

Jos tukea on haettu useammalle tuotteelle (esim. mustikalle, puolukalle ja lakalle), tuotteiden hyväksytyt ja ilmoitetut määrät lasketaan yhteen varastomäärävirhettä laskiessa. Laske varastomäärävirhe vähentämällä ensin tukihakemuksessa ilmoitetusta (ilmoitettu) määrästä valvonnassa hyväksytty määrä (hyväksytty). Sen jälkeen jaa erotus valvonnassa hyväksytyllä varastomäärällä ja kerro näin saatu osamäärä 100 %:lla.[21]

Varastomäärävirhe = (ilmoitettu - hyväksytty) / hyväksytty x 100 %

Pyöristä varastomäärävirhe kokonaisluvuksi pyöristyssäännön mukaan. Näin saatu sanktioprosentti alentaa myönnettävää tukea taulukon 1 mukaisesti.

Sivu 3, kohta 4. Yhteenveto tuenhakijan varastomääristä

Jos tuenhakijalla on useampi varasto, merkitse tähän varastoittain hakemuksessa ilmoitetut määrät, valvonnassa todetut määrät ja valvonnassa hyväksytyt määrät. Jos esimerkiksi tuenhakijan varastossa 1 on puolukkaa ja mustikkaa, laske näiden tuotteiden määrät yhteen. Lopuksi laske kaikkien tuenhakijan varastojen ilmoitetut, todetut ja hyväksytyt määrät yhteen ja vertaa hyväksyttyä määrää ilmoitettuun määrään. Jos hyväksytty määrä on pienempi kuin ilmoitettu määrä, laske varastomäärävirhe kohdassa i kerrotun ohjeen mukaan ja merkitse se sille varattuun kohtaan.

Sivu 3, kohta 5. Lisätiedot tarkastukseen liittyen

Lisätiedot-kohtaan voit kirjoittaa tarkastukseen liittyviä yleisiä havaintoja ja lisätietoja.

Sivu 3, kohta 6. Tarkastuksen tulos ja mahdolliset havaitut puutteet

Merkitse valvonnan tulos. Jos tuki myönnetään hakemuksessa ilmoitetun varastomäärän perusteella, merkitään rasti kohtaan Kunnossa. Jos varasto ei täytä teknisiä vaatimuksia tai hakemuksessa ilmoitettu varastossa 30.6. olleiden tuotteiden varastomäärä ei vastaa varastokirjanpitoa/muuta selvitystä, merkitse rasti kohtaan Puutteita sekä lisäksi asianomaiseen alakohtaan.

Taulukko 1. Varastomäärävirheet ja seuraamukset kokonaistukeen.

Varastomäärävirhe

Seuraamus: kokonaistuen alentaminen

virhe ≤ 10 %

0 % (tuki maksetaan valvonnassa todetun ja hyväksytyn mukaan[22])

10 % < virhe ≤ 20 %

< 10–20 % (tukea alennetaan ko. prosenttiosuudella valvonnassa todetusta ja hyväksytystä määrästä[23])

virhe > 20 %

100 % (tukea ei makseta)

Esimerkki 1:

Mansikkainen Oy hakee metsämarjojen ja -sienten varastointitukea. Hakemuksessa on ilmoitettu lakkaa 1.000 kg. Tarkastaja toteaa varastokirjanpidosta, että varastomäärä 30.6. on 880 kg, joka on valvonnassa hyväksytty määrä.

Varastomäärävirhe on (1.000–880) kg/880 kg × 100 % = 13,64 %.

Koska varastomäärävirhe on yli 10 % ja enintään 20 %, tuki maksetaan tarkastuksessa hyväksytyn varastomäärän mukaisesti. Maksettavaa tukea alennetaan pyöristyssäännön mukaisesti 14 %.

Esimerkki 2:

Mansikkainen Oy hakee metsämarjojen ja -sienten varastointitukea seuraaville marjamäärille:

Lakka 1000 kg, mustikka 1500 kg, puolukka 2000 kg ja variksenmarja 200 kg (yht. 4700 kg). Tarkastuksessa tuenhakijan kirjanpidosta todetaan, että variksenmarja on siirretty varastosta pois 14.6., joten variksenmarjan määrää ei hyväksytä valvonnassa. Lisäksi puolukan varastomääräksi todetaan varastokirjanpidosta 30.6. 1700 kg.

Varastomäärävirhe on (4700–4200) kg/4200 kg × 100 % = 11,90 %. Maksettavaa tukea alennetaan pyöristyssäännön mukaisesti 12 %.

Sivu 3, kohta 7. Tuenhakijan tai hänen edustajansa mahdollisuus allekirjoitukseen

Anna tuenhakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle mahdollisuus merkitä tarkastuspöytäkirjaan tarkastukseen liittyviä huomautuksia. Jos saat pöytäkirjan tarkastuksella valmiiksi, pyydä tuenhakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus ja päiväys siihen. Keskeneräiseen pöytäkirjaan ei saa pyytää allekirjoitusta. Jos pöytäkirja jää avoimeksi, lähetä pöytäkirja allekirjoitettavaksi myöhemmin. Asiakirjan allekirjoitus tai huomautusten tekeminen tai tekemättä jättäminen ei vaikuta tuenhakijan muutoksenhakuoikeuteen.

Sivu 3, kohta 8. Tarkastaja allekirjoitus ja päiväys

Kun valvonta on saatu valmiiksi, allekirjoita ja päivää pöytäkirja. Allekirjoituksen jälkeen tarkastuspöytäkirjaa ei saa muuttaa ilman kuulemismenettelyä.[24] Skannaa tarkastuspöytäkirja ja sen liitteet pdf-muotoon ja lähetä turvapostilla mahdollisimman pian Lapin ELY- keskuksen tukikäsittelijälle sekä Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostiosoitteella kirjaamo@ruokavirasto.fi. Pöytäkirja tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Saatteessa tulee viitata tämän valvontaohjeen asianumeroon 1774/03.00.00.01/2024. Alkuperäiset tarkastuspöytäkirjat säilytetään valvonnan suorittaneen ELY-keskuksen arkistossa.

4 Säädökset

 • Hallintolaki 434/2003 (Laki 434/2003)
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 (Laki 1559/2001)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022 (Laki 1334/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuoden 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta 83/2024(Vna 41/2024)
 • Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista 211/2002 (Vna 211/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsämarjojen ja -sienten varastointituesta Nro 40/02 (MMMa 40/02)
 • Ruokaviraston määräys metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemisesta vuonna 2024 xx/2024 (Ruokaviraston määräys 15/2023)

[1] Laki 1334/2022 6, 25 §

[2] Laki 1334/2022 11 §

[3] Laki 1334/2022 29 §

[4] Ruokaviraston määräys XX/2024

[3]Laki 1334/20222 25 §

[4] Tarkastajan työturvallisuusohje 7/2023 Ohje Pikantti ektranetissä (rajoitettu pääsy)

[5] Laki 434/2003 8 §

[6] Laki 1334/2022 30 §

[7] Laki 1334/2022 13 §

[8] Laki 434/2003 8 §

[9] Laki 1559/2001 13, 23 §; VNa 41/2024 21 §

[10] VNa 41/2024 21 §

[11] VNa 41/2024 21 §

[12] MMMa 40/02 3 §

[13] MMMa 40/02 6 §

[14] MMMa 40/02 6 §

[15] MMMa 40/02 6 §

[16] Laki 1559/2001 13 §

[17] MMMa 40/02 5 §

[18] VNa 41/2024 21 §

[19] Laki 1559/2001 13 §; VNa 41/2024 21 §

[20] VNa 211/2002 4 §

[21] VNa 211/2002 4 §

[22] VNa 211/2002 4 §

[23] VNa 211/2002 4 §

[24] Laki 434/2003 32–34, 36 §